Search form

Juan 5

Jéih bejcannidih Jesús ã booaat

1Tʉ́ttimah, jwiít judíowã Diosdih jwĩ wẽi láa Jesús Jerusalén tʉ́tchina jwiítdih ã nʉmah jʉibínap jĩ, páant mʉntih. 2Caanjĩ́h Ovejawã Bejni Jẽc wʉ̃t jʉmni pebh jẽ́ehat jʉ́á ã jʉmʉp jĩ. Jwiít judíowã jwĩ́ih wéheatjĩh niijná, caán jʉ́ádih Betzata jwĩ niijná caá. Caán Betzata jʉ́á jwẽ́ejdih cinco nemat wihcanni jẽcna ã jʉm pʉ́ʉd bejep jĩ. 3Caán jʉ́ádih mʉʉ́ wãáp lap nʉmp dawá tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́hnit ĩpĩ́ ñaj pʉ́ʉd bejep tajĩ. Jéih encannit, jéih jibcannit, jéih yoocannitbʉt caán jʉ́á pebh ĩt ñajap tajĩ. Caanjĩ́h ñajnit, mah chibít ã dácohatdih pã́i ñajna ĩt chãjap tajĩ. 4“Dioíh ángel dei jʉinít, caán jẽ́ehat jʉ́ádih ã dácohanachah ennit, ded jã́tih jwíih bʉʉ́g báahniboó dedé wʉnat jʉmni ãpĩ́ boonap wʉt jĩ”, ĩt niíj jenah joyóp tajĩ. 5Pánihna, caanjĩ́h jʉmni biíc jéih bejcanni, treinta ocho jópchi tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́hni ã ñajap jĩ. 6Caandíh ennit, maatápdih ã tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́átdih jéihna, Jesús caandíh nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Meém ma booíh niít? ã niijíp jĩ.

7—Wