Search form

Juan 18

Jesúsdih eníhcannit caandíh ĩ tewat

(Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Lc 22.47-53)

1Páant niíj ʉʉ́bh péanit, Jesús jwiít ã bohénitdih nʉmah bac bejnit, Cedrón wʉ̃t jʉmni mʉjdih chʉ́ʉh bej, Olivo pácahi jʉmni jeená jwĩ jʉibínap jĩ. 2Dawá láa caán pácahi jʉmʉpna Jesúsjĩh jwĩpĩ́ míic wáacap jĩ. Pánihna, Judas Jesúsdih eníhcannitdih dʉó wáini pínah caanná jwĩ bejat pínahdih ãt jéihyep tajĩ. 3Pánih jéihna, Jesúsdih jʉ́ʉtat tʉ́ʉt niijná, Romano soldadowãdih, Dioíh mʉʉdíh wapnitdihbʉt ãt dʉó wái jʉ̃ʉ́wʉ́p tajĩ. Queétdih sacerdotewã maáta, fariseowã maátabʉt ĩt wahap tajĩ. Pánih jʉ̃óhna, ĩ́ih jiiát yʉyʉ́ déejĩh jiinít, ĩtah tṍopna, íibat naaná, máa quiítnajĩh man jʉmnit, ĩ jʉyʉ́p jĩ. 4Pánihna, jwĩ jʉmʉpdih ĩ tóah jʉ̃ʉ́wʉ́chah ennit, yeejép ã yapat pínahdih jéihna, Jesúsboó queétdih jwãáh bejnit, nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Déhedih bid jʉ̃óh tigaá ñi chãj? ã niijíp jĩ.

5—Jesús Nazaret tʉ́tchidih bóodih bid jʉ̃óhna caá jwĩ chãjap, queét ĩ niíj jepahap jĩ.

—Caan tígaá weém, Jesús ã niijíp jĩ.

Queétdih dʉó wáini, Judas, queét cãtína ã jʉmʉp jĩ. 6“Caan tígaá weém”, Jesús ã niíj jepahachah joinít, caandíh tewedih jʉ̃óhnitji tã́ahjĩh ĩ chéi jwʉ́ʉb bej bʉʉgʉ́p jĩ. 7Páant ĩ bʉʉgʉ́chah ennit, queétdih Jesús nin pah ã jwʉ́ʉb niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Déhedih bid tigaá ñi chãj? ã niijíp jĩ.

—Jesús Nazaret tʉ́tchidih bóodih bidna caá jwĩ chãjap, queét ĩ jwʉ́ʉb niíj jepahap jĩ.

8—‘Caan tígaá weém’, yeebdíh wãát niíj jepahap be. Pánihna, weemdíh teona, nit wãjeéh jʉmnitdih ñi teoca bojoó, Jesús queétdih ã niijíp jĩ.

9“Míihwã weemdíh ma wʉ̃hnitdih biíc cã́acdih wã bʉʉdát tʉ́ʉtcap be”, Diosdih ã niíj ʉʉ́bátji pah biíc yoobó ã yapat pínah niijná, “Nitdih ñi teoca bojoó”, ã niijíp jĩ. 10Simón Pedro ã́ih íibat naadíh jwã́at wáinit, sacerdotewã ĩ maáhdih teo wʉ̃hni Malco wʉ̃t jʉmniíh jéihyepmant bóo moli chóodih ã bóod yohop jĩ. 11Páant ã bóod yohochah ennit, Jesús Pedrodih nin pah ã niijíp jĩ:

—Míih íibat naadíh ma jwʉ́ʉb yacaá. Wã íip ded pah weemdíh ã náah yacat pah biíc yoobó yeejép wã yapbipna caá, ã niijíp jĩ.*

Sacerdotewã ĩ maáh pebhna Jesúsdih ĩ ʉb bejat

(Mt 26.57-58; Mr 14.53-54; Lc 22.54)

12Páant ã niíj péanachah, soldadowã, ĩ maáhjĩh, jwiít judíowã jwĩ maátabʉt Jesúsdih teonit, caandíh ĩ chéwep jĩ. 13Chéo péanit, Anás pebhna ĩ ʉb bejep jĩ. Anás Caifás jóon wʉt jĩ. Caifásboó caán jópchidih sacerdotewã ĩ maáh ã jʉmʉp jĩ. 14“Nihat jwiít judíowã jwĩ tʉ́i jʉmat pínahdih biíc cã́ac ã wʉn wʉ̃hʉchah ã tʉ́ibipna caá”, niíj naóhniji Caifás ã jʉmʉp jĩ.*

Pedro ã yeeat

(Mt 26.69-70; Mr 14.66-68; Lc 22.55-57)

