Search form

Juan 14

Jesús Dios pebhna bejni namá panihni ã jʉmat

1Tʉ́ttimah, Jesús jwiítdih nin pah ã niijíp jĩ: “Bʉtéh wã niijátdih náhninit, ñi jĩ́gahca bojoó. Wã íipdih tʉ́i jenah joinít, weemdíhbʉt biíc yoobó ñi tʉ́i jenah joyoó. 2Wã íip ã jʉmʉpboó dawá jʉmat pínah mʉʉná ã jʉmna caá. Pánihna, caanná jʉibínit, ñi jʉmat pínahdih ámohodih wã bejbipna caá. Wã naáwát pah biíc yoobó ã wihcah, páant yeebdíh wãta niíj naóhcan tagaá. 3Yeéb ñi jʉmat pínahdih tʉ́i ámoh péanit, yeebdíh ʉbʉdih wã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá, wãjeéh ñi jʉmat pínah niijná. 4Wã bejat pínah namá panihnidih ñi jéihna caá”, ã niijíp jĩ.

5—Maá, deh ma bejat pínahboó jwiít jwĩ jéihcan caá. ¿Ded pah tigaá caán namá panihnidih jwĩ jéihbi? Tomás Jesúsdih ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ.

6—Weemjéh tigaá namá panihni wã jʉmʉp, wã íip pebhboó ñi jʉibíát pínah niijná. Weemjéh mʉn tigaá yoobópdih naóhni. Jeáboó jʉibínit pínahdih weemjéh mʉn tigaá caolih booani wã jʉmna caá. Caolih wã booanit míicjeh wã íip pebhboó páantjeh ĩ jʉmbipna caá.*7Weemdíh tʉ́i jéihna nihna, wã íipdihbʉt ñita jéih tagaá. Pánihna, bʉʉ caandíh ennit panihnit jʉmna, caandíh ñi tʉ́i jéihna caá bʉca, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.

8Páant ã niijíchah joinít, Felipe jwʉh nin pah ã niijíp jĩ:

—Maá, jwĩ íipdih jwiítdih ma jʉ́ʉtʉ́. Páant bóojeh tigaá jwĩ eníhip, ã niijíp jĩ.

9—¿Felipe, maatápdih wãjeéh jʉmna yʉhna, weemdíh ma tʉ́i jéih jwʉhcan niít? Weemdíh enna, wã íipdihbʉt maát enep be. ‘Jwĩ íipdih ma jʉ́ʉtʉ́’, niijná, ¿dépanih tigaá weemdíh páant ma niíj?10Weém wã íipjĩh chénewã jʉmna yʉhna, biícjeh caá. ¿‘Páant caán yoobópdih nihcan caá’, ma niíj jenah joicáh? Yeebdíh naóhna, wã jenah joyátjĩh wãpĩ́ naóhcan caá. Wã íip ã naáwát tʉ́ʉtʉchahjeh, wã naóhna caá. Pánihna, caán biícdih jʉmna, ã wẽpatjĩh wãpĩ́ chãj jʉ́ʉtna caá.11Weém wã íipjĩh chénewã jʉmna yʉhna, biícjeh caá. Caán ‘Yoobópdih tigaá’, niíj jenah joicán, wã íip ã wẽpatjĩh wã chãj jʉ́ʉtatjidih náhninit, biícjeh jwĩ jʉmatdih ñi jéihbipna caá.12Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Det weemdíh tʉ́i jenah joinít wã chãjat pah biíc yoobó ĩ chãjbipna caá. Bʉʉ wã íip pebhboó jwʉ́ʉb bejna, wã chãjat chah pohba wã íip ã wẽpatjĩh ĩ chãjbipna caá.13Weemdíh tʉ́i jenah joinít ĩ ʉʉ́bát pah wã chãjbipna caá, wã íip ã wẽpatdih cã́acwã ĩ jéihyat pínah niijná.14Pánihna, weemdíh jepahnit ñi jʉmʉchah, dedé ñi ʉʉ́bát biíc yoobó wã chãjbipna caá, Jesús ã niijíp jĩ.*

Tʉ́ini Espíritu ã wahat pínahdih Jesús ã naáwát

15“Yeéb weemdíh oina, wã wʉtatdih ñi jepahbipna caá.*16Yeebdíh Tʉ́ini Espíritu ã wahat pínah niijná, wã íipdih wã ʉʉ́bhbipna caá, wã wihcah, ñijeéh ã jʉmat pínah niijná. Caán Tʉ́ini Espíritu yeebdíh teo wáacniboó yoobópdih naóhni jʉmna, yeó jáap jʉmat pah ñijeéh ã jʉmbipna caá.17Nin baácdih moón wã íipdih jéihcannit, caán Tʉ́ini Espíritudihbʉt ĩ jéihcan caá. Pánih jéihcan, caandíh ĩ tʉ́i jenah joicán caá. Obohjeéhtih, caán ñijeéh jʉmni pínahdih yeébboó ñi tʉ́i jéihbipna caá.

