Search form

Romanos 9:14-15

Tsuanda Diosun shinan yunutidumakiaki, na janchadan

14-15Jaska inun, Diosun Moisés yuikin: “Jadatudawen en nuikatsis ikai jatuwen nuikin jadatuda en duawakatsis ikai en jatu duawakubainmiski”, ikin jadatuda dukun kaini shinanma ja dabetan juinti unankin bestichai katukin ¿Diosun kanenimenkain, pepa wamadan? Jaskamaki. Jawen shinanen besti akubainiki. 16Yudabu jatun shinanwen jaska bechipaikin jawada ibubis binun ika jin ikai Diosun jadi shinainsmaki. Jakia tsuabudawen nuikin Diosun jamebi jatu katumiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index