Search form

Juan 15

Jesús jiwá iguíh pʉ́ʉj panihni ã jʉmat

1Páant niijná yʉhna, nin pah jwiítdih ã jwʉ́ʉb niíj bohénap jĩ, páant mʉntih: “Weém jiwá iguíh pʉ́ʉj panihni, wã íipboó iguíhadih en daoní panihni, wĩ́ih cã́acwã iguíh pihna panihnit ĩ jʉmna caá.* 2Quehcanni pihdih iguíhadih en daoní ã bóod yohbipna caá. Páant ã bóod yohat pah, det weemdíh tʉ́i jenah joicánnitdih wã íip ã yohbipna caá. Ded tʉ́i quehni pihboodíh ã bóod ámohna caá, dawá ã quehat pínah niijná. Páant ã chãjat pah det wĩ́ihwã ĩ náahatdihjeh ĩ chãjachah enna, wã íip queétdih ã cádahat tʉ́ʉtbipna caá, ded pah wã náah yacatboodíh ĩ chãjat pínah niijná. 3Yeébboó wã naáwátdih joí jepahnit, bóod ámohni panihnit ñi jʉmna caá. 4Tʉ́i biícdih wãjeéh ñi jʉmʉʉ́. Páant wãjeéh ñi jʉmʉchah, weembʉ́t yeéb biícdih wã jʉmbipna caá. Ded iguíh pih ã́ih pʉ́ʉjdih tʉ́i dʉʉj lájcan, ã jéih quehcan caá. Pánihat pah, yeebbʉ́t weemdíh tʉ́i joicán, wã wẽpat ã wihcah, wã weñat pínahdih ñi jéih chãjcan niít.

5“Weém jiwá iguíh pʉ́ʉj panihni, yeébboó ã́ih pihna panihnit caá ñi jʉmʉp. Ded weemdíh tʉ́i joiní wãjeéh tʉ́i biícdih ã jʉmʉchah, weembʉ́t ãjeéh tʉ́i biícdih wã jʉmbipna caá. Pánih jʉmna, tʉ́i quehni pih panihni wã weñat pínahdih ã tʉ́i chãjbipna caá. Obohjeéhtih, weemdíh joicánnitboó, wã weñat pínahdih ĩ jéih chãjcan niít.6Ded wʉn jʉ̃óhni pihdih ã yohat pah, weemdíh cádahni, wãjeéh tʉ́i jʉmcannidih wã íip ã yohbipna caá. Pánihna, caán yohni iguíh pihna ã diib téhechah, iguíhadih en daoníboó caán tehni pihnadih wao wáacnit, ã cáo yohbipna caá. Páant ã chãjat pah, weemdíh cádahnitdih Dios peéh chãjna, iiguípna ã yohbipna caá.

7“Yeéb weemdíh cádahcan, wã naáwátdih tʉ́i joiná, ded ñi náahatdih ñi ʉʉ́bʉ́chah, biíc yoobó wã chãjbipna caá.8Wã weñat pínahdih ñi chãjachah ennit, ‘Queét Jesúíhwã caá’, bita ĩ niíj jéihbipna caá. Páant niíj jéihnit, wã íipdihbʉt ĩ wẽibipna caá.9Wã íip weemdíh ded pah ã oyat pah mʉntih weembʉ́t yeebdíh biíc yoobó wã oina caá. Páant yeebdíh wã oyatdih ñi tʉ́i náhninaá.10Wã íip weemdíh ded pah ã wʉtʉchah, caandíh jepahna, ã oyatjĩh ãjeéh wã tʉ́i jʉmna caá. Páant wã chãjat pah, weem jwʉ́h yeebdíh ded pah wã wʉtatdih jepahna, wã oyatjĩh wãjeéh ñi tʉ́i jʉmbipna caá.

