Search form

Juan 16

1“Bʉtéh yeebdíh ded pah ã yapat pínahdih wã naáwáp be, caandíh tʉ́i náhninit, biíc yoobó yeebdíh ã yapachah, weemdíh ñi cádahcat pínah niijná.2Tʉ́ttimah, wĩ́ihwã ñi jʉmat jíib, ñi maáta jwĩ míic wáacat mʉʉná ĩ waadát tʉ́ʉtcan niít. Biíh láa ded yeebdíh mao yohna, ‘Dios ã náahat pah chãjna caá wã chãjap’, ã niíj jenah joibípna yʉh caá.3Wã íipdih, weemdíhbʉt ĩ jéihcat jíib páant ĩ chãjbipna caá.4Pánihna, yeebdíh yeejép ã yapachah enna, ‘Páant ã yapat pínahdih Jesús jwiítdih ã naáwáp jĩ’, ñi niíj náhnibipna caá. Caandíh ñi náhniat pínah niijná, bʉʉ yeebdíh wã naóhna caá”, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.

Tʉ́ini Espíritu ded pah ã teo wáacat pínah

“Weemdíh ñi jwíih pej jʉm láa weémboó ñijeéh jʉmna, bʉtéh wã bohéátdih yeebdíh wã naóh jwʉhcap jĩ.5Obohjeéhtih, bʉʉ weemdíh wah deyani pebhboó wã jwʉ́ʉb béjat pínah bahnijeh ã jʉdhdʉchah, yeebdíh páant wã naóhna caá. Obohjeéhtih, ‘¿Dee tígaá ma bejbi?’ weemdíh ñi niíj ʉʉ́bh joicán caá.6Wã pʉ́ʉh laab béjat pínahdih yeebdíh wã naáwáchah, bʉ́dí ñi jĩ́gahna caá.7Obohjeéhtih, tʉbit ñi jĩ́gahcat pínah niijná, yeebdíh yoobópdih wã naóhna caá. Wã pʉ́ʉh laab béjat tʉ́ttimah, yeebdíh teo wáacni pínah, Tʉ́ini Espíritudih wã wahachah, chah ñi tʉ́i jʉmbipna caá. Wã pʉ́ʉh laab béjcah, yeebdíh teo wáacni pínahboó ãta jʉ̃óhcan tagaá.8Wã wahachah, caán dei jʉiná, nin baácdih moón ĩ yéejatdih queétdih ã jéihyabipna caá. Ded pah tʉ́i chãjat pínahdihbʉt ã jéihyabipna caá. Yéej chãjnitdih ĩ yéejat jíib Dios ã peéh chãjat pínahdihbʉt caán ã jéihyabipna caá.9Caán Tʉ́ini Espíritu cã́acwãdih nin pah ã niíj jéihyabipna caá: ‘Jesucristodih ma jepahcat caá ma yéejat’, ã niijbípna caá.10Wã íip pebhboó wã jwʉ́ʉb bejat tʉ́ttimah, cã́acwã weemdíh ĩ jwʉ́ʉb encah, Teo Wáacni jwʉh queétdih ã bohébipna caá, ded pah ĩ tʉ́i jʉmat pínahdih ĩ jéihyat pínah niijná.11Nin baácdih moón ĩ maáh nemépdih Dios ã peéh chãjat pínahdih Tʉ́ini Espíritu ã jéihyabipna caá.

12“Bʉ́dí caá yeebdíh wã naáwát pínah ã jʉdhdʉp. Obohjeéhtih, bʉʉ caandíh wã naáwáchah, ñita beh joicán tagaá.13Páant wã naóhcah yʉhna, Tʉ́ini Espírituboó yeebdíh ã jéihyabipna caá. Caán ã jenah joyátjeh ã naóhcan niít. Obohjeéhtih, wã íip caandíh ã naáwát tʉ́ʉtʉchah, yeebdíh yoobópdih ã naóh beedábipna caá. Tʉ́ttimah ded pah ã yapat pínahdihbʉt ã bohébipna caá.14Pánihna, ded pah wã jʉmatdih ã naáwáchah joinít, yeébboó weemdíh bʉ́dí ñi wẽibipna caá.15Wã íip ã jéihyat pah, weembʉ́t wã jéihna caá. Páant tigaá ‘Tʉ́ini Espíritu ded pah wã jʉmatdih ã jéihyabipna caá’, yeebdíh wã niíj naáwáp be.

16“Bahnibitjeh weemdíh ñi en jwʉhbipna caá. Obohjeéhtih, maátcanjeh encannitji, weemdíh ñi jwʉ́ʉb enbipna caá, páant mʉntih”, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.

Bʉʉ jĩ́gahnit, tʉ́ttimah wẽinit jwĩ jʉmat pínah

17Páant ã niijíchah joinít, jwiít biquína nin pah jwĩ míic niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

‘Bahnibitjeh weemdíh ñi en jwʉhbipna caá. Obohjeéhtih, maátcanjeh encannitji, weemdíh ñi jwʉ́ʉb enbipna caá, páant mʉntih’, niijná, ¿ded pah niij tígaá páant ã niíj? ‘Wã íip pebhboó wã jwʉ́ʉb pʉ́ʉh laab béjbipna caá’, niijná, ¿ded pah ã chãjat pínahdih niíj naóh tigaá jwiítdih páant ã niíj? 18‘Bahnibitjeh’, ‘maátcanjeh’, niijná, ¿ded pah niij tígaá ã chãj? Obohjeéhtih, jwĩ beh joicán caá, jwĩ míic niijíp jĩ.

