Search form

Romanos 8:3

3Diosun Moisés yunukin jawen jancha kenemanidan, yudabu jatun shinan babuwen taexun jaska waxun chibantidubumaken jaska bebunkidi yubani yudabu babubu jau jatun chakabu jatu buaxuni mawayunun, iwanan, jawen bake yuda babu nukuna keska bimatan Diosun yununiki. Jesús jaskakidanixun jawen mawa kayabimati Satanásan kushipa mebinkin Diosun baken maemaniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index