15Weém, Simón Pedrojĩh Jesúsdih yʉʉ́pbit jwĩ en péenachah, Anáíh mʉʉná Jesúsdih ĩ ʉb jʉibínap jĩ. Pánihna, weémboó sacerdotewã ĩ maáh ã jéihni jʉmna, Jesús tʉ́ttimah maáíh mʉʉ́ wáihyat jʉ́dʉna weembʉ́t wã waad béjep jĩ. 16Obohjeéhtih, weém wã waadáchah, Pedroboó wáihyat jʉ́dʉ waadápmahjeh ã chãwáp jĩ. Pánihna, jwʉ́ʉb bac jʉ̃óhnit, waadátboó wapnihdih Pedrodih wã waadát tʉ́ʉtʉp jĩ. Páant mi waadát tʉ́ʉtʉchah joinít, weém Pedrodih wã nʉmah waad béjep jĩ. 17Páant wã nʉmah waad béjechah ennit, caánt wapnihboó Pedrodih nin pah mi niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Meembʉ́t Jesús ã pej jʉmni nihcan niít? mi niijíp jĩ.

—Nihcan caá weém, Pedro ã niíj jepahap yʉh jĩ.

18Caan chéi tʉbit pohba ã cʉ́bʉhʉchah, caanjĩ́h moón teo wʉ̃hnit tʉʉ cáonit, ĩ mée chʉ́ʉdʉp jĩ. Pánihna, jwiítbʉt Pedrojĩh ĩjeéh jwĩ mée chʉ́ʉdʉp jĩ.

Sacerdotewã ĩ maáh Jesúsdih ã ʉʉ́bh joyát

(Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Lc 22.66-71)

19Páant jwĩ mée chʉ́ʉdat pónih, sacerdotewã ĩ maáh ã jóon Anásboó Jesúsdih ãt ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ. Jwiít ã bohénitdih, ded pah ã bohéátjidihbʉt ãt ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ. 20Páant ã ʉʉ́bh joyóchah, Jesús caandíh nin pah ãt niíj jepahap wʉt jĩ:

—Weém nihat ĩ joyóchah, jweéhcanjeh wãpĩ́ bohénap jĩ. Jwiít judíowã jwĩ míic wáacat mʉʉdíh, Dioíh mʉʉdíhbʉt wãpĩ́ bohénap jĩ.21Páant wã bohénachah yʉhna, ¿dépanihna weemdíh páant ma niíj ʉʉ́bh joí? Ma jéihíhna, weemdíh joinítjidih ma ʉʉ́bh joyoó. Queétboó meemdíh yoobópdih ĩ naóhbipna caá, ãt niijíp wʉt jĩ.

22—Sacerdotewã ĩ maáhdih páant ma niijcá bojoó, niijnít, caan pébh ñʉhni soldado téihyajĩh Jesúíh pʉ́o tíibdih ãt mawap wʉt jĩ.

23—Ded pah yeejép wã niijátjidih weemdíh ñi naáwá. ¿Yoobópdih yeebdíh wã naáwáchah yʉhna, dépanih tigaá weemdíh ma mao? Jesús soldadodih ãt niijíp wʉt jĩ.

24Pánih ʉʉ́bh joí péanit, Anásboó Jesúsdih páantjeh ĩ chéonijidih ã jíi Caifás, sacerdotewã ĩ maáh yoobát pebhna ãt wahap wʉt jĩ.

Pedro ã jwʉ́ʉb yeeat

(Mt 26.71-75; Mr 14.69-72; Lc 22.58-62)

25Jesúsdih páant ã ʉʉ́bh joyát pónih, jwiít Simón Pedrojĩh páantjeh tʉʉ cʉ́ʉt pebh jwĩ mée chʉ́ʉdʉp jĩ. Páant jwĩ mée chʉ́ʉdʉchah ennit, caanjĩ́h moon jwʉ́h Pedrodih nin pah ĩ niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Meembʉ́t Jesús ã pej jʉmni nihcan niít? ĩ niijíp jĩ.

—Nihcan caá weém, Pedro ã jwʉ́ʉb niíj jepahap yʉh jĩ.

26Páant ã niiját tʉ́ttimah, sacerdotewã ĩ maáhdih teo wʉ̃hni, Pedro moli chóodih ã bóod yohniji ã dée jwʉh Pedrodih nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Pácahi jʉmʉpdih meemdíh nihcannit beé Jesús biícdih wã enep? ã niijíp jĩ.

27—Weém ãjeéh wihcan beé, Pedro ã niíj jepahap yʉh jĩ. Páant ã niijíchahjeh, mʉjbai ãí ewep jĩ.

