Search form

Romanos 9:27-28

27-28Jaska inun, Israelbukidi Isaíasin yuikin: “Unanxubida akama jaska jawen janchawen yubakani jawaida menekin axanikiki, mai jidabi anu jiwebaunabu jatun chakabuwen Diosun jatu kupikinan. Januxun Israelbu midimajaida mashitibiabun eskadabes Diosun jawenabu watan jabu mekepakexanikiki”, 29iwanan, Diosun jatu kupidiama Isaíasin ana yuikin:

“Nukun Epa Dios kushipajaidatun nukunabu Israelbu kupikin

texe wama inidan, nun jayamadi ikeanaii,

jaska Sodoma maewan anuabu inun Gomorra maewan anuabu

Diosun jatu kupikin yamawani keskadan”,

itan Isaíasindi keneniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index