Search form

Juan 14:24

24Obohjeéhtih, weemdíh oicanniboó wã wʉtatdih ã jepahcan caá. Páant ã jepahcah, ãjeéh jwĩ wihcan niít. Bʉtéh ñi joiní weemjéh wã naáwát pohba nihcan caá. Obohjeéhtih, wã íip weemdíh wahnijeh páant ã naáwát tʉ́ʉtʉp be.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index