Search form

Romanos 9:4

4Enabu Israelbudan, nukun xenipabu anua Diosun ana jatu ibu wakin jawen bakebu keska watan jatube jiwekin jawen kushipa jatu uinmai jawenduai jatu bebunua chaxajaidakunkainikiaki. Jatu jaska wakin Diosun jawen yunuti inun jawen nemati Moisés yusinmakin jau ichaxun Dios ken kayabi wakubainunbun jatu yusinkin Mesíaskidi jatu yubani jaska manakakin jau chibankubainunbun betsa betsapakidi jatube Dios yubakakunkainikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index