Search form

Hechos 9

Saulo ã tʉ́ʉt nʉʉmát

(Hch 22.6-16; 26.12-18)

1Páant Felipe ã chãjat pónih, Sauloboó Jesúíhwãdih en jʉ̃ihna, “Queétdih maomi caá”, niijnít, sacerdotewã ĩ maáh pebhna ãt bejep wʉt jĩ. 2Caanná jʉibínit, mawat pínah papélahdih caandíh ãt ʉʉ́bʉ́p wʉt jĩ. “Damasco tʉ́tchiboó judíowã ĩ míic wáacat mʉʉnádih moón ĩ maátadih ñi daacá. Weém Jesúíhwãdih bid jʉinít, queétdih chéonit, nin Jerusalén tʉ́tchiboó wã jwʉ́ʉb ʉb jʉ̃óhmi caá. Pánihna, wã tewat pínah papélahdih weemdíh ñi wʉ̃hʉʉ́”, Saulo ãt niijíp wʉt jĩ.

3Páant ã niijíchah joinít, caán nʉ́odih ĩ wʉ̃hʉchah, Damasco tʉ́tchina ĩt bejep wʉt jĩ. Damasco tʉ́tchina ĩ tóah jʉibínachah, japmant iíg jéenaat caandíh ãt jígohop wʉt jĩ. 4Páant ã iíg jéenanachah, Sauloboó ãt bʉʉg ñájap wʉt jĩ. Pánih bʉʉg ñájnit, Jesús ã wéhenachah, ãt joyóp wʉt jĩ. “¿Saulo, dépanihna meém weemdíh yeejép ma chãj?” ãt niijíp wʉt jĩ.

5“¿Maá, meém déhe tigaá?” Saulo ãt niijíp wʉt jĩ. “Weém Jesús, yeejép ma chãjni caá. Weemdíh íijnit jepahcan, meemjéh tigaá ma míic yéejana caá. 6Ma ñah ñʉhʉʉ́. Tʉ́tchidih waad béjnit, ma jʉmʉʉ́. Ma chãjat pínahdih meemdíh naóhni pínah ã jʉibíbipna caá”, Jesús Saulodih ãt niijíp wʉt jĩ.

7Páant ã wéheatdih joiná yʉhna, Saulo ã pej jʉmnitboó cã́acdih encan, ĩt joí wʉ́hi bejep wʉt jĩ. 8Saulo ñah ñʉhnit, ã jéih encah, ã pej jʉmnit ã́ih mʉj nahmant teonit, Damasco tʉ́tchina caandíh ĩt wái waad béjep wʉt jĩ. 9Pánihna, Saulo biíc peihcanni yeó jáap jéih encan, jeémpcan, babhcan, Diosdih bʉ́dí ʉʉ́bhna ãt chãjap wʉt jĩ.

10Damasco tʉ́tchidih bóo Jesúsdih jéihni Ananías wʉ̃t jʉmni oo jʉ́mat dée pah Jesúsdih ãt enep wʉt jĩ. Páant ã enechah, Jesús caandíh ãt ejep wʉt jĩ: “¡Ananías!” ãt niijíp wʉt jĩ. “Jʉ́ʉ́, wã jʉmna caá”, ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

11“Yoobópdih wʉ̃t jʉmni namádih, Judáíh mʉʉná bejnit, Tarsodih bóo Saulo wʉ̃t jʉmnidih ma bidií. Caán Diosdih ʉʉ́bhna caá ã chãjap.12Caanbʉ́t oo jʉ́mat dée jígohatdih enna caá ã chãjap. Ã jwʉ́ʉb enat pínah niijná, meém jʉibínit, caandíh teo jã́hanit, ʉʉ́bát panihatdih ã enep be”, Jesús Ananíasdih ãt niijíp wʉt jĩ.

13“Maá, caán míihwã tʉ́init, Jerusalén tʉ́tchidih moondíh yeejép ãt chãjap wʉt be. Dawá cã́acwã weemdíh páant ĩ niíj naáwáp be. 14Nin Damasco tʉ́tchiboó caán nihat míihwãdih teo nemat tʉ́ʉt niijná, sacerdotewã ĩ maátadih papélahdih daacát tʉ́ʉtnit, caán nʉ́o ã wẽpatjĩh ãt jʉ̃ʉ́wʉ́p wʉt be”, Jesúsdih Ananías ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

15“Caán Sauloboó wã ñíoni jʉmna, judíowã nihcannitdih, ĩ maátadih, judíowãdihbʉt wã naáwátdih ã naóhbipna caá. Pánihna, ã pebhna ʉ́ʉmcanjeh ma bejeé.16Tʉ́ttimah, wĩ́ih ã jʉmat jíib, dawá láa yeejép ã yapat pínahdih caandíh wã jéihyabipna caá”, Jesús Ananíasdih ãt niijíp wʉt jĩ.

17Páant ã niijíchah joinít, Ananías Saulo pebhna jʉibí, caandíh teo jã́ha ʉʉ́bhnit,

—Wã dée Saulo, jwĩ Maáh Jesús namáboó meemdíh jígohni weemdíh ã wahap be, ma jwʉ́ʉb enat pínah, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpat meemdíh ã jʉmat pínahbʉt niijná, ãt niijíp wʉt jĩ.

