Search form

Hechos 3

Jéih bejcannidih Pedro Juanjĩh ĩ booaat

1Biíc yeó jáap, cheyeh, las tres jʉmʉchah, judíowã Diosdih ĩpĩ́ ʉʉ́bát horadih Pedro, Juanjĩh Dioíh mʉʉná ĩt bejep wʉt jĩ. 2Yeó jáap jʉmat pah Tʉ́ini Jẽc wʉ̃t jʉmʉpdih ã chéenwã jéih bejcannidih ĩpĩ́ ʉb jʉibí chʉ́ʉd jwejep wʉt jĩ. Jáap cã́ac jʉmnijeh caán jéih jibcanni ãtát jʉmʉp wʉt jĩ. Caan jẽ́cdih chʉ́ʉdnit, caanjĩ́h waadnítdih dinero ãpĩ́ ʉʉ́bʉ́p wʉt jĩ. 3Pánihna, Pedro, Juanjĩh caán mʉʉná ĩ waadát tʉ́ʉt chãjachah ennit, queétdih jéih jibcanni dinerodih ãt ʉʉ́bʉ́p wʉt jĩ. 4Pedroboó caandíh ennit,

—Jwiítdih ma tʉ́i eneé, ãt niijíp wʉt jĩ.

5Páant ã niijíchah joinít, queétdih en behnit, “Queét bainí dinero weemdíh ĩ wʉ̃hbipna caá”, caanjéh ãt niíj jenah joyóp wʉt yʉh jĩ. 6Obohjeéhtih, páant ã niíj jenah joyóchah yʉhna, Pedro caandíh nin pah ãt niíj naáwáp wʉt jĩ:

—Weém dinerodih wã bíbohcan caá. Obohjeéhtih, caandíh wʉ̃hcan yʉhna, chah tʉ́inidih meemdíh wã chãjbipna caá. Jesucristo Nazaret tʉ́tchidih bóo ã wẽpatjĩh meemdíh wã booana caá. Ma ñah ñʉhʉʉ́. Ñah ñʉhnit, ma yáac chʉ̃i bejeé, ãt niijíp wʉt jĩ.

7Páant niijnít, ã́ih jéihyepmant bóo téihyadih teonit, caandíh ãt wái ñahanap wʉt jĩ. Páant ã wái ñahanachahjeh, caán jéih jibcanniji ã́ih wio wẽpép nahna ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 8Pánihna, caán ñah ñʉhnit, ãt yáac chʉ̃i bej jwíihip wʉt jĩ. Pánih yáac chʉ̃i bejnit, ñaáp táamp chʉ̃init, “Dios tʉ́ini caá. Wã tʉ́i jéih bejna caá”, niíj wẽinit, Dioíh mʉʉdíh ãt waad béjep wʉt jĩ. 9Pánih yáac chʉ̃i bejnit, “Dios tʉ́ini caá”, ã niijíchah, nihat cã́acwã ĩt enep wʉt jĩ. 10Caandíh ennit, “Caán Dioíh mʉʉ́ Tʉ́ini Jẽcdih chʉ́ʉdni dinero ʉʉ́bhniji caá”, ĩt niíj jéihyep wʉt jĩ. Páant ã jibichah ennit, caandíh ded pah ã yapatdih ĩt en wʉ́hi bejep wʉt jĩ.

Dioíh mʉʉná Pedro cã́acwãdih ã bohéát

11Jéih bejcanniji Pedrowãdih ã teo ñʉʉ́n péenachah, nihat cã́acwã en wʉ́hi bejnit, Dioíh mʉʉ́ Salomón ã chãjat tʉ́ʉtni coahjina ñáo ñah bejnit, Pedrowã pebhna ĩt míic wáacap wʉt jĩ. 12Páant ĩ míic wáacachah ennit, Pedro nin pah queétdih ãt niíj naáwáp wʉt jĩ. “¿Wã déewãá, dépanihna nindih ñi en wʉ́hi bej? ¿Dépanihna jwiítdih ñi en ñʉʉ́n? ‘Queétboó Diosdih tʉ́i joinít jʉmna, ĩ́ih wẽpatjĩhjeh nindih ĩ jéih yáac chʉ̃i bejat tʉ́ʉtna caá’, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, páant ñi niíj jenah joyát yoobópdih nihcan caá. Jesús ã wẽpatjĩh beé caandíh jwĩ booanap be. 13Abraham, Isaac, Jacob jon jã́tih moón jwĩ nʉowã Diosdih ĩt tʉ́i weñep wʉt jĩ.* Caán Diosjeh beé, caandíh teo wʉ̃hni Jesús ã wʉ̃t chah yáaat pínah niijná, nindih ã jibanap be.* Yeébboó Jesúsdih en jʉ̃ihnitdih wʉ̃hnit, Pilato caandíh nemat mʉʉmánt ã bacaíhichah yʉhna, yeéb ã bacaat déedih ñi jepahcap be. 14Pilato caandíh ã bacaíhichah yʉhna, Jesús tʉ́ini, tʉ́i chãjni ã jʉmʉchah yʉhna, yeébboó caandíh ñi náahcap be. Pánih náahcan, cã́ac maonidih ñi bacaat tʉ́ʉtʉp be.* 15Jwiítdih tʉ́i ʉbni Jesúsboodíh yeéb ñi mawat tʉ́ʉtʉp be. Obohjeéhtih, wʉnnidih ĩ yohochah yʉhna, Dios caandíh ã jwʉ́ʉb booanidih jwiít jwĩ enep be. 16Pánihna, caandíh tʉ́i jenah joinít, nin ñi jéihni, ñi ennidih Jesús ã wẽpatjĩh jwĩ booanap be.

