Search form

Juan 14:19

19Wã bejat pínah bahnijeh ã jʉdhna caá. Páant wã bejat tʉ́ttimah, nin baácdih moón weemdíh jepahcannit, weemdíh ĩ jwʉ́ʉb encan niít. Obohjeéhtih, yeébboó weemdíh ñi enbipna caá. Weém jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhni wã jʉmat pah mʉntih, yeebbʉ́t jwʉ́ʉb boonit Diosjeéh páantjeh ñi jʉmbipna caá.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index