18Páant ã niijíchahjeh, ã́ih quíib dahdih queéj chã́a pah jígohni ã bʉʉ́g jéenechah, Saulo ãt jwʉ́ʉb enep wʉt jĩ, páant mʉntih. Pánihna, ñah ñʉh bac bejnit, ãt daabáát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. 19Páant caandíh ĩ daabáát tʉ́ttimah, jwʉ́ʉb bid jeémpna, ã nʉʉgʉ́p wʉnatji ãt boonap wʉt jĩ. Pánihna, Saulo Damasco tʉ́tchidih Jesúíhwãjeéh maátcanjeh ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Saulo Damasco tʉ́tchiboó ã naáwát

20Saulo ã tʉ́ʉt nʉʉmát tʉ́ttimahbitjeh, judíowã ĩ míic wáacat mʉʉnáboó Jesúíh tʉ́ini doonádih ãt naáwáp wʉt jĩ.

—Caán Jesús Dios wʉ̃ʉ́h caá, Saulo ãpĩ́ niijíp wʉt jĩ.

21Páant ã niíj naáwáchah joinít, nihat ĩt joí wʉ́hi bejep wʉt jĩ.

—¿Nin Jesúíhwãdih ñʉʉn yóhniji nihcan niít? ¿Ninjĩhbʉt jʉ̃óhnit, queétdih teonit, sacerdotewã ĩ maátadih wʉ̃híhniji nihcan niít? ĩt míic niijíp wʉt jĩ.

22Obohjeéhtih, Saulo ʉ́ʉmcanjeh, chah ãt bohénap wʉt jĩ. Pánih bohénit, “Yoobópdih tigaá Jesús Dios ã wahni Cristo caá”, ã niijíchah joinít, bita Damasco tʉ́tchidih moón judíowãboó ĩt beh joicáp wʉt jĩ.

Saulo judíowãdih ã jweyát

23Maátcanjeh ã jʉmat tʉ́ttimah, judíowã caandíh mawíhna, queétjeh ĩt míic wéhenap wʉt jĩ. 24Pánih míic wéhenit, caán tʉ́tchidih bóo jẽcnadih yeó jáap jʉmat pah, chei jʉmat pahbʉt ĩt páñap wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, Sauloboó ĩ mawíhat doonádih ãt joyóp wʉt jĩ. 25Caán doonádih joinít, Saulo ã chéenwã caandíh bʉ́dí wʉhdih yacnit, chei caán tʉ́tchi wáihyat jʉ́dʉ tã́ahmant ĩt cádah deya bojop wʉt jĩ. Páant ĩ chãjat tʉ́ttimah, Jerusalén tʉ́tchiboó ãt bejep wʉt jĩ.*

Saulo Jerusalén tʉ́tchiboó ã jʉmat

26Jerusalén tʉ́tchidih jʉibínit, Jesúíhwã biícdih Saulo ãtih jʉmíhip wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, “Jesúsdih jepahni nihcan caá”, niíj jenah joinít, caandíh ĩt ʉ́ʉmʉp wʉt jĩ. 27Páant ĩ ʉ́ʉmʉchah yʉhna, Bernabéboó Jesús ã naáwát tʉ́ʉtnit pebhna caandíh ãt nʉmah bejep wʉt jĩ. Pánihna, Saulo ded pah ã yapatjidih Bernabé queétdih ãt naáwáp wʉt jĩ: “Nin Saulo Damasco tʉ́tchiboó bejnit, Jesúsdih ãt enep wʉt jĩ. Ã enechah, Jesúsboó caandíh ãt wéhenap wʉt jĩ. Tʉ́ttimah, Damasco tʉ́tchidih moondíh ʉ́ʉmcanjeh, Jesúíh doonádih ãt naáwáp wʉt jĩ”, Bernabé ãt niijíp wʉt jĩ. 28Páant ã niiját tʉ́ttimah, Saulo ĩjeéh waadnít, Jerusalén tʉ́tchidih moondíh ʉ́ʉmcanjeh, Jesúíh doonádih ãt wẽp naáwáp wʉt jĩ. 29Pánih naóhnit, biquína Grecia baácmant jʉ̃óhnit judíowãjeéh míic wéhenit, queétdih yehna ãt naáwáp wʉt jĩ. Páant Saulo chah ã wẽp naáwát peéh caandíh ĩt mawíhip wʉt yʉh jĩ. 30Páant ĩ mawíhat doonádih joinít, Saulojeéh jʉmnit Jesúíhwãboó caandíh Cesarea tʉ́tchina ĩt ʉb jwei déi bejep wʉt jĩ. Caanjĩ́h nʉmah jʉm jwʉhnit, Tarso tʉ́tchina caandíh ĩt wah bojop wʉt jĩ.

