Search form

Tito 1:1

Pablon Titokidi shinanikiaki, na janchadan

1Titoon, en mia kene bumai uindawe. Ea en Pablodan, Diosun jawen tsuma ea wakin Jesucriston kushipaya ea waniki. Jabiatundi ea yunukin tsuabunda jakidi chanima jancha nun jatu ikunwanmaxanai jabu Diosun katuni jabun jau tapinkin jau unanti wakubainwaxanunbun jaska besti chibantikidi en mia yuiaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index