Search form

Juan 13

Jesús ã bohénitíh jítchanadih ã chocat

1Pascua yeó jáapna pínah jã́tihbit, Jesús nin baácdih cádahnit, ã íip pebhboó ã bejat pínah bahni ã jʉdhdatdih ãtát jéihyep tajĩ. Ã́ihwã nin baácdih moondíh bʉ́dí oina, queétdih ã oi cádahcap jĩ. Pánihna, ã oyatdih jʉ́ʉtna, ã́ihwãdih ã wʉn wʉ̃hʉp jĩ.

2Caan chéi Jesús jwiítdih ã nʉmah jeéméchah, Jesúsdih eníhcannitdih ã naáwát pínah niijná, Judas, Simón Iscariote wʉ̃ʉ́hdih nemépboó ãt waád dée tajĩ. 3Dios pebhmant ã jʉ̃ʉ́wátjidih, ã jwʉ́ʉb pʉ́ʉh laab béjat pínahdihbʉt Jesús ãtát jéihyep tajĩ. Ã íip caandíh chah maáh ã waadáát pínahdihbʉt ãtát jéihyep tajĩ. 4Pánih jéihna, jwĩjeéh jeémp lajniji ñah ñʉhnit, ã́ih yégueh jih bóo chóodih tóo dʉgnit, jõp wiwat pínah yégueh chóojĩh chʉ́hlit yoób ã chéwep jĩ. 5Chéo péanit, pamapdih mah pʉoh yacnit, jwĩ́ih jítchanadih ã choc jwíihip jĩ. Pánih chocnit, ã chéo bʉ́ʉdhni chóojĩh jwĩ́ih jítchanadih ã jõp wiwip jĩ.

6Pánihna, biquínadih choc péa bejnit, Simón Pedro pebhna ã jʉibínap jĩ. Ã́ih jítchanadih chocat tʉ́ʉt ã chãjachahjeh, Pedroboó caandíh nin pah ã niijíp jĩ:

—¿Maá, wĩ́ih jítchanadih chocodih jʉ̃óh niít ma chãjap? ã niijíp jĩ.

7—Weém bʉtéh yeebdíh ded pah wã chocatdih ma jéih jwʉhcan yʉhna, tʉ́ttimah ma jéihbipna caá, Jesús caandíh ã niijíp jĩ.

8—Obohjeéhtih, wĩ́ih jítchanadih meemdíh wã chocat tʉ́ʉtcan caá, Pedro ã niijíp jĩ.

—Meemdíh wã choccah, wĩ́ih ma nihcan niít, Jesús caandíh ã niijíp jĩ.

9—Pánihna, Maá, wĩ́ih jítchanadihjeh nihcan, wĩ́ih téihyanadih, wĩ́ih wao dáhdihbʉt ma chocoó bácah, Pedro ã niijíp jĩ.

10—Ded jẽ́ehna, nihat ã́ih bácahdih ã tʉ́i chocna caá. Caandíh chéne jwʉ́ʉb chocat ã náahcan caá. Ã́ih jítchanadihjeh chocat caá náahap. Pánihna, yeébboó jẽ́ehnit panihnit ñi jʉmʉchah yʉhna, biíc ñijeéh jʉmni jẽ́ehcanni panihni ã yéejatdih cádahcanni ã jʉmna caá, Jesús Pedrodih ã niijíp jĩ.

11Páant niijná, Jesús caandíh eníhcannitdih dʉó wáini pínahdih jéihnit, jwiítdih páant ãt niijíp tajĩ.

12Jwĩ́ih jítchanadih choc péanit, ã́ih yégueh chóodih jwʉ́ʉb dʉonít, ã lajapjina ã jwʉ́ʉb jʉí lajap jĩ, páant mʉntih. Pánih jwʉ́ʉb jʉí lajnit, nin pah jwiítdih ã niíj naáwáp jĩ:

—¿Bʉtéh yeebdíh wã chocatjidih ñi jéih niít?13Yeéb weemdíh ‘Bohéní’, niijná, ‘Maá’, niijná, yoobópdih niij tígaá ñi chãjap. Weém yeebdíh bohéni, ñi Maáh yoobát tigaá.14Páant yeebdíh bohéni, ñi Maáh jʉmna yʉhna, teo wʉ̃hnit ĩpĩ́ chãjat pah ñíih jítchanadih wã chocna beé. Páant wã chãjachah ennitji jʉmna, yeebbʉ́t ñíih jítchanadih míic chocat caá náahap.15Ded pah ñijeéh jʉmnitdih ñi teo wáacat pínahdih bʉtéh wã jʉ́ʉtʉp be. Pánihna, yeebdíh ded pah wã chãjatji pah yeebbʉ́t biíc yoobó ñi chãjaá.*16Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Ded teo wʉ̃hniboó ã maáh chah nihcan caá. Ded ã wahniboó caandíh wahni chah nihcan caá.*Obohjeéhtih, yeéb chah jʉmna yʉhna, yeebdíh teo wʉ̃hni pah ñíih jítchanadih yeebdíh wã choc wʉ̃hʉp be. Pánihna, wã chãjatjidih ennitji biíc yoobó ñi chãjaá.17Páant wã wʉtatdih jéihnit, chãjna, bʉ́dí ñi wẽibipna caá.

18“Obohjeéhtih, yeéb nihatdih páant wã niijcán caá. Det wã ñíonitdih wã tʉ́i jéihna caá. Dios naáwátdih naóh yapanit ĩ daacátji biíc yoobó ã yapbipna caá. ‘Wãjeéh jeémpnijeh tigaá weemdíh yeejép ã chãjbipna caá’, ĩt niíj daacáp tajĩ.*19Páant ã chãjat pínah jã́tih yeebdíh naóhna caá wã chãjap, páant ã yapat tʉ́ttimah, ‘Caán Jesús, Dios ã wahni Cristo ta tigaá’, ñi niíj jéihyat pínah niijná.20Nindihbʉt yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Wã wahnidih ded tʉ́i wẽi jwãáhni, weemdíhbʉt ã tʉ́i wẽi jwãáhna caá. Pánih weemdíh wẽi jwãáhni, weemdíh wahnijidihbʉt ã wẽi jwãáhna caá”, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.*

Judas ã dʉó wáyat pínahdih Jesús ã naáwát

(Mt 26.20-25; Mr 14.17-21; Lc 22.21-23)

21Páant niíj péanit, Jesús bʉ́dí ã jĩ́gahap jĩ. Pánih jĩ́gahnit, jwiítdih nin pah ã niijíp jĩ:

—Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Biíc ñi cãtíh jʉmni weemdíh eníhcannitdih ã dʉó wáibipna caá, ã niijíp jĩ.

22Páant ã niijíchah joinít, caandíh jʉ́ʉtni pínahdih jéihcan, jwiítjeh jwĩ míic en jã́hanap jĩ. 23Weém, Jesús bʉ́dí ã oiniboó caandíh wã dodh jã́ah lajap jĩ. 24Pánihna, Simón Pedro weemdíh ã́ih téihyajĩh jenah jʉ́ʉtnit, nin pah ã niijíp jĩ:

—Caandíh ma ʉʉ́bh joí eneé dedna tigaá caandíh dʉó wáini pínah, weemdíh ã niijíp jĩ.

25Páant ã niijíchah joinít, weémboó Jesúsdih jwʉ́ʉb dodh jã́ah lajnit, caandíh nin pah wã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Maá, deddih niij tígaá ma chãj? wã niijíp jĩ.

26—Nin pandih dajnit wã neéh wʉ̃hni pínah weemdíh eníhcannitdih ã dʉó wáibipna caá, weemdíh Jesús ã niíj jepahap jĩ.

Páant niíj péanitjeh, pan dahdih daj ʉb neéhnit, Judas, Simón Iscariote wʉ̃ʉ́hdih ã wʉ̃hʉp jĩ. 27Páant Jesús ã daj neéh wʉ̃hni pandih Judas ã jeéméchah, nemépboó caandíh yeejép ãt chãjat tʉ́ʉtʉp tajĩ. Pánih jéihna, Jesús caandíh nin pah ã niijíp jĩ:

—Ded pah ma chãjat pínahdih waícanjeh chãjadih ma bejeé, Judasdih ã niijíp jĩ.

28Páant Judasdih ã niijíchah joiná yʉhna, jwiít nihat jwĩ jéihcap jĩ. 29Pánih jéihcan, “Judas jwĩ́ih dinerodih en daoní ã jʉmʉchah, jwĩ jeémát pínahdih jíib chãjat tʉ́ʉtna, Jesús páant ã niíj wahna caá”, biquína ĩt niíj jenah joyóp ta yʉh jĩ. Bitaboó “Moh yéejnitdih dinero wʉ̃hat tʉ́ʉtna caá ãt chãjap”, ĩt niíj jenah joyóp tajĩ. 30Pánihna, Jesús ã neéh wʉ̃hni pandih jeémp péanit, Judas ã bac bejep jĩ. Páant ã bac bejechah, chei wãát jʉmʉp jĩ.

Jesús jáap wʉtatdih ã naáwát

31Páant Judas ã bac bejat tʉ́ttimah, Jesús jwiítdih nin pah ã niíj naáwáp jĩ:

—Bʉʉ láa bácah weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé wã íip ã wahni wã jʉmatdih, wã wẽpatdihbʉt cã́acwãdih ã jéihyabipna caá. Caán ã wẽpatdih weembʉ́t queétdih wã jéihyabipna caá.32Páant wã íip ã wẽpatdih wã jéihyanachah, caán wã wẽpatdihbʉt waícanjeh ã jéihyabipna caá.33Yeéb wã weh panihnit, nindihbʉt wã naáwáchah ñi tʉ́i joyoó. Daocánni yeó jáapbitjeh ñijeéh wã jʉm jwʉhbipna caá. Wã bejat tʉ́ttimah, weemdíh bʉ́dí ñi bidbipna caá. Jwĩ déewãdih wã niijátji pah yeebdíhbʉt biíc yoobó niijnít, ‘Wã bejep pínahna yeébboó ñi jéih bejcan caá’, wã niijná caá.*34Pánihna, jáap wʉtatdih yeebdíh wã naóhna caá. Yeebjéh ñi míic oyoó. Yeebdíh wã oyatji pah, yeebjéhbʉt ñi míic oyoó.*35Páant ñi míic oyochah ennit, wĩ́ihwã ñi jʉmatdih bita ĩ jéihbipna caá, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.

Pedro ã yeeat pínahdih Jesús ã naáwát

(Mt 26.30-35; Mr 14.26-31; Lc 22.31-34)

36Páant ã niijíchah joinít, Simón Pedro Jesúsdih nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Maá, dedboo tígaá ma bejbi, páant ma niijná? ã niijíp jĩ.

—Wã bejat pínahna wãjeéh ma jéih bej jwʉhcan caá. Obohjeéhtih, bʉʉ jéih bejcan yʉhna, tʉ́ttimah wã pebhna ma jʉibíbipna caá, Pedrodih Jesús ã niijíp jĩ.

37—¿Maá, dépanih tigaá bʉʉ majeéh wã jéih bejcan? Weemdíh ĩ mawachah yʉhna, meemdíh wã cádahcan niít, Pedro ã niijíp jĩ.

38—Páant niijná, ¿weemdíh wapna, ma wʉn wʉ̃hmi naniít? Obohjeéhtih, yoobópdih meemdíh wã naóhna caá. Mʉjbai ã ewat pínah jã́tih, ‘Caandíh wã jéihcan caá’, biíc peihcanni láa pohba bitadih ma niíj yeebipna caá, Jesús Pedrodih ã niijíp jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index