Search form

Romanos 8

Diosun Yushin Pepa nuku medan jiwexun nuku mekemiskiaki, na janchadan

1Jaskaken natian nun jabu jiwexun Jesucristo ikunwainbu nun ma jaki dasiabun nukun chakabuwen taexun Diosun nuku dasibi kupiama ixanikiki, nun ma jawenabukenan. 2Jesucristo man ikunwainwen taexun Diosun yunua benawen jawen Yushin Pepatun matu ma mekeikiki. Jaskawen taexun matu tibitun matun shinan chakabu taxnimatan man ma shinan betsabunan, jaskawen taexun Satanásan jatun mawa kayabi anu matu yunukatsis ikai Yushin Pepatun nematan matu mekexanikiki, jiwekuinmakinan. 3Diosun Moisés yunukin jawen jancha kenemanidan, yudabu jatun shinan babuwen taexun jaska waxun chibantidubumaken jaska bebunkidi yubani yudabu babubu jau jatun chakabu jatu buaxuni mawayunun, iwanan, jawen bake yuda babu nukuna keska bimatan Diosun yununiki. Jesús jaskakidanixun jawen mawa kayabimati Satanásan kushipa mebinkin Diosun baken maemaniki. 4Jaska Diosun Moisés jawen jancha yununi nukubun nun jawa chibankin menetiduma shinankin Diosun jawen bake jatun jau meneyunun yununiki. Nuku jaska waniwen taexun ana jaska yudabu chakabun bechipaiai jiwemis akama jakia jaska Yushin Pepatun nuku yunuai chibain nun jiwekunkaintiduki.

5Tsuabuda jiwexun chakabu tibi ibubis shinain jiwei jawen nuikin jenekatsi ikama ja besti chibanmisbuki, Dioski sinatakin jawen yusian chibanma inun jawen jamapai chibantidubumadan. Jakia jawada Diosun Yushin Pepatun nuku amakatsis ikai tsuabuda jaska ikatsis ikai bechipaikin jaskanun ixun Yushin Pepa chibandiakubainmisbuki. 6Jaska inun, jawada chakabun nuku amakatsis ikai nukun juinti babukin tsuabunda ja besti chibankubainmisbudan, jawen mawatan Diosbe jiweama ixankanikiki. Jakia tsuabunda Diosun Yushin Pepatun bai chibain unanumati jawen nun jiwenun ikai ja besti shinainbu nuku duawakin jawama unanuma nukun jiwea nuku inankubainikiki. 7Ja inun, tsuabunda Dios shinanma jawada jatunmebi jatun shinanens akatsis ikaibu jaska chibanmisbu Diosun jatu shinanma inun Dioskidi shinanbumadiki, jaki pechiabudan. Jabunan, Diosun yusian chibanma inun jawen yunua axuntidubumadiki. 8Jaskawen taexun tsuabunda jatun kemu pae chakabun jatu mekemisbu jabun Dios kenwankin benimawatidubumadiki.

9Jakia natianan, Diosun Yushin Pepa man jaya matuki dasixun matu mekeaya chakabuki pechitan man ana ja chibanmaki. Jamen tsuabuda Jesúsun Yushin Pepa jayama jaki dasiama Cristonabumaki. 10Jakia Cristo matube dasikenan, Yushin Pepa matube jiweaki. Chakabun benukin nuku tenantidubiaken ja juni Dios nukuwen nuikin nuku pewaniki, jawenawakinan. 11Janua Diosun jawen bake Jesucristo mawa bestenwanitun man mawa matudi bestenwanxanikiki, jiwea bena matu inankinan. Diosun Yushin man jayawen taexun matun yuda mawatan chapui keyubiamisken ja Yushin matuki dasiatun matu ana jiwemaxanikiki, nai anudan.

12-13Jaskaken, en betsabu inun en puibuun, jawada Diosun bechipaiai tsuabunda man shinanma jawada matumebi man akatsis ikai man akubainaiwen taea Dios matuwen nuiama man mawa kayabixanaii. Jakia Diosun Yushin Pepatun matu medabewaya jadatutunda ja chakabu man jeneai matu tenanxuna man janunkain shinan kayabiwen man jiwekubainxankanaii. Jaskaken tsuabunda Jesús chibain ana nukun shinan chakabu babuwens ikama natian jaska Diosun nuku jiwemakatsis ikai jaska bechipaikin yunuai chibantiki.