31Caán láa nihat Judea baác, Galilea baác, Samaria baácboó Jesúíhwã ĩt tʉ́i jʉmʉp wʉt jĩ. Dedé tac bʉʉgáát wihcah, ĩt tʉ́i míic bohénap wʉt jĩ. Queét Diosdih ʉ́ʉmnit, ĩ yéejatdih cádahachah, Tʉ́ini Espíritu queétdih bʉ́dí ãt teo wáacap wʉt jĩ. Pánihna, Jesúsdih jepahnit chah ĩt dao béjep wʉt jĩ.

Pedro Eneasdih ã booaat

32Saulodih ĩ wahat tʉ́ttimah, Pedro nihat tʉ́tchinaboó Jesúíhwãdih táoh en jib bejna, Lida tʉ́tchidih ãt jʉibínap wʉt jĩ. 33Caanná jʉibínit, Eneas wʉ̃t jʉmnidih ãt enep wʉt jĩ. Ocho jópchi jã́tih Eneas tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́hniji ãt jéih wʉ̃lícap wʉt jĩ.

34—Eneas, Jesucristo meemdíh ã booana caá. Ma ñah ñʉhʉʉ́. Ma lajatdih ma ʉb ámohoó, Pedro ãt niijíp wʉt jĩ.

Páant ã niijíchahjeh, Eneas ãt ñah ñʉhʉp wʉt jĩ. 35Pánihna, nihat Lida tʉ́tchidih moón, Sarón tʉ́tchidih moonbʉ́t caán doonádih joinít, ĩ yéej chãjatdih cádahnit, Jesúsdih ĩt jepahap wʉt jĩ.

Tabita mi boo pʉd jʉ̃ʉ́wát

36Jope wʉ̃t jʉmni tʉ́tchidih Tabita wʉ̃t jʉmnih Jesúsdih tʉ́i jéihnih mit jʉmʉp wʉt jĩ. Mi wʉ̃t Tabita griego wéheatjĩh Dorcas ĩt niijíp wʉt jĩ. Caánt tʉ́i chãjnih, moh yéejnitdih mipĩ́ tʉ́i teo wáacap wʉt jĩ. 37Pánihna, caán láa wʉnat ñah jʉ̃ʉ́wʉ́chah, mit wʉnah bejep wʉt jĩ. Páant mi wʉnat tʉ́ttimah, queét miíh bácahjidih tʉ́i choc péanit, chah bóo tólihboó ĩt jwejep wʉt jĩ. 38Lida tʉ́tchi Jope tʉ́tchi tʉ́i pebh bʉʉgjéh ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Jope tʉ́tchidih moón Jesúíhwã, Pedro Lida tʉ́tchiboó ã jʉmat doonádih jã́tih ĩtát joyóp wʉt jĩ. Pánih joinítji chénewãdih Pedro pebhna ĩt wah bojop wʉt jĩ. Ã pebhna jʉibínit, “Tabita mi wʉnah bejep be. Waícanjeh jwĩ jʉmʉpboó jwĩjeéh ma jʉ̃ʉ́wʉ́”, Pedrodih ĩt niijíp wʉt jĩ.

39Páant ĩ niijíchah joinít, Pedro ĩjeéh ãt bejep wʉt jĩ. Caánboó ĩ jʉibínachah, caán mʉʉdíh jʉmnitboó Pedrodih chah bóo tólihna ĩt nʉmah pʉ́ʉh laab béjep wʉt jĩ. Tabita ĩjeéh jʉm jwʉhna, moh yéejnitdih wʉ̃hat tʉ́ʉt niijná, dawá yéguehdih mit chãjap wʉt jĩ. Pánihna, éemp wʉnnit yaádh Pedrodih ñʉh pʉ́ʉda bojnit, mi chãjniji yéguehnadih ĩt jʉ́ʉt jʉñʉ́p wʉt jĩ. 40Obohjeéhtih, Pedro caán tólihboó jʉmnitdih ãt bac bejat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Ĩ bac beedáát tʉ́ttimah, bódicha caj yoh ñajnit, Diosdih ãt ʉʉ́bʉ́p wʉt jĩ. Pánih ʉʉ́bh péanit, miíh bácahjidih tac pʉ́ʉd ennit,

—Tabita, ma ñah ñʉhʉʉ́, ãt niijíp wʉt jĩ.

Páant ã niijíchahjeh, caántboó Pedrodih wãt ennit, mit pʉd chʉ́ʉdʉp wʉt jĩ. 41Páant mi pʉd chʉ́ʉdʉchah, Pedro miíh téihyadih teonit, caántdih ãt wái ñahanap wʉt jĩ. Pánihna, caanjĩ́h moón Jesúíhwãdih, éemp wʉnnit yaádhdihbʉt bid bojnit, “Eneé mi jwʉ́ʉb boonap be”, queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

42Páant mi booat doonádih nihat Jope tʉ́tchidih moón ĩt joyóp wʉt jĩ. Pánih joinít, dawá Jesúsdih ĩt jepahap wʉt jĩ. 43Pánihna, nʉñʉ́pwã chóo teoni, Simón wʉ̃t jʉmnijeéh Jope tʉ́tchiboó maatápdih Pedro ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index