Search form

Juan 3

Nicodemo

1Nicodemo, fariseo, jwiít judíowã jwĩ maáta poómpdih bóo wʉt jĩ. 2Jesucristo Jerusalén tʉ́tchiboó jʉm láa, chei tac yoób dée, Nicodemo Jesúsdih enedih ãt jʉibínap wʉt jĩ. Pánih jʉibínit, nin pah ãt niijíp wʉt jĩ:

—Bohéní, Dios jwiítdih ma bohéát pínah niijná, meemdíh ã wahatdih jwĩ jéihna caá. Pánih wahnit, majeéh ã jʉmatdihbʉt jwĩ jéihna caá. Majeéh ã wihcah, jwiít cã́acwã jwĩ jéih chãjca naáhdih mata jéih chãjcan tagaá, ãt niijíp wʉt jĩ.

3Páant ã niijíchah joinít, Jesús caandíh nin pah ãt niíj jepahap wʉt jĩ:

—Yoobópdih meemdíh wã naóhna caá. Ded jáap cã́ac jʉmni panihni jwʉ́ʉb jʉmcan, ded pah Dios ã maáh jʉmatdih ã jéihcan niít, ãt niijíp wʉt jĩ.

4—Páant cã́ac behe ¿ded pah jáap cã́ac jʉmni panihni ã jéih jwʉ́ʉb jʉmbi? ¿Ded pah ã íiníh wʉdahboó ã jéih jwʉ́ʉb waadbí? ¿Caandíh mi jwʉ́ʉb jéih weh jʉmca niít? Nicodemo ãt niijíp wʉt jĩ.

5-6—Cã́acwãjeh ĩ weh jʉmʉchah, cã́acjeh caá. Obohjeéhtih, Tʉ́ini Espírituboó cã́acwãíh caolih wʉnni panihnidih ã booanachah, jwʉ́ʉb jáap cã́ac jʉmni panihnit ĩ jʉmna caá. Jáap caolih jʉmni panihnitjeh Dios weh ĩ jʉmna caá. Yoobópdih meemdíh wã naóhna caá. Ded mahjĩh daabácanni, Tʉ́ini Espíritu wihcanni, jáap panihni jʉmcan, Dios ã maáh jʉmʉpboó ã jéih waadcán niít.7Yoobópdih meemdíh wã naóhna caá: Meemdíhbʉt jáap cã́ac jʉmat panihni caá náahap. Caandíh páant wã niíj naáwáchah, ‘¿Ded pah caán ã yapbi?’ ma niíj ʉʉ́bh joicá bojoó.*8Johlit johat panihni caá. Johlit ã jʉ̃ʉ́wʉ́pmant ma jéihcan caá. Ã bejep pínahboobʉ́t ma jéihcan caá. Ã joh bʉʉg láajatdihjeh ma jéih enna caá. Pánihat pah, caolih wʉnni panihnitdih Tʉ́ini Espíritu ã booanachah, ded pah ã booaatdih jéih encan yʉhna, cã́ac ã tʉ́ʉt nʉʉmátdih ma tʉ́i jéih enna caá,* Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.

9Páant ã niijíchah joinít, Nicodemo Jesúsdih nin pah ãt jwʉ́ʉb niijíp wʉt jĩ:

—¿Ded pah niíj naóh tigaá ma chãj? Ma naáwátdih wã beh joicán caá, ãt niijíp wʉt jĩ.

10—¿Páant, meém judíowãdih bohéni yʉhna, ded pah wã naáwátdih ma beh joicán?11Yoobópdih meemdíh wã naóhna caá. Jwĩ jéihyatdih, jwĩ enatdihbʉt yeebdíh jwĩ naóhna yʉh caá. Obohjeéhtih, jwiítdih ñi joííhcan caá.12Nin baácboó ded pah ã jʉmatdih wã naáwáchah, ‘Yoobópdih ã naóhcan caá’, niijná, Dios pebhboó ded pah ã jʉmatdihbʉt wã naáwáchah, biíc yoobó ñi niíj jenah joibípna caá.

