Search form

Romanos 9

Israelbu kayabidan, Diosunabukiaki, na janchadan

1Jesucristo ean en ikunwainwen taea jaki dasixun ikunkin chanima jancha en matu yuiaii. Yushin Pepatun en shinan mestenwanxun ea yuimai en jawa matu padain chani chakamaki. 2Eskaki, matu yuinun ea ninkakanwen. Enabu judiobuwen jatuwen nuijaidai juinti nishma punu nuka en jatuwen kaxakatsis ikunkainaii. 3Jaskaken enabu Israelbun jau Cristo ikunwanunbun jatu medabewanun ika ean eska en jatukidi shinankubainaii. Ea kayabis Diosun jau jatuwen ea kupinun ika jatuwen taea Cristo dapaxkatan jaskatan enabu kayabi en jatu medabewatidu daka ixun jatukidi en shinankubainaii, jau enabun Cristo ikunwanunbunan. 4Enabu Israelbudan, nukun xenipabu anua Diosun ana jatu ibu wakin jawen bakebu keska watan jatube jiwekin jawen kushipa jatu uinmai jawenduai jatu bebunua chaxajaidakunkainikiaki. Jatu jaska wakin Diosun jawen yunuti inun jawen nemati Moisés yusinmakin jau ichaxun Dios ken kayabi wakubainunbun jatu yusinkin Mesíaskidi jatu yubani jaska manakakin jau chibankubainunbun betsa betsapakidi jatube Dios yubakakunkainikiaki. 5Jabiadi nukun xenipabu Israelbu anua Mesías Cristo yuda kayabitan taxniniki. Nukun mekenika Diosun dasibibu mekei xanen ibujaidamisdan, kenwankin jeneyamakubainankanwen. Jaskakidan.

6Jaska Dios Israelbu jatu yubanidan, Diosun jawa betsa wama jawen jancha kushipa jawa benuamaki. Jaskabia Diosun jatu yubani ikunwankin ja Israelin baba ichapabun chibanbumawen taea jabu Israelbu kayabi itidubumaki. 7Jaska inun, Diosun Abraham yuikin: “Jaska en mia yubaidan, Isaacwen taea min bababu kayabi besti inunbadixankanikiki”, aniwen taea dasibi jabun chibanbuma Abrahamnen bababu jawen bababu kayabi itidubumadiki. 8Eska jakidi janchani nuku shinanmaikiki. Diosun bakebu yuikinan, jabu jawen xenipabu Abraham inun jawen bake Isaac shinanma jakia jabu jatu yubani jawen yubakani jancha jaska tsuabunda ikunwankin shinankin jakimama axunkubainaibu Abrahamnen bakebu itidubuki. 9Ja jaska waxanaikidi Diosun yubakin yuikinan: “Chanima ana badi betsatian chintunkidan en matu medabewaya min ain kayabi Saraki min bake wa juni bake kainxanikiki”, aniki.

10-12Jaska bestimaki. Betsa Diosun anidan, eska waniki. Jawenabu Diosun katukin jawada pepa inun jawada chakabu yudabun akubainmis shinanma jakia jadatubuda Diosun jawenabu wakatsi ikai besti shinankin jatu katumis man xabakabi unanunbun nukun xenipabu Isaacun bakebukidi matu shinanmanun ninkakanwen. Rebeca tsupibu bake wakin Isaacun nanemaima kaindiama jawa pepa inun jawa chakabuwadiabumaken bebunkidi Diosun Rebeca yuikin: “Min bake dabe kaintan ja ja kachu Jacob kaiantun jawen betsa ja dukun kaian Esaú tsuma waxanikiki, xanen ibukinan”, aniki.

13Januxun chipu ana Isaacun bakebukidi Israelin baba Yavé Diosun yuikin: “Jacob besti bechipaikin Esaú en dananiki”, akin Diosun jatukidi yuiai Malaquíasin keneniki.

Tsuanda Diosun shinan yunutidumakiaki, na janchadan

14-15Jaska inun, Diosun Moisés yuikin: “Jadatudawen en nuikatsis ikai jatuwen nuikin jadatuda en duawakatsis ikai en jatu duawakubainmiski”, ikin jadatuda dukun kaini shinanma ja dabetan juinti unankin bestichai katukin ¿Diosun kanenimenkain, pepa wamadan? Jaskamaki. Jawen shinanen besti akubainiki. 16Yudabu jatun shinanwen jaska bechipaikin jawada ibubis binun ika jin ikai Diosun jadi shinainsmaki. Jakia tsuabudawen nuikin Diosun jamebi jatu katumiski. 17Jaska inun, chipu Diosun xanen ibu Faraón kupikatsi shinanbiakin yuikin: “Faraónen, en kushipa miwen jatu unanmakatsis ikin mia katukin dasibi Egipto nawabun xanen ibu en mia waniki, jau miwen taexun en kushipa inun en kena mai jidabi anu jiweabun jau unanxanunbun”, ikin jakidi Diosun Moisés janchamai Moisin ninkatan jakidi 18kenenidan, yuda betsabu Faraón ani keska wakin jabu ja keskabuwen nuiama Diosun jatu besu kushi wakin juinti ninkaisma wakatsis ikin jatu jaska wamiski. Janua jadatudawen Dios nuikatsis iki jatuwen nuimiski, bechipaikinan.