17“Wã déewãá, yeéb jwĩ maátajĩh Jesús Dios ã wahni ã jʉmatdih jéihcan, caandíh ñi mawat tʉ́ʉtʉp be. Páant ñi chãjatjidih weém wã jéihna caá. 18Obohjeéhtih, jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapanit, ñi chãjat pínahdih nin pah ĩt niíj daacáp tajĩ: ‘Cristo yeejép ã yapbipna caá’, ĩ niijátji pahjeh tibeé ã yapap be.* 19Bʉʉ jwʉh yeéb yeejép ñi chãjatjidih bʉ́dí jĩ́gahnit, tʉ́iniboodíh jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmnít, Jesucristodih ñi jepahaá. Páant ñi tʉ́ʉt nʉʉmʉ́chah, yeejép ñi chãjatjidih Dios yeebdíh ã yoh wʉ̃hbipna caá. 20Páant ñi chãjachah, Dios ã wahniji Cristodih jwiítdih ã jwʉ́ʉb wah deyabipna caá, jwiítdih ã teo wáacachah, jwĩ tʉ́i weñat pínah niijná. 21Obohjeéhtih, bʉʉ Dios pebhboó caá ã jʉm jwʉhʉp. Dios nihatdih ã ámohat pínahdih jon jã́tih ã naáwátdih naóh yapanitdih ãt naóh daacát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánihna, nihat ã naáwátjidih chãj péanit, Jesucristodih ã jwʉ́ʉb wah deyabipna caá. 22Moisés nin pah ãt niíj naáwáp tajĩ: ‘Jwĩ dée Dios naáwátdih naóh yapani pínahdih jwĩ Maáh Dios yeebdíh ã wahbipna caá. Weemdíh ã jwíih naáwát tʉ́ʉtatji pahjeh tigaá caandíhbʉt ã jwʉ́ʉb naáwát tʉ́ʉtbipna caá.* Pánihna, ded pah ã niíj naáwát pínahdih ñi tʉ́i joyoó.* 23Det caandíh joicán, ã wʉtʉchah jepahcannitdih Dios ã yohbipna caá. Dioíhwãjeéh queét ĩ jéih jʉmcan niít’, Moisés ãt niíj daacáp tajĩ.*

24“Nihat Dios naáwátdih naóh yapanitji Samuel, ã bʉʉdát tʉ́ttimah moonbʉ́t nin yeó jáapnadih yapat pínahdih naóhna, Jesucristodih niijná ĩt chãjap tajĩ. 25Jon jã́tih moón jwĩ nʉowãjidih Dios ãt naáwáp wʉt jĩ. Pánih naóhna, Abrahamdih ã naáwátji pahjeh tih jwiítdihbʉt biíc yoobó naóhna ãt chãjap wʉt jĩ. Nin pah ãt niíj naáwáp wʉt jĩ: ‘Ma jʉimadih wã tʉ́i chãjachah, caánboobʉ́t nihat baácdih moondíhbʉt ã jwʉ́ʉb tʉ́i chãjbipna caá’, ãt niijíp wʉt jĩ.* 26Pánihna, jwiítboodíh Moisés ã naóhniji Dios wʉ̃ʉ́hdih jwiít judíowãdih ãt jwíih wahap tajĩ, jwiítdih ã tʉ́i chãjachah, yeejép chãjnit jwĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná”, Pedro cã́acwãdih ãt niijíp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index