Search form

Hechos 16:15

15Páant mi jepahachah, caántdih miíh mʉʉdíh moón biícdih Pablowã ĩ daabánap jĩ. Daabá péanachah, nin pah jwiítdih mi niijíp jĩ:

—‘Caántboó Jesúsdih tʉ́i jepahnih caá’, niíj jenah joiná, wãjeéh jʉ̃óhnit, wĩ́ih mʉʉ́boó ñi chão jwʉ́hʉʉ́, jwiítdih mi niijíp jĩ.

Páant mi niijíchah joinít, miíh mʉʉná jwĩ chãwáp jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index