Search form

Juan 1:46

46Obohjeéhtih, páant ã niijíchah joiná yʉhna, Natanaelboó nin pah ãt niíj jepahap wʉt jĩ:

—Páant, Nazaret tʉ́tchi oboh jʉmni tʉ́tchi ã jʉmʉchah, ded caán tʉ́tchidih bóo cã́acwãdih teo wáacni pínah ã wihcan niít, ãt niijíp wʉt jĩ.

—Caán láa bácah, meemjéh tih enedih ma jʉ̃ʉ́wʉ́p, Felipe ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index