Pilato jwʉh Jesúsdih ã ʉʉ́bh joyát

(Mt 27.1-2,11-14; Mr 15.1-5; Lc 23.1-50)

28Baáb jéenechah, Caifáíh mʉʉmánt Jesúsdih ʉb bac bejnit, caán tʉ́tchidih moón ĩ maáh Pilato wʉ̃t jʉmniíh mʉʉná caandíh ĩ ʉb bejep jĩ. Pánih ʉb bejna yʉhna, queétjeh ã́ih mʉʉná waadcán, soldadowãdih Jesúsdih ĩ ʉb waad béjat tʉ́ʉtʉp jĩ. Pilato judío nihcah, ã́ih mʉʉná waadnít, jwĩ wʉtatdih yap yohna, Pascua jeémátdih ĩta jéih jeémpcan tagaá. 29Páant ĩ waadcáh ennit, Pilato jẽcdih bac jʉí ñʉhnit, queétdih nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Dedé jíib tigaá nindih ñi naóh yac? ã niijíp jĩ.

30—Caán yeejép nihcah, meemdíh jwĩta ʉb jʉ̃óhcan tagaá, ĩ niíj jepahap jĩ.

31—Caandíh ʉb bejnit, ñi wʉtat pah yeebjéh ñi peéh chãjaá, Pilato queétdih ã niíj jepahap jĩ.

—Obohjeéhtih, yeéb Romano maátaboó jwiít judíowãdih cã́acwãdih ñi mao yohat tʉ́ʉtcap jĩ, ĩ niijíp jĩ. Páant niijná, Jesúsdih ĩ mawat tʉ́ʉtatdih niijná ĩ chãjap jĩ.

32Páant ĩ mawat tʉ́ʉtʉchah, Jesús cruzboó ã wʉnat pínahdih, jã́tih ã naáwátji biíc yoobó ĩ chãjat tʉ́ʉtʉp jĩ.* 33Páant ĩ niiját tʉ́ttimah, Pilatoboó jwʉ́ʉb waad béjnit, Jesúsdih ãt bid bojop wʉt jĩ. Pánih bid bojnit, caandíh nin pah ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Meém judíowã ĩ maáh niít? ãt niijíp wʉt jĩ.

34—¿Meemjéh ʉʉ́bh joí en niít ma chãjap? ¿Bita ĩ naáwáchah joiníji niít, páant ma niíj ʉʉ́bh joyóp? Pilatodih Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.

35—Páant, weém judío nihcan caá. Ma déewã, ñíih sacerdotewã maátabʉt meemdíh ĩ wahap be. ¿Dedédih tibeé yeejép ma chãj, páant ĩ peéh chãjíhichah? Jesúsdih ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ.

36—Weém nin baácdih moón ĩ maáh nihcan caá. Páant wã jʉmʉchah nihna, wã bohénit weemdíh ĩta teo wáac tagaá, jwĩ déewã ĩ teocat pínah niijná. Obohjeéhtih, wã maáh jʉmat nin baácboó nihcan caá, Jesús Pilatodih ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

37—Pánihna, ¿meém maáh niít? páant niijná, Pilato ãt niijíp wʉt jĩ.

—Ma niiját pah maáh tigaá wã jʉmʉp. Cã́acwã ĩ maáh jʉmat tʉ́ʉt, queétdih yoobópdih naáwát tʉ́ʉt niijná, nin baácboó wã jʉ̃ʉ́wʉ́p jĩ. Pánihna, ded yoobópdih chãjíhni, weemdíh ã tʉ́i jepahna caá, Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.

38—¿Dedé tigaá yoobópdih jʉmat? Pilato ãt niijíp wʉt jĩ.

Judíowã Jesúsdih ĩ mao yohat tʉ́ʉtat

(Mt 27.15-31; Mr 15.6-20; Lc 23.13-25)

Páant niíj péa, Pilato jwʉ́ʉb bac jʉ̃óhnit, queét pã́i ñʉhnit judíowãdih nin pah ã niíj naáwáp jĩ:

—Ñi mawat tʉ́ʉtni Jesúsdih dedé peéh mawat wihcan caá. 39Jópchi jʉmat pah, Pascua yeó jáapdih biíc nemat mʉʉ́boó jʉmnidih wãpĩ́ baca wʉ̃hna caá. Pánihna, ¿ñi maáh ñi niijnídih yeebdíh wã baca wʉ̃h jĩíh? Pilato jwĩ maátadih ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ.

40—Nihcan caá. Caandíh ma bacaca bojoó. Barrabásboodíh jwiítdih ma baca wʉ̃hʉʉ́, Pilatodih jwĩ déewã ĩ niíj ñaác jepahap jĩ. Barrabásboó Romano maátadih yohíhnitjeéh ã jʉmʉp jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index