Search form

Tito 1

Pablon Titokidi shinanikiaki, na janchadan

1Titoon, en mia kene bumai uindawe. Ea en Pablodan, Diosun jawen tsuma ea wakin Jesucriston kushipaya ea waniki. Jabiatundi ea yunukin tsuabunda jakidi chanima jancha nun jatu ikunwanmaxanai jabu Diosun katuni jabun jau tapinkin jau unanti wakubainwaxanunbun jaska besti chibantikidi en mia yuiaii. 2Dios chanichakaismatun mai damiwadiama jawen janchawen jiweakidi yubakani jatun jiwea ikibi ika tsumatun jawa betsa wama ixanai nun manaii. 3Natian janu ma menekin janu ati wani anu jawen bakekidi kakape nun unanxanunbun nukun Epa Dios mekenantun nuku unanmani jaska wanixun eki chiti ikaya jawen yunuawen jawen jancha en jatu tapinmakubainaii. 4Titoon, chanima ebetan ikunwain min en bake kayabi keskaki. Nukun Xanen Ibu Jesucristo jawen Epa Diosbe miwen nuikin mia unanuma jiwemakin jau mia duawakubainunbunwen.

Jaska wakin mekenikabu katutikidi Tito yusinikiaki, na janchadan

5Natukan Creta anua nun dayai taeima anuxun jatu medabewakin pewakin mae tibi anuxun ikunwainbu mekenikabu wakin min jatu katunun jaska shinankin mia yunutan en mia jenebidanimaki. 6Mekenika katukinan, eska jiweabu jatu unankin uintan akubainwen. Tsuan jatukidi chakabu yuisma inun, ainyankatsi ikin ainbu bitan jeneisma betsawen kemuisma inun, jawen bakebu jabetan Jesucristo ikunwainbu jawen bakebu jawa metimakin jatu uinmai jatuki ja imaisbuma ja jawen bakebu juinti kushi sinatapaisbumaken min jatu katuxuntiduki. 7Ja daya pepa ikatsi ikin jatu bebuxununbun min jatu katutidudan, bebukin Diosun enabu jatu mekemakatsi ikin jaska tibi Diosun bechipaiai akatsi ikaibu jatu katukin yunukinan, jatun jiwea jawa chakabu jayama pe besti ikubainaibu jatu akubainwen. Jatun shinan betsa maewatidubuma akama inun, sina besu akama inun, paenkatsis imisbu inun, janchawen jatu bekunyan amisbu inun, jatu bepadantan jatun pei inun jatun mabu ibubis binumatan pei ichawamis jaskabu uintan katutimaki. 8Eskabu min jatu atiduki. Ninkawe, bai mapuabu inun ikunwainbu beaibu jatu itan duawamisbu inun, jawada pepa besti ikaibu bechipaimisbu inun, jawada adiama pe shinanmisbu inun, jawada janchatan kanekatsi isbuma inun, duapai Dioski datemisbu inun, jatun jiwea pe mekekubainmisbudan. 9Jaskamisbuwen taexun ikunwain betsabudi medabewakin jatu benimawakin yusian pepawen jatu ikunwanmakin jabun jamakidi shinan chakaibu jatu medabewatidubuki. Jatu jaska wakin Jesucristokidi chanima jancha nun jatu yusinmis ikunwankin betsa tibi shinanma nukun yusian jau chibandiakubainunbunwen.

Yusinanain bepadamemisbukidi Tito shinanmanikiaki, na janchadan

10Creta anuabu juinti kushi jancha ninkaisbuma midimabuki. Jabun judiobun beya chibain yusinan pepanikapaikin jatu padankin jancha kayabiwen ikama jawen jaskatima kaya jatu yusinkin yudabu padankanikiki. 11Jatu yusin pewabumabia jatun mabu bian shadanun ika peiwen kemukin jiwe anua yuda betsa jawenabuya jatu shinan betsa wamakin jatu padanbiabu jatu ninkakanikiki. Jaskawen taexun mekenikabun mibetan yusinkin jau jatu nemakubainunbunwen.

12Jatunabu betsa unanepatun jatukidi kenekin yuikin: “Creta anua enabudan, jabunan, jawada akamabia jamen kemutapai chani chakamisbu inun, puben bestibu inun, pikebu inun, jawa dayama chikishmisbuki”, anidan, 13chanima jatukidi yuikin aniki. Jaskawen taexun jancha kushipawen Creta anuabu nemakin jatu xabakabi unanmakin jatu kunyan akubainkanwen. Man jatu jaska waya ana jamapai tibikidi ninkakin shinanma Jesucristokidi ikunwankin pe besti shinantidubuki, 14judiobun beya miyui bechipaibiamisbu natian ana jaska shinanma danain ana yusian kayabiki pechitidubumakidan.

15Eskakidi min jatukidi shinankubainun mia yuinun ninkawe. Jawada uke medan shinan pepa tsuabuda jaya ja medanua shinan pepas kainmakin pepakidi shinanmisbuki. Jamen jabun Jesucristo ikunwanbumadan, uke medan pepa besti jayama shinan chakabudi jaya uinchakatidubuki, jatun juinti medanua chakabu jaya kainmaibudan. 16Jaskawen taexun jabun yuikin: “Dios en ikunwaiin”, ibiakin jamapai chakabu betsa betsapa akin Diosun jaska bechipaimis akama dananmisbuki. Jabunan, eska tibi wakinan, jatuki sinatakin tsua bechipaiama inun, juinti kushi sinadanwan jawa jatun shinan pepamawen taexun jawada pepa wakin Dios axuntidubumaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index