19Páant niijnít, caandíh jwĩ ʉʉ́bh joííhatdih jéihna, Jesús nin pah jwiítdih ã niíj naáwáp jĩ:

—‘Bahnibitjeh weemdíh ñi en jwʉhbipna caá. Obohjeéhtih, maátcanjeh encannitji, weemdíh ñi jwʉ́ʉb enbipna caá páant mʉntih’, ¿wã niijátdih beh joicán, ʉʉ́bh joííh niít ñi chãjap?20Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Wã wʉnat pínah bahnibitjeh ã jʉdhna caá. Pánihna, wã wʉnʉchah enna, bʉ́dí ñi jʉ̃ibípna caá. Obohjeéhtih, weemdíh eníhcannitboó bʉ́dí ĩ wẽibipna caá. Yeébboó bʉ́dí jĩ́gahnitji, tʉ́ttimahbitjeh ñi jwʉ́ʉb wẽibipna caá.21Nin pah ã jʉmna caá: Yad wili mi weép jáana, yeejép mi yapat pínah ã jʉmʉchah, bʉ́dí mi jĩ́gahna caá. Pánih jĩ́gahna yʉhna, mi weép jʉmat tʉ́ttimah, caántdih ã tʉbatjidih náhnican, wébít ã cã́ac jʉmʉchah ennit, bʉ́dí mi wẽina caá.22Páant mi jʉmat pah tigaá bʉʉ yeéb ñi jĩ́gahbipna caá. Tʉ́ttimah, yeebdíh wã jwʉ́ʉb enechah, yeebbʉ́t bʉ́dí ñi jwʉ́ʉb wẽibipna caá. Páant ñi weñechah, det yeebdíh ĩ jéih jwʉ́ʉb jĩ́gahacan niít.

23“Weemdíh ñi jwʉ́ʉb enni yeó jáapdih tʉ́i beh joinít jʉmna, weemdíh ñi ʉʉ́bh joicán niít. Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Wĩ́ihwã jʉmna, wã wẽpatjĩh ñi ʉʉ́bʉ́chah, wã íip yeebdíh ã jepahbipna caá.24Jã́tih wã íipdih páant ñi ʉʉ́bh jwʉhcap jĩ. Obohjeéhtih, yeebdíh wã wʉn wʉ̃hat tʉ́ttimah, wĩ́ihwã jʉmna, páant caandíh ñi ʉʉ́bʉ́. Páant ñi ʉʉ́bʉ́chah, ñi ʉʉ́bátdih ã wʉ̃hbipna caá, bʉ́dí ñi weñat pínah niijná.*

Jesús yéejatdih yap yohni ã jʉmat

25“Jã́tih wã jenah joiní naáwátjĩhjeh yeebdíh wã bohénachah, ñi tʉ́i beh joicán beé. Obohjeéhtih, wã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah, ded pah jwĩ íip ã jʉmatdih tʉ́i bʉocannijeh wã naóhbipna caá.26Caán láa wĩ́ihwã jʉmna, wã wẽpatjĩh yeebjéh wã íipdih ñi ʉʉ́bhbipna caá. Weémboó ñíih pínahdih wã jwʉ́ʉb ʉʉ́bh wʉ̃hcan niít.27Pánihna, wã íip pebhmant jʉ̃óhni wã jʉmʉchah ‘Yoobópdih tigaá’, niíj jenah joinít, weemdíh ñi oyochah ennit, wã íipboó yeebdíhbʉt ã oibipna caá. Páant ã oyatdih jéihnit, yeebjéh caandíh ñi ʉʉ́bhbipna caá.28Weém wã íip biícdih jʉmniji nin baácboó wã jʉ̃ʉ́wʉ́p jĩ. Pánihna, bʉʉ nin baácboó jʉm jwʉhni wã íip pebhboó wã jwʉ́ʉb pʉ́ʉh laab béjbipna caá”, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.

29Páant ã niijíchah joinít, jwiít caandíh nin pah jwĩ niijíp jĩ:

—Bʉʉ bácah ma jenah joiní naáwátjĩhjeh bohécan, bʉocannijeh jwiítdih ma naóhna caá. 30Pánihna, meém jéih beedáni ma jʉmatdih bʉʉ jwʉhna jwĩ jéihna caá. Ded meemdíh bohéni pínah ã wihcan caá. Páant tigaá Dios pebhmant jʉ̃óhni ma jʉmatdih jwĩ tʉ́i jéihna caá, jwĩ niijíp jĩ.

31—Bʉʉ ‘Yoobópdih Dios pebhmant jʉ̃óhni tigaá ãt jʉmʉp’, ¿ñi niíj niít bʉca?32Páant niijnítji yʉhna, bʉʉ cheijeh nihat yeéb ñíih mʉʉnáboó ñi jweí jwʉ́ʉb bejechah, weém biícjeh wã chãobípna caá. Obohjeéhtih, biícjeh pohba wã nihcan niít. Weemdíh ñi yoh bejechah yʉhna, wã íipboó wãjeéh ã jʉmbipna caá.33Páant wã yapat pínah jã́tih yeebdíh naóhna caá wã chãjap, jĩ́gahcanjeh ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná. Nin baácboó ñi jʉm jwʉhʉchah, Diosdih náahcannit yeebdíh yeejép ĩ chãjbipna caá. Obohjeéhtih, nin baácdih moón ĩ yéej chãjatdih yap yohni wã jʉmatdih jéihnit, bʉ́dí ñi weñeé, jwiítdih ã niijíp jĩ.*

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index