14Ja inun, tsuabuda Diosun Yushin Pepatun medabewakin pe nimamisdan, jabudan, Diosun bakebuki. 15Matudan, ja yushin jatun matu date pae inanmis ja yushin ana matu inankin yabumama jakia Diosun Yushin Pepatun jawen bakebu matu wamamis matu inaniki. Ja Yushin Pepatun nuku janchamakin: “Epaan, En Epa nuikipatuun”, akin kenamakin nuku yuimamiski, 16jaska wamakin nukun yushinki dasi nanetan nun Diosun bakebu xabakabi nuku unanmakinan. 17Jaskaken Cristoki nun ma dasiabuwen taea nun ma Diosun bakebuki. Jaska inun, yuda betsabun jawada bika nuku tenemaibu Criston tenekubaini keska wakin jawa yuiama nun tenekubainaii. Jaskawen taea naiudi jawa ana bika teneama nun jabe jiwexanaii.

Dasibi Diosun damiwanin jawen benimati uinxanun ixun jabundi manakanikiaki, na janchadan

18Jaska inun, natian Jesús nun ikunwainbu jamapai bikawen bedubi tenei nun nuitapayuaibudan, Diosbe nun jiwexanai betsajaida nun ixanaii. Na jiwexun nun teneai inun, na bika nun tenekubainai chipu jawama keska ixanikiki. 19Mai jidabiki dasibi jabu Diosun damiwani: “¿Jadatu jawen bakebu kayabimenkain?” ixun xabakabi uinkatsis ikin jin jin ichakayamakin manakanikiki. 20Jatianda jaskaxanai unanma mai jidabi anu Diosun damiwani bika tenei itimaskakanikiki. Jaskaidan, jatun chakabuwen ikabumaki. Jakia jaska Diosun shinani jabu damiwanibu unanmaken jaska Dios yubakani keska jatu axunxanikiki. Dasibi mai jidabi Diosun jatu damiwani 21Diosun kupikubainkin jau keyukin yamawaxanun manakanikiki. Diosun jawen bakebu duawakin mai jidabidi duawaxanaiwen taexun dasibi damiwani benimaxankanikiki, mibanan, yuinakadan, bishidan, yudabudan, dasibi betsa betsapadan. 22Jaska inun, dasibi Diosun jatu damiwani chakabuwen taea jamapai betsa betsapa tenekubainkanikiki, jawada isin teneai jau Diosun medabewakin jatu nemaxunxanun manakayuidan, jaska ainbu bake kainkatsi isin betsabu tenei tsekeden imis keskaidan. 23Jabu bestima nuku dikabidan, nun Diosun bakebunan, jawen Yushin Pepawen jaska Diosun nuku duawaxanai jawen unanti wati yubani nun jaya jawen bake kaya keska wakin yuda bena nuku inanxanai bixanun ika jawada jawen bakebu yubabaini Diosun nuku inanxanai juinti detsupe ixun bika tenekin nun manayuaii. 24Jaska nun manaiwen taea nun ma mekea jayaki. Na bika nun uiainwenan, nun jawen mekeamaki. Jakia nun uindiama nun ja manakai jiwea jaki nukui nun jawen mekexankanaii, jawada ja Diosun nuku yubanidan. 25Jabiaskabiaken jawada Diosun mae nai anu kaxun nun uindiama nun jawen nuiama Diosun jancha ikunbestiwakin shinan mestenwantan nun manayukubainaii.

26Jaska inun, nukun juinti babuwen taexun Diosbe janchakin nun jawa yuitidumabiaken jawen Yushin Pepatun nuku medabewamiski. Jadi Diosbe janchati unanma: “¿Jadakidi ea akin Dios jawa yukaxanpa?” ikin nun shinanyan jawen Yushin Pepa Diosbe janchakin nuku yukaxunmiski, jaska nun yuitidumawen nuku ea axunkinan. 27Jaska inun, nun Jesús ikunwainbu Diosun nukun juinti unainkiki. Ja dikabi jawen Yushin Pepatun unankin Dios ea akin jabias nun shinain dasi watan nuku yukaxunkubainmiski.

