Search form

Romanos 9:10-12

10-12Jaska bestimaki. Betsa Diosun anidan, eska waniki. Jawenabu Diosun katukin jawada pepa inun jawada chakabu yudabun akubainmis shinanma jakia jadatubuda Diosun jawenabu wakatsi ikai besti shinankin jatu katumis man xabakabi unanunbun nukun xenipabu Isaacun bakebukidi matu shinanmanun ninkakanwen. Rebeca tsupibu bake wakin Isaacun nanemaima kaindiama jawa pepa inun jawa chakabuwadiabumaken bebunkidi Diosun Rebeca yuikin: “Min bake dabe kaintan ja ja kachu Jacob kaiantun jawen betsa ja dukun kaian Esaú tsuma waxanikiki, xanen ibukinan”, aniki.

13Januxun chipu ana Isaacun bakebukidi Israelin baba Yavé Diosun yuikin: “Jacob besti bechipaikin Esaú en dananiki”, akin Diosun jatukidi yuiai Malaquíasin keneniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index