13“Ded Dios ã jʉmʉpboó enedih aab béjniji jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhni ã wihcan caá. Obohjeéhtih, weémboó, nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé, caánboó wãpĩ́ jʉmʉp jĩ. Pánihna, caanmánt dei jʉ̃óhni weemjéh ded pah ã jʉmatdih yoobópdih wã jéih naóhna caá.14-15Jon jã́tih, Moisésji jʉm láa, Dioíh cã́acwã tʉ́tchi wihcapboó jʉm jwʉhna, caandíh ĩ jʉ̃ihñʉchah, dawá maiwãdih wahnit, queétjĩh cã́acwãdih ãt peéh chãjap wʉt jĩ. Mai pah jígohnidih ĩtahjĩh Dios Moisésdih ãt chãjat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Caán mai pah jígohnidih chãj péanit, máa nahdih bʉ́ʉdhnit, ãt baad dódhdop wʉt jĩ. Pánihna, det Diosdih tʉ́i jenah joinít, caán ã baad dódhni mai pah jígohnidih ennit, ĩt boonap wʉt jĩ.*Caán ã baad dódhdat pah, cruzboó péohnit, pʉd dodhnit, cã́acwã weemdíh ĩ maobipna caá.*Pánihna, weém caán cruzboó wã wʉnʉchah, det weemdíh tʉ́i jenah joinít, iiguípna bejnit déeji Diosjeéh páantjeh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá”, Jesús Nicodemodih ãt niijíp wʉt jĩ.

Dios nihat cã́acwãdih bʉ́dí ã oyat

16“Dios nihat cã́acwãdih bʉ́dí ã oina caá. Pánih bʉ́dí oina, queétdih ã peéh chãjat déedih tʉ́i ʉbat tʉ́ʉt niijná, weém ã wʉ̃ʉ́h biíc jʉmnidih ã wah deyanap jĩ. Páant ã wahachah, det weemdíh jepahnit iiguípna bejnit déeji Diosjeéh páantjeh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá.17Dios cã́acwãdih yéejat peéh chãjat tʉ́ʉtna, weém ã wʉ̃ʉ́hdih nin baácboó ã wah deyacap jĩ. Obohjeéhtih, iiguípna ĩ bejat déedih queétdih wã tʉ́i ʉbat pínah niijná, ã wah deyanap jĩ.

18“Weém ã wʉ̃ʉ́hdih det jepahnitdih Dios ĩ yéejat jíib ã peéh chãjcan niít. Obohjeéhtih, det weemdíh ĩ jepahcah, queétboodíh ĩ yéejat jíib ã peéh chãjbipna caá.19Weém Dios wʉ̃ʉ́h baabát panihni nin baácboó jʉ̃óhna, ded pah cã́acwã Diosjeéh ĩ tʉ́i jʉmat pínahdih wã jéihyaíhna caá. Obohjeéhtih, weém caán baabát panihnidih cã́acwã ĩ náahcap be. Ĩ chãjat yeejép ã jʉmʉchah, dʉpʉ́át panihnidihjeh ĩ náahap be. Pánihna, baabát panihnidih náahcan, yeejép chãjnit ĩ jʉmʉchah, Dios queétdih ã peéh chãjbipna caá.20Nihat yéej chãjnit ĩ yéej chãjatdih cádahíhcan, páant ĩ chãjatdih bita ĩ encat pínah niijná, baabát panihipboó ĩ jʉ̃ʉ́wíhcan caá.*21Obohjeéhtih, det Diosdih jepahnit baabápboó ĩ jʉ̃ʉ́wíhna caá, Dios ã wẽpatjĩh ĩ tʉ́i chãjatdih bita ĩ enat pínah niijná”, Nicodemodih Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.

