Search form

Hechos 2

Tʉ́ini Espíritu ã wẽpat queétdih ã wʉ̃hat

1Pentecostés wʉ̃t jʉmni yeó jáapdih* nihat Jesúíhwã biíc mʉʉdíh ĩt jwʉ́ʉb míic wáac jʉyʉ́p wʉt jĩ. 2Neohjeh bʉ́dí johlit yáaat panihni jeámant jʉ̃óhnit, ĩ jʉmni mʉʉdíh ãt yeéj yáanap wʉt jĩ. 3Nihat ĩ́ih wao cháh tʉʉ õopát tõpna panihni ãt jígohop wʉt jĩ. 4Pánihna, Tʉ́ini Espíritu queétdih ã waadáchah, ã wẽpatjĩh bitaíh wéheatna ĩ beh joíca naáhjĩh ĩt wéhe jwíihip wʉt jĩ.

5Caán láa, nihat baácna bej peétnitji judíowã Dios ã wʉtatdih jepahnit, Jerusalén tʉ́tchina ĩtát wáac jʉyʉ́p wʉt jĩ. 6Pánihna, japboó yáanachah joinít, Jesúíhwã ĩ jʉmni mʉʉná dawá ĩt míic wáac jʉibínap wʉt jĩ. Pánih jʉibínit, cã́acwã yoobó ĩ wéheatnajĩh Jesúíhwã ĩ wéhenachah, beh joiná, joí wʉ́hi bejnit, nin pah ĩt míic niíj wéhenap wʉt jĩ:

7-8—¿Dépanih tigaá nit Galilea baácdih moon yʉ́hna, jwĩ́ih wéheatnajĩh ĩ tʉ́i wéhenachah, jwĩ beh joí? 9Nihat jwĩ́ih wéheatnajĩh bʉʉ wéhena caá ĩ chãjap: Partia baác, Media baác, Elam baác, Mesopotamia baác, Judea baác, Capadocia baác, Ponto baác, Asia baác, 10Frigia baác, Panfilia baác, Egipto baác, África baác, Cirene tʉ́tchi, Roma tʉ́tchidih moonbʉ́t jwiít jwĩ jʉmʉp. 11Biquína judíowã jwĩ jʉmna caá. Bita judíowã nihcannit yʉhna, Dios naáwátdih bohénitbʉt jwĩjeéh ĩ jʉmna caá. Bita Creta quewadih moón, Arabia baácdih moonbʉ́t jwĩjeéh ĩ jʉmna caá. Pánihna, nitboó ĩ wéhenachah, jwiít nihat jwĩ beh joiná caá. Queét jwĩ́ih wéheatnajĩh Dios ã wẽp chãjatdih naóhna caá ĩ chãjap, ĩt míic niijíp wʉt jĩ.

12Páant niíj joí wʉ́hi bejna, ĩ ennidih ĩ joinídihbʉt ded pah ã yapatdih ĩt jéihcap wʉt jĩ.

—¿Nit dépanih tigaá bitaíh wéheatnajĩh Dios ã wẽp chãjatdih ĩ tʉ́i wéhe? yeéb ñi jenah joyóchah, queétjeh ĩt míic niijíp wʉt jĩ.

13Obohjeéhtih, bita ĩjeéh jʉmnit nin pah ĩt niijíp wʉt jĩ:

—¡Dépah nit cheha náahdih babh máihnit, wéhena caá ĩ chãjap! ĩt niíj deoh naáwáp wʉt jĩ.