19Dioskidi man shinain: “Jawada Diosun nuku amakatsi ikai tsuabunda jawen shinan nun bextetidumaki, jaki kayakinan.” 20Ja inun, matunan, jaskakin Diosun jamapai wamis jawen shinan unanmabia ¿jaska jawada wamiskidi chitekin man yukatidumen? Na keskaidan, mai kenti janchakin mai mabu dami wanika yukakin yuikin: “¿Jaskakin min ea jaska waimamen?” itidumaki. 21Jakia jaska ainbun mai mabu wakin jabias mai kenti dabe wakatsi ikin betsa jaki jamapai wati shumu jawendua medibi wakin inun betsa kenti kayabi jawendua bexmas dasibituna jatu waxunmis tsuan nematidumaki. Jaska keskadi wakin Diosun jatu akeakemiski.

22Jaska yudabun jatun chakabuwen Dios danainbu Dios jatuki sinatakin mawa kayabiwen jatu kupixanai inun, ja besti kushipajaida Diosun yudabu unanmakatsi ikin jaska jawen kushipawen jawaida akama tenexun manayukubainikiki. 23Jabiatiandi bebunkidi Diosun nuku duawakatsis ikin jawen kushipa nuku uinmanun ixun nuku tibi nuku katukin shinanmisdan, nun ma jawenabu nuku unanmaikiki. 24Jaska tibi nukukidi akinan, nun judiobu bestima judiobumadi Dios jatuwen nuikin jatu duawakatsi ikin bebunkidi jaska tibi nuku dasibi katuniki. 25Jaska nawabuwendi Dios nuikin jatun chakabu buatan jawenabu wakatsis ikin jaska waxanaikidi jaska kene jaya Diosun Oseas yuia kenekin:

“Nawa betsabu en jatu katuama ibiani jatukidi yuikin:

‘Enabuki’, akin en jatu katutan kenaxanaii.

Jatukidi shinankin en jatu bechipaiama ibiani

janu ana jatu dananma jatu bechipaikin jatukidi yuikin:

‘En ma jatu bechipaiai enabuki’, akin en jatu kenaxanaii”,

iniki, Diosdan. 26Ja inun, jabianuxuns ana jatu yuikin:

“Matudan, man enabuma ibiani jakia en matu katuken:

‘Man Dios jiweatun bakebu’, matu kenaxankanikiki”,

aka ninkatan Oseasin kenexuniki. 27-28Jaska inun, Israelbukidi Isaíasin yuikin: “Unanxubida akama jaska jawen janchawen yubakani jawaida menekin axanikiki, mai jidabi anu jiwebaunabu jatun chakabuwen Diosun jatu kupikinan. Januxun Israelbu midimajaida mashitibiabun eskadabes Diosun jawenabu watan jabu mekepakexanikiki”, 29iwanan, Diosun jatu kupidiama Isaíasin ana yuikin:

“Nukun Epa Dios kushipajaidatun nukunabu Israelbu kupikin

texe wama inidan, nun jayamadi ikeanaii,

jaska Sodoma maewan anuabu inun Gomorra maewan anuabu

Diosun jatu kupikin yamawani keskadan”,

itan Isaíasindi keneniki.

30Jaskaken Diosun yunuti judiobuman chibankin Diosun paxati benamabia jabun Jesucristo jatun shinanen besti ikunwainbu jatun chakabu Diosun ma jatu buaxuntan ana jatukidi chakabu shinanma ikunkainikiki. 31Jamen Israelbu ikidan, jabu Diosun yunuti inun jawen nemati Moisés jawenabu yununiwen jatun chakabu jatu buaxuntan pewatidubu dabanen jaska shinankin Jesucristo ikunwanbumawen taexun Diosun jatun chakabu buaxuntidumaki. 32Jaskaidan, ¿jaskai inibumen? Jabun ikunwanti pepa jayabumawen taeadan. Eskaki, matu yuinun ninkakanwen. Bai namaki mishki daka nun uianma kai jaki juti itan ja mishki tsakabain nun tin itiduki. Jabiaska keskadiai Diosun yunuti inun jawen nemati judiobun chibankubainai pebiaken jaska shinanma jatunmebi jatun shinanens jiwekin Mesíaskidi jancha danain mishkiki juti ika keskanibuki.

33Na jabias yusian Mesíaskidi Diosun jawen jancha yuixunika Isaías yuimakin:

“Uian. En jaska yubakani

en kushipa mishki keska Jerusalén anu en nichinxanaii,

jaki juti iki ichapabu tsakabainbaini tin ikubainxankanikiki, ikunwanmadan.

Jakia tsuabunda jawen jancha ikunwankin chibainbu

en jatu jawa dake wama ixanaii”,

aka ninkatan jadi kenedianiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index