Jamapai chakabu Diosun nuku binumaxanikiaki, na janchadan

28Jaskaken matu yusinkubainun ninkakanwen. Jabu Diosun bechipaikin kenakin katuni jawen bake Jesús pepa keskai jau ixanunbun Diosun bebunkidi jatu shinanixun medabewakin jamapai chakabu jatu binumakubainmiski. 29Janua Diosun bake iyua nukun Juchi Kayabi Iyua Jesucristo ja dukun iniki. Janua jawen betsabu midima ixanaibu bebunkidi Diosun unankin kaindiabuma Jesucristo keskakin nun ja chibanxanunbun bebunkidi Diosun unaniki. 30Jaska inun, tsuabuda Diosun bebunkidi jatu kabenkin katuni Jesúswen taexun chakabuuma wakin pewatan jawada Diosun jawen bake Jesucristo yunutan ani keska wakin jabudi duawakin Jesucristobe jatu xanen ibuwaxanikiki.

31Jaskaken Diosun jaska shadabu nuku axuniwen taexun jadatubunda chakabuwakin nuku tenemaibu jabu jawauma keskabuki, Dios kushipajaidatun nuku mekekin binujaidawen taeadan. 32Jaska inun, jawen bake jawa yaushitaskama yunua taxnitan mawakin nukubu nukun chakabu nuku buaxuniwen taexun nun jabu Jesucristoki dasiabu jawen taexun nuku duawakin jamapai tibi jawen bakewen nuku axunixun Diosun nuku axunkubainikiki. 33Diosun ma nuku katunixun ma nuku pepawabianiken Dios bebunxun tsuan nuku ja akin nuku chitetidumaki. 34Jaska inun, Jesucristo debutan jaska bestiama ana jiwei bestenkain nai anu Diosun yusiudi tsaunixun Jesucristo jabe xanen ibukin Dios nuku ea axunbiaya tsua betsa kushipatun Criston nuku pewaxuni nematidumaki. 35Jaska inun, Jesucriston matu bechipai matuwen nuiaya tsuan matu paxkatidumaki. Na eska shadabunan, na dasibi nuku jatun bika tenemamistun inun, nuitapaiwen inun, tadiumawen inun, pitiumawen inun, nuku bikawaibuwen inun, nuku ichakawaibuwen inun, nuku dedaibuwen inun, mesewatan nuku tenanbiaibun Jesucristo nukuwen nuikin nuku duawai jabun nuku mesewakin dapaxkamatidubumaki. 36Jaskakidi Diosun jancha yuixunikatun kenekin:

“Epaan, nun mia chibankubainmiswen taexun

badi tibi nuku ichakawakin tenankatsis ikubainkanikiki.

Chaxuwan samama detekatsis imisbu keska wakin

nukudi ichakawakanikiki”,

aniki, Davidin yuikinan.

37Jakia jamapai chakabu betsa betsapa jadatutunda nuku bikawabiaya Jesucriston nuku bechipaiaiwen taexun jamapai chakabu tibi nun binujaidakubainaii. 38Jaska inun, Dios nukuwen nuimiswen taexun en matu yuiai ninkakanwen. Dios nukuwen nuikin nuku bechipaiaidan, jawa eska shadabun nuku dapaxkamatidubumaki. Eska tibiwenan, mawawen inun, tsuabuda jiwechakabiabun Dios nukuwen nuikunkainaya Satanásan nai tsumabu inun yushin betsabun Dios nukuwen nuikunkainai jabun nematidubumadiki. Ja inun, natian inun uatian ixanai Dios nukuwen nuiai jabun nuku dapaxkamatidubumajaidadiki. 39Jaska inun, jawada kushipabu manaundixun inun naman uke medan mai medanxun inun, jabu Diosun jatu damiwanibun jaska shadabun nuku dapaxkamatidubumaki. Nukun Xanen Ibu Jesucristo Dios jawen nuiai jawa dapaxkamama ini nuku uinmanixun nukudi bechipaikin jawen nuiwen nuku jawa dapaxkamadi ixanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index