Pedro cã́acwãdih ã naáwát

14Pánihna, Pedro once Jesús ã naáwát tʉ́ʉtnit biícdih ñʉhnit, cã́acwãdih nin pah ãt niíj naáwáp wʉt jĩ: “Wã déewãá, biíh baácmant jʉ̃óhnit, Jerusalén tʉ́tchiboó jʉmnitbʉt, bʉʉ ã yapatdih jéihyat tʉ́ʉt niijná, nin wã naáwát pínahdih ñi tʉ́i joyoó. 15‘Queét máihnit caá’, ñi niíj jenah joyát yoobópdih nihcan caá. Jwiít judíowã cheibitjeh jwĩpĩ́ máihcan caá. Bʉʉ cheibitjeh las nuevejeh caá. Pánihna, jwĩ máihcan caá. 16Dios jon jã́tih ã niijátji pahjeh bʉʉ ã yapna caá. Dios naáwátdih naóh yapani Joel nin pah ãt niíj daacáp tajĩ:

17‘Péeni yeó jáap tóah jʉ̃ʉ́wʉ́chah, nin pah ã yapbipna caá: Wĩ́ih Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatdih nihat cã́acwãdih bʉ́dí wã wʉ̃hbipna caá, bʉca. Pánihna, ñi weh, ñi weh yatábʉt wã naáwátdih ĩ naóh yapabipna caá. Jáap beh tóahnit oo jʉ́mat jígohat panihnidih ĩ enbipna caá. Behnit ĩ oo jʉ́mʉchah, queétdih wã naóhbipna caá.

18Weemdíh teo wʉ̃hnit neoná, yaádhdihbʉt wĩ́ih Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatdih bʉ́dí wã wʉ̃hbipna caá. Queétbʉt wã naáwátdih ĩ naóh yapabipna caá.

19Wã wẽpatjĩh ʉ́ʉm náah jʉmnidih jeáboó baácboobʉ́t wã wahachah, ñi enbipna caá. Baácboó meép panihni, iigát panihni, tʉʉ jei pánihni ã jʉmbipna caá.

20Jeáboó yeó dʉpʉ́átdih ã tʉ́ʉt nʉʉmbípna caá. Chei bóo widhbʉt meép panih dʉʉni ã tʉ́ʉt nʉʉmbípna caá. Páant ã yapbipna caá, ñi Maáh Cristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhni yeó jáap pínah jã́tih. Caán yeó jáapdih nihat cã́acwã ĩ en wʉ́hi bejbipna caá. Pánihna, oboh jʉmni yeó jáap ã nihcan niít bʉca. Yéejnitdih ʉ́ʉm náah jʉmni yeó jáap jʉmna yʉhna, yéejat yohnitboodíh caán yeó jáap tʉ́ini yeó jáap ã jʉmbipna caá.

21Ded jwĩ Maáhdih ã yéejat yohat tʉ́ʉtni, caán iiguípna ã bejat déeji ã tʉ́i yapbipna caá’, ãt niíj daacáp tajĩ. (Jl 2.28-32)

22“Yeéb wã déewãá, nindih wã naáwáchah, ñi tʉ́i joyoó. Jesús Nazaret tʉ́tchidih bóo Dios ã wẽpatjĩh ã chãj jʉ́ʉtʉp jĩ, caandíh Dios ã wahatjidih cã́acwã ĩ jéihyat pínah niijná. Yeéb caandíh ennitji ñi jéihna caá. 23Jesúsdih mawat náahna, ñi maátadih ñi wʉ̃hʉp jĩ. Pánih wʉ̃hnit, yeejépwãdih cruzboó ñi mawat tʉ́ʉtʉp jĩ.* Dios jon jã́tih caandíh ã niijátji biíc yoobó ã yapap be.* 24Obohjeéhtih, Jesús ñi maonijidih Diosboó ãt jwʉ́ʉb booanap tabe. Tʉ́ttimah, ã jwʉ́ʉb wʉncan niít bʉca. Chah wẽpni jʉmna, wʉnnidih yʉhna, ãt jwʉ́ʉb booanap tabe, páant mʉntih. Pánihna, bʉʉ páantjeh báadhni caá.* 25Davidjiboó jon jã́tih nin pah Jesucristo ã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wát pínahdih ãt niíj daacáp tajĩ:

‘Wã Maáh wãjeéh ãpĩ́ jʉmna caá. Yeó jáap jʉmat pah Dios wã Maáh wã pebh ã jʉmʉchah, enna, wã ʉ́ʉmcan niít.