11“Páant yeebdíh wã naóhna caá, wãjeéh tʉ́i jʉmnit, bʉ́dí ñi weñat pínah niijná. Bainí ñi wẽican niít.12Nin pah yeebdíh wã niíj wʉtna caá: Yeebdíh wã oyat pahjeh mʉntih, yeebjéhbʉt ñi míic oyoó.*13Ded ã chéendih bʉ́dí oina, caanjéh ã wʉnat pínah tobohochah yʉhna, caandíh ã tʉ́i teo wáacbipna caá.14Ded pah wã wʉtatdih jepahna, yeébboó wã chéenwã ñi jʉmna caá.15Wã chéenwã yoobát ñi jʉmʉchah, ‘queét wã pebh moonjéh caá’, yeebdíh wã niijcán caá. Ĩ maáh ded pah ã chãjatdih ã pebh moón ĩ jéihcan caá. Obohjeéhtih, wã chéenwã ñi jʉmʉchah, ded pah wã íip ã naáwátdih yeébboodíh wãát naóh yapanap jĩ.16Yeéb weemdíh ñi ñíocan beé. Obohjeéhtih, weémboó yeebdíh wã ñíwip jĩ, wã íipíhwã jʉmna, ã wʉtatdih jepahnit, ñi tʉ́i chãj cádahcatdih ennit, bitabʉt Diosdih ĩ jepahat pínah niijná. Pánih tʉ́i chãj cádahcannit, wĩ́ihwã jʉmna, ded pah wã íipdih ñi ʉʉ́bʉ́chah, yeebdíh ã wʉ̃hbipna caá.17Pánihna, nin pah yeebdíh wã jwʉ́ʉb wʉtna caá: Yeebjéh ñi míic oyoó”, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.

Jesúsdih, ã́ihwãdihbʉt nin baácdih moón ĩ iiát

18“Nin baácdih moón yeebdíh ĩ iináchah, weemdíhbʉt ĩ iiátjidih ñi tʉ́i náhninaá.19Diosdih jepahcannit ñi jʉmʉchah nihna, queétjeh ĩ míic oyat pahjeh, yeebdíhbʉt ĩta oi tagaá. Obohjeéhtih, yeéb wã ñíonit jʉmna, ded pah queét ĩ chãjat pah biíc yoobó ñi chãjcatdih ennit, yeebdíh ĩ eníhcan caá.*20‘Wĩ́ihwã jʉmna, weem cháh ñi jʉmcan caá’, yeebdíh wã niijátjidih ñi tʉ́i náhninaá. Pánih weém nʉmp jʉmna, weemdíh yeejép ĩ chãjat pahjeh yeebdíhbʉt biíc yoobó ĩ chãjbipna caá. Bitaboó wã bohéátdih jepahnit, yeebbʉ́t queétdih ñi bohénachah, ĩ jepahbipna caá.*21Pánihna, nin baácdih moón weemdíh wahnidih ĩ jéihcat jíib, yeéb wĩ́ihwã ñi jʉmʉchah ennit, yeebdíhbʉt yeejép ĩ chãjbipna caá.

22“Queétdih bohénadih wã jʉ̃óhcah, weemdíh ĩ náahcatji jíib queétdih peéh chãjat ãta wihcan tagaá. Obohjeéhtih, bʉʉ queétdih wã bohéát tʉ́ttimah, ‘Yéejat jíib weemdíh ã wihcan caá’, queét ĩ jéih niijcán caá.23Ded weemdíh eníhcanni wã íipdihbʉt eníhcanni caá.24Wã íip ã wẽpatjĩh cã́acwã ĩ jéih chãjca naáhdih wã chãj jʉ́ʉtʉp be. Páant wã chãj jʉ́ʉtcah, queétdih yéejat jíib ãta wihcan tagaá. Obohjeéhtih, wã chãj jʉ́ʉtatdih enna yʉhna, weemdíh, wã íipdihbʉt ĩ eníhcan caá. Páant ĩ eníhcat jíib, Dios queétdih ã peéh chãjbipna caá.25Pánih eníhcan, Dios naáwátdih naóh yapanit ĩ daacátji biíc yoobó chãjna caá ĩ chãjap. ‘Queétdih yeejép wã chãjcah yʉhna, weemdíh ĩ eníhcan caá’, ĩt niíj daacáp tajĩ.*

26“Tʉ́ttimah, wã íipjeéh jʉmni Tʉ́ini Espíritudih wã wahbipna caá, yeebdíh ã teo wáacat pínah niijná. Yeebdíh yoobópdih naóhni pínah jʉmna, yeebdíh ded pah wã jʉmatdih ã tʉ́i jéihyabipna caá.27Cã́acwãdih wã bohé jwíihichah, yeéb wãjeéh ñiát jʉmʉp jĩ. Pánih wãjeéh jʉmnit, ded pah wã chãjatdih ennitji yeeb jwʉ́h bitadih naáwát caá náahap.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index