Search form

Juan 20

Jesús ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát

(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Lc 24.1-12)

1Domingo yeó jáapdih baab bójat pínah jã́tih, María Mágdala tʉ́tchidih bóli, Jesúsdih ĩ yohopjiboó mit bej jáanap wʉt jĩ. Caanná jʉibínit, caán íitdih ĩ nemniji jeé jʉ́dʉdih bita ĩ pʉ̃tʉ́ dodhdatji pah ã jʉmʉchah, mit enep wʉt jĩ. 2Pánih ennihji weém, Jesús bʉ́dí ã oini, Simón Pedrojĩh jwĩ jʉmʉpna mi ñáo jʉyʉ́p jĩ. Pánih ñáo jʉinít, jwiítdih nin pah mi niíj naáwáp jĩ:

—Jwĩ Maáíh bácahjidih jáantjeh ĩt ʉbʉp tabe. Pánih ʉb bejnitji ded ĩ jwʉ́ʉb jwejepjiboó wã jéihcan caá, mi niijíp jĩ.

3Páant mi niijíchah joinít, jwiítbʉt Jesúsdih ĩ yohopjiboó enedih jwĩ ñáo ñah bejep jĩ. 4Pánih ñáo ñah bejna, weém Pedrodih ñáo yapnit, ã jã́tih caán yohopji jeé íitna wã waóh jʉibínap jĩ. 5Pánih jã́tih jʉibína yʉhna, caán íitdih waadcánjeh, péeb jéen enna, Jesúsdih ĩ pinni chóonajijeh ã lajachah, wã enep jĩ. 6Páant wã péeb jéen enechahjeh, Simón Pedro pée jʉinít, chão ñʉ́hcanjeh, caán íitna ã waad béjep jĩ. Pánih waad béjnit, Jesúíh bácahjidih ĩ pinni chóonajijeh ã lajachah, caanbʉ́t ã enep jĩ. 7Jesúíh wao dáhdih ĩ pinni chóo chibít yʉʉ́p ã lajachah, caandíhbʉt ã enep jĩ. Ĩ pinni chóona ã́ih bácahdih ã́ih wao dáhdihbʉt ĩ pinatji pahjeh ã lajap jĩ. 8Pánihna, waad béjnit, ã en ñʉhʉchah ennit, weembʉ́t wã ñʉʉ́n waad béjep jĩ. Pánih ñʉʉ́n waadnít, Jesúíh bácah ã wihcah ennit, “Yoobópdih Jesús ãt jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óh tagaá”, weém wã niíj jéihyep jĩ. 9Caán íitboó jwĩ bejat pínah jã́tih, Dios naáwátdih naóh yapanit Cristo ã wʉnat pínahdih, ã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wát pínahdihbʉt ĩ daacátjidih jwĩ tʉ́i beh joi jwʉ́hcap jĩ. 10Pánih en péanit, jwĩ́ih mʉʉná jwĩ jwʉ́ʉb bejep jĩ.

María Mágdala tʉ́tchidih bólidih Jesús ã jígohat

(Mr 16.9-11)

11Jwiítdih mi naáwát tʉ́ttimah, María Mágdala tʉ́tchidih bóli jwĩ tʉ́ttimah pée bejnit, Jesúíh bácahdih ĩ yohopji jeé íit jẽc jípónih ñʉhnit, mit jʉ̃i ñʉ́hʉp wʉt jĩ. Pánih jʉ̃i ñʉ́hnajeh, péeb jéennit, caán íitna mit en waadá bojop wʉt jĩ. 12Pánih en waadána, Dios ã wahnit ángelwã chénewãdih mit enep wʉt jĩ. Tʉ́i baabní yéguehna dʉonít, Jesúíh bácah ã lajapjidih ĩt chʉ́ʉdʉp wʉt jĩ. Biíc ã́ih waó jʉmʉpjimant, biíh ã́ih jítcha jʉmʉpjimant ĩt chʉ́ʉdʉp wʉt jĩ. 13Páant queétdih mi péeb jéen enechah, queétboó caántdih nin pah ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Yad wilí, dépanih tigaá ma jʉ̃í? ĩt niijíp wʉt jĩ.

—Wã maáíh bácahjidih ʉb bejnit, ded ĩ jwʉ́ʉb jwejepjiboó wã jéihcan caá, mit niíj jepahap wʉt jĩ.

14Queétdih páant niijnít, tac pʉ́ʉd enna, Jesús caanjĩ́h ã ñʉhʉchah, mit enep wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, pánih enna yʉhna, mit beh encap wʉt jĩ.

15Páant mi beh encah, Jesús caántdih nin pah ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Yad wilí, dépanih tigaá ma jʉ̃í? ¿Déhedih tigaá ma bid? ãt niijíp wʉt jĩ.

Páant caandíh beh encanjeh, “Nin pácahidih en daoní nacaá”, mit niíj jenah joyóp wʉt yʉh jĩ. Páant niíj jenah joiná,

—¿Meemnít beé jwĩ maáíh bácahjidih ma ʉb bejep? Ʉb bejna, ded ma jwʉ́ʉb jwejepjiboó weemdíh ma naáwá, caandíh jwʉ́ʉb ʉbʉdih wã bejat pínah niijná, caandíh mit niijíp wʉt jĩ.

16—María, ãt niijíp wʉt jĩ.

Páant ã niijíchah joí, tac pʉ́ʉd ñʉhnit, Hebreo wéheatjĩh nin pah mit niijíp wʉt jĩ.

—Raboni, niijnít, Jesúsdih mit pin tewep wʉt jĩ. “Raboni”, niijná, “Bohéni”, niijná mit chãjap wʉt jĩ.

17Páant mi pin tewechah, Jesús caántdih nin pah ãt niijíp wʉt jĩ:

—Weemdíh ma pin teoca bojoó. Wã íip pebhboó wã pʉ́ʉh laab béj jwʉhcan caá. Pin teocanjeh, wã ʉ́ʉdwã panihnitdih nin pah niíj naáwádih ma bejeé: ‘Jesús nin pah yeebdíh ã niíj naáwát tʉ́ʉtʉp be: “Wã íip ñi íip mʉn tigaá. Caanjéh wĩ́ih Dios ñíih Dios mʉn tigaá. Pánihna, ã pebhboó wã pʉ́ʉh laab béjbipna caá”, ã niíj naáwát tʉ́ʉtʉp be’, queétdih ma niijí, Maríadih Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.

18Páant ã niijíchah joiníhji jwĩ pebhna jʉinít, nin pah mi niijíp jĩ: “Jwĩ Maáhdih wã enep be”, niijnít, Jesús caántdih ã naáwát tʉ́ʉtatjidih jwiítdih mi naóh yapanap jĩ.

Jesús ã bohénitjidih ã jígohat

(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Lc 24.36-49)

19Caán domingo yeó jáap cheyeh tʉ̃́o yap aabát tʉ́ttimah, jwiít Jesús ã bohénitji, jwĩ maátadih ʉ́ʉmna, jẽcdih tʉ́i nem beedá bojnit, mʉʉ́ diítna biícdih jwĩ chʉ́ʉdʉp jĩ. Páant tʉ́i nem beedáni ã jʉmʉchah yʉhna, Jesús jwĩ cãtíh ã jígohop jĩ. Pánih jígohnit, nin pah ã niijíp jĩ:

—¿Ñi jʉm caá? Dios ã tʉ́yat ñijeéh ã jʉmʉ naáh, ã niijíp jĩ.

20Páant niíj péanit, ã́ih téihyanadih, ã́ih jítchanadihbʉt jwiítdih ã jʉ́ʉtʉp jĩ. Páant ã jʉ́ʉtʉchah enna, jwĩ Maáh ã jʉmatdih jéihnit, bʉ́dí jwĩ weñep jĩ. 21Páant jwĩ weñechah, Jesús nin pah jwiítdih ã jwʉ́ʉb niijíp jĩ:

—Ʉ́ʉmcanjeh, ñi tʉ́i jʉmʉʉ́. Wã íip weemdíh ã wahat pah mʉntih, wĩ́ih tʉ́ini doonádih ñi naáwát pínah niijná, yeebdíhbʉt wã wahna caá, ã niijíp jĩ.

22Páant niíj péanit, jwiítdih ã póoj jã́hanap jĩ.