26-27Dios, weemdíh oina, wʉnnit ĩ jʉmʉpboó wĩ́ih caolihdih ma yohcan niít. Wĩ́ih bácahdihbʉt ma moopát tʉ́ʉtcan niít. Páant ma chãjat pínahdih jéihna, wã tʉ́i wẽi naóhna caá. Míih jʉmna, ʉ́ʉmcanjeh, wã tʉ́i jʉmbipna caá.

28Pánihna, weemdíh jwʉ́ʉb booanit, wãjeéh ma jʉmʉchah, wã tʉ́i wẽina caá’, ãt niíj daacáp tajĩ. (Sal 16.8-11)

29“Wã déewãá, jwĩ nʉo Davidji ded pah ã jʉmatdih yoobópdih wã naóhna caá. Caán ã wʉnʉchah, ĩt yohop wʉt jĩ. Caandíh ĩ yohni íitji páantjeh ã jʉmna caá. Pánihna, ‘Wĩ́ih bácahdih ma moopát tʉ́ʉtcan niít’, niíj daácna, caanjéh ã́ih pínahjeh ãt nihjican tagaá. 30-31Davidji Dios naáwátdih naóh yapani ã jʉmʉchah, Dios caandíh nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: ‘Yoobópdih meemdíh wã naóhna caá. Ma jʉima jwʉ́ʉb boonit, meém maáh ma jʉmatji dée pah, nihat nin baácdih moondíh maáh ã jʉmbipna caá’, ãt niijíp wʉt jĩ.* Cristodih Dios maáh ã waadáát pínah, ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát pínahdihbʉt nin pah ãt niíj daacáp wʉt jĩ: ‘Caán wʉnnit ĩ jʉmʉpboó páantjeh ã jʉmcan niít. Ã́ih bácahbʉt ã moópcan niít’, David ãt niíj daacáp tajĩ.* 32Caán Jesúsdih beé Dios ãt booanap be. Ã jwʉ́ʉb booanidih jwiít nihat jwĩ enep be. 33Caán Dios ã jéihyepmant bóo bʉwámant jʉmni maáh caá. Pánihna, ‘Tʉ́ini Espíritudih noónboó ma wahaá’, ã íip Dios caandíh ã niijíchah, nin Tʉ́ini Espíritudih ãt wahap taga. Bʉʉ jwʉh Tʉ́ini Espíritu ã chãjatdih ennit, joiná caá ñi chãjap. 34Davidji Dios pebhboó ãt pʉ́ʉh laab béjcap wʉt jĩ. Pánihna, ã́ih pínah nihjican tagaá. Nin pah ã niíj daácni Jesúíh pínahji tagaá:

‘Wã Maáhdih Dios nin pah ã niíj naáwáp be: “Wã jéihyepmant bóo bʉwámant chʉ́ʉdnit, maáh ma jʉmʉʉ́.

35Páant maáh ma jʉmʉchah, meemdíh eníhcannitdih wã yohbipna caá. Meém queétdih chah wẽpni ma jʉmbipna caá”, ã niijíp be’, Davidji ãt niíj daacáp tajĩ. (Sal 110.1)

36“Pánihna, wã déewãá, nindih ñi tʉ́i jéihyeé: Caán Jesús yeéb cruzboó ñi mao yohat tʉ́ʉtnijidih Diosboó maáh ã waadánap be. Caán Jesúsjeh jwĩpĩ́ pã́ini Dios ã wahni Cristo beé”, Pedro cã́acwãdih ãt niijíp wʉt jĩ.

37Páant ã niijíchah joinít, bʉ́dí jĩ́gah ʉ́ʉmnit, Pedrowãdih nin pah ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Jwĩ déewãá, ded pah tigaá jwĩ chãjbi? ĩt niijíp wʉt jĩ.