Jesús ded pah ã jʉmatdih Juan Daabáni ã naáwát

22Tʉ́ttimah, jwiít ã bohénitdih Judea baácna Jesús ã nʉmah jib bejep jĩ. Caanná jib bejnit, caanjĩ́h moón Diosdih ĩ jepahachah, queétdih ã daabánap jĩ. 23Enón wʉ̃t jʉmni pebh Salim wʉ̃t jʉmʉpdih caan mʉ́j nʉmahni ã jʉmʉchah, Juanbʉt cã́acwãdih daabána ãt chãjap wʉt jĩ. Queétdih ã daabáát pínah niijná, dawá ã pebhna ĩt jʉibínap wʉt jĩ. 24Caán láa Juan Daabánidih jwĩ maáta ĩ teo jwʉhcap jĩ.*

25Biquína Juan Daabáni ã bohénit biíc jwĩ déejĩh ded pah jwiít judíowã jwĩpĩ́ daabáátdih míic wéhena ĩt chãjap wʉt jĩ. 26Pánih míic wéhe péanit, Juan pebhna jʉibínit, ã bohénit caandíh nin pah ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—Bohéní, Jordán mʉj conanaajĩ́h majeéh jʉmniji ‘Caán caá weemdíh chah jʉmni’, ma niijníjiboó bʉʉ cã́acwãdih daabána caá ã chãjap. Páant ã daabánachah, nihat caan pébhna míicjeh bejna caá ĩ chãjap, Juandih ĩt niijíp wʉt jĩ.

27Páant ĩ niijíchah joinít, Juan nin pah ãt niíj jepahap wʉt jĩ:

—Diosboó weemdíh ã jwíih daabáát tʉ́ʉtʉp jĩ. Pánihna, bʉʉ caandíh jwʉh daabáát tʉ́ʉtnit, ã pebhna cã́acwãdih ã bejat tʉ́ʉtna caá. 28‘Weém Cristo nihcan caá’, wã niijíchah, yeéb ñi joiná beé. Obohjeéhtih, Cristo jã́tih weemdíh Dios ã wahap jĩ.* 29Pánihna, ãjeéh cã́acwã ĩ bejechah enna, bʉ́dí wã wẽina caá. Nin panihat dée caá: Téihya chéonih pínahboó mi áajeéh mi bejechah ennit, ã pej jʉmniboó bʉ́dí ã wẽina caá. Páant ã pej jʉmni ã weñat pah mʉn tigaá, weembʉ́t Jesúsdih ĩ tʉ́i péenachah ennit, bʉ́dí wã wẽina caá. 30Pánihna, cã́acwã weemdíh pée cádahnit, Cristoboodíh jwʉ́ʉb tʉ́i péeat caá náahap, Juan queétdih ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

Dios wʉ̃ʉ́h japmant jʉ̃óhni ã jʉmat

31Páant niíj naóh péanit, nin pah Juan ã bohénitdih ãt jwʉ́ʉb niíj naáwáp wʉt jĩ: “Jeámant jʉmniji nin baácboó dei jʉ̃óhni nihatdih ã tʉ́i jéih beedána caá. Obohjeéhtih, jwiít cã́acwã nin baácboó jʉmnit, nin baácdihjeh ded pah ã jʉmatdih jéihnit, jwĩ naóhna caá. Caán Dios ã wahniboó jwiít cã́acwã chah jéihni ã jʉmna caá. 32Ded pah ã enatji, ã joyátjidihbʉt jwiítdih ã naóhna caá. Páant ã naáwáchah yʉhna, cã́acwãboó ã naáwátdih ĩ joííhcan caá. 33Pánihna, jeámant jʉ̃óhni ã naáwáchah, ded tʉ́i joiní ‘Dios yoobópdih naóhni caá’, ã niíj jéihna caá. 34Dios ã wahni Cristodih ã́ih Tʉ́ini Espíritudih bʉ́dí yoobát ã wʉ̃hʉp be. Pánihna, Cristo Dios naáwátdih yoobópdih ãpĩ́ naóhna caá. 35Dios ã wʉ̃ʉ́hdih bʉ́dí oinit, caandíh nihat ĩ maáh ã jʉmat tʉ́ʉtna caá.* 36Dios wʉ̃ʉ́hdih ded jepahni Diosjeéh páantjeh ã jʉmbipna caá. Obohjeéhtih, ded ã wʉ̃ʉ́hdih yap yohniboodíh íijnit, Dios bʉ́dí ã peéh chãjachah, ãjeéh ã wihcan niít”, Juan ãt niijíp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index