—Bʉʉ Tʉ́ini Espíritudih ñi ʉbʉʉ́, ñíih caolih diítboó ã jʉmat pínah niijná.23Páant ñijeéh jʉmna, ã wẽpatjĩh det ĩ yéej chãjatdih ñi yohochah, yohni ã jʉmbipna caá. Obohjeéhtih, det ĩ yéej chãjatdih ñi yohcah, yohca naáh ã jʉmbipna caá, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.*

Jesús ã jwʉ́ʉb jígohochah, Tomás ã enat

24Jesús jwĩ cãtíh ã jwíih jígohni chei, Tomás pohba jwĩjeéh ã wihcap jĩ. Tomás Jesúsdih jwĩjeéh bohéni “Waláhni”, ĩpĩ́ niíj wʉ̃t ejni ã jʉmʉp jĩ.

25Tʉ́ttimah, ã jwʉ́ʉb jʉyʉ́chah, caandíh nin pah jwĩ niijíp jĩ:

—Jwiít jwĩ maáh Jesúsdih jwĩ enna beé, jwĩ niijíp jĩ.

Páant jwĩ niijíchah joiná yʉhna, Tomásboó nin pah ã jípónih niíj jepahjehep jĩ:

—Weémboó ã́ih téihyadih ĩ péhwatji íitnadih wĩ́ih téih tíibjĩh teo encan, ã́ih páwádih ĩ jwã́agatji íitdihbʉt teo encan, ‘Ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát dooná yoobópdih caá’, wã niíj jenah joicán niít, jwiítdih ã jãh niijjéhep jĩ.

26Tʉ́ttimah bóo domingo yeó jáap caán mʉʉdíhjeh jwĩ jwʉ́ʉb míic wáac jʉyʉ́chah, Tomásbʉt jwĩjeéh ã jʉmʉp jĩ. Pánih míic wáac jʉinít, nihat jẽcnadih jwĩ jwʉ́ʉb tʉ́i nemechah yʉhna, Jesús jwĩ cãtíh ã jwʉ́ʉb jígohop jĩ. Pánih jígohnit, nin pah jwiítdih ã niijíp jĩ:

—¿Ñi jʉm caá? Dios ã tʉ́yat ñijeéh ã jʉmʉ naáh, ã niijíp jĩ.

27Páant niijnít, Tomásboodíh nin pah ã niijíp jĩ:

—Tomás, wĩ́ih téihyadih ĩ péhwatji íitnadih meemjéh ma teo eneé. Wĩ́ih páwádih ĩ jwã́agatji íitdihbʉt ma teo eneé. Teo ennit, ‘Yoobópdih tigaá ãt boo pʉd jʉ̃ʉ́wʉ́p taga’, ma niíj jéihyeé, caandíh ã niijíp jĩ.

28—Meémboó wã Maáh, wĩ́ih Diosbʉt caá, Tomás caandíh ã niijíp jĩ.

29—Weemdíh ennitjeh, ‘Yoobópdih tigaá ãt boo pʉd jʉ̃ʉ́wʉ́p. Pánih boo pʉd jʉ̃óhna, Dios ã wahni Cristo yoobát caá’, meém ma niíj jéihna caá. Obohjeéhtih, bitaboó weemdíh encan yʉhna, páant niíj jéihnit, bʉ́dí ĩ wẽibipna caá, Jesús Tomásdih ã niijíp jĩ.

Jesúsdih cã́acwã ĩ jéihyat pínah niijná, Juan nin tólihdih ã daacát

30Jwĩjeéh jʉm jwʉhna, dawá láa jwiít cã́acwã jwĩ jéih chãjca naáhdih Dios ã wẽpatjĩh Jesús ã chãj jʉ́ʉtʉp jĩ. Páant ã chãjatjidih nin tólihdih wã jéih daác beedácan caá. 31Pánih daác beedácan yʉhna, nin tólihdihjeh wã daacáp be, “Yoobópdih Dios ã wahni Jesúsjeh tigaá. Caanjéh tigaá Dios wʉ̃ʉ́h”, ñi niíj jéihyat pínah niijná. Páant niíj jéihna, caandíh jepahnit, yeéb Diosjeéh páantjeh ñi jʉmbipna caá.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index