38—Yeéb ñi yéej chãjatdih cádahnit, tʉ́iniboodíh ñi jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmʉ́. Páant ñi tʉ́ʉt nʉʉmʉ́chah, Dios ñi yéejatdih ã yohbipna caá. Pánih tʉ́ʉt nʉʉmnít ñi jʉmʉchah, Jesús ã wẽpatjĩh ñi daabáát tʉ́ʉtʉ́. Páant ñi chãjachah, Dios yeebdíh Tʉ́ini Espíritudih ã wʉ̃hbipna caá. 39Jon jã́tihjeh Dios yeéb pínahdih, ñi weh pínahdih, ñi jʉimená pínahdihbʉt, nihat caán ã ñíonit pínahdih nin pah ãt niíj naáwáp wʉt jĩ: ‘Nihat weemdíh jepahnitdih Tʉ́ini Espíritudih wã wʉ̃hbipna caá’, Dios ãt niijíp tajĩ,* Pedro queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

40Páant niíj péanit, queétdih nin pah ãt jwʉ́ʉb niíj wẽp naáwáp wʉt jĩ, páant mʉntih:

—Nin baácdih moón yeejép ĩ chãjatji jíib Dios bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá. Pánihna, queét pah ñi jʉmca bojoó. Ñi yéej chãjatdih cádahnit, ñi tʉ́ʉt nʉʉmʉ́. Páant ñi chãjachah, yeebdíh ã peéh chãjcan niít, ãt niijíp wʉt jĩ.

41Páant ã niijíchah joinít, dawá jepahnit, ĩt daabáát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánihna, Jesúíhwãjeéh caán yeó jáapjeh tres mil cã́acwã chah dawá ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. 42Yeó jáap jʉmat pah queét jáap jepahnit Jesús ã naáwát tʉ́ʉtnit ĩ bohénachah, ĩt tʉ́i joyóp wʉt jĩ. Ĩ́ih jeémátdih míic pãáh wʉ̃hnit, Diosdih ʉʉ́bhnit, biícdih ĩpĩ́ tʉ́i jʉmʉp wʉt jĩ.

Jesúíhwã ded pah ĩ jʉmat

43Jesús ã naáwát tʉ́ʉtnitboó Dios ã wẽpatjĩh wʉnnitdih ĩpĩ́ booa jʉ́ʉtʉp wʉt jĩ, Dios ã wẽpatdih cã́acwã ĩ jéihyat pínah niijná. Páant ĩ chãjachah ennit, nihat ĩt en wʉ́hi bejep wʉt jĩ. 44Jesúíhwã ĩ́ih bií déedih míic pãáh wʉ̃hnit, biícdih tʉ́inijeh ĩpĩ́ jʉmʉp wʉt jĩ.* 45Ĩ́ih bií déedih jíib chãj wʉ̃hnit, nihat biíh pah bóo wihcannitdih queét ĩ jʉmat yoobó ĩpĩ́ wʉ̃h wáacap wʉt jĩ. 46-47Pánih chãjna, yeó jáap jʉmat pah Dioíh mʉʉná míic wáacnit, “Dios tʉ́ini caá”, ĩpĩ́ niíj wẽi naáwáp wʉt jĩ. Ĩ́ih mʉʉnáboobʉ́t míic wáacnit, biícdih ĩpĩ́ tʉ́i nʉmah wẽi jeémép wʉt jĩ. Páant ĩ chãjachah ennit, “Queét tʉ́init caá”, nihat cã́acwã ĩpĩ́ míic niijíp wʉt jĩ. Pánihna, yeó jáap jʉmat pah bita jáap jepahnitdih tʉ́i ʉbnit, jwíih jepahnitjeéh Dios ãt waadánap wʉt jĩ. Jáap jepahnitbʉt ĩjeéh ĩt míic wáacap wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index