18“Yeebdíh wã éemp bejcan niít. Pánih éemp bejcan, caán Tʉ́ini Espíritu yeebdíh ã jʉyʉ́chah, weém wã jʉmat pahjeh mʉntih ñijeéh ã jʉmbipna caá.19Wã bejat pínah bahnijeh ã jʉdhna caá. Páant wã bejat tʉ́ttimah, nin baácdih moón weemdíh jepahcannit, weemdíh ĩ jwʉ́ʉb encan niít. Obohjeéhtih, yeébboó weemdíh ñi enbipna caá. Weém jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhni wã jʉmat pah mʉntih, yeebbʉ́t jwʉ́ʉb boonit Diosjeéh páantjeh ñi jʉmbipna caá.20Jwĩ wahni Tʉ́ini Espíritu yeebdíh jʉinít, wã íip biícdih wã jʉmatdih yeebdíh ã tʉ́i jéihyabipna caá. Pánihna, wã íip biícdih wã jʉmat pah mʉntih, yeéb biícdih wã jʉmatdihbʉt ã jéihyabipna caá.21Ded wã wʉtatdih joí waadáni weemdíh oini caá.*Weemdíh oinidih wã íipbʉt ã oibipna caá. Weembʉ́t caandíh biíc yoobó wã oibipna caá. Páant weemdíh oinidih ded pah wã jʉmatdih wã tʉ́i jéihyabipna caá”, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.

22Jwĩjeéh jʉmni biíh Judas, Iscariote nihcanni, Jesúsdih nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Maá, dépanihna jwiítdihjeh páant ma jéihyana yʉhna, bita meemdíh jepahcannitboodíh ma jéihyabican? ã niijíp jĩ.

23—Ded weemdíh oini wã naáwátdih ã tʉ́i joí waadábipna caá. Páant ã tʉ́i joí waadánachah, wã íip caandíh ã oibipna caá. Pánih oina, wã íip biícdih ã́ih caolihdih waadnít, ãjeéh jwĩ jʉmbipna caá.24Obohjeéhtih, weemdíh oicanniboó wã wʉtatdih ã jepahcan caá. Páant ã jepahcah, ãjeéh jwĩ wihcan niít. Bʉtéh ñi joiní weemjéh wã naáwát pohba nihcan caá. Obohjeéhtih, wã íip weemdíh wahnijeh páant ã naáwát tʉ́ʉtʉp be.

25“Ñijeéh jʉm jwʉhna, páant yeebdíh wãát niíj naáwáp be.26Obohjeéhtih, tʉ́ttimah wã íipdih wã ʉʉ́bʉ́chah, Tʉ́ini Espíritudih yeebdíh ã wahbipna caá. Pánihna, caán Tʉ́ini Espíritu yeebdíh teo wáacni jʉmna, ã tʉ́i bohébipna caá. Pánih bohénit, nihat yeebdíh wã naáwátjidih ã náhniabipna caá.

27“Yeebdíh wã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtna caá. Weém wã tʉ́i jʉmat pah mʉntih yeebbʉ́t ñi tʉ́i jʉmbipna caá. Wã wʉ̃hni tʉ́i jʉmat pah nin baácdih moón ĩ jéih wʉ̃hcan caá. Pánihna, bʉ́dí náhni dahwanit, ñi ʉ́ʉmca bojoó.28‘Weém wã bej jwʉhbipna caá. Obohjeéhtih, ñijeéh jʉmat tʉ́ʉt niijná, wã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá, páant mʉntih’, yeebdíh páant wã niíj naáwáchah, ñiát joiná jĩí. Páant wã niijíchah joinít, weemdíh yoobópdih ñi oina nihna, ñita wẽi tagaá. Wã íipboó weém chah wẽpni ã jʉmʉchah, ãjeéh jʉmnit, chah yeebdíh wã jéih teo wáacbipna caá. Páant wã chãjat pínahdih jéihna, yeebdíh weñat caá náahap.29Weemdíh ded pah ã yapat pínahdih yeebdíh wãát naóhna jĩ, wã niijátji biíc yoobó ã yapachah, weemdíh tʉ́i jenah joinít ñi jʉmat pínah niijná.

30“Yeebdíh wã míic wéhe jwʉhat pínah bahnibitjeh ã jʉdhna caá. Waícanjeh, nin baácdih moón ĩ maáh, weemdíh yeejép chãjadih ã jʉ̃óhbipna yʉh caá. Nemépwã ĩ maáh wẽpni jʉmna yʉhna, weemdíh ã jéih yap yohcan niít.31Obohjeéhtih, weemdíh wã íip ã wʉtat pahjeh wã chãjbipna caá, nihat cã́acwã caandíh wã oyatdih ĩ jéihyat pínah niijná. Ñi ñah ñʉhʉʉ́. Chóbe bejjĩh”, Jesús jwiítdih ã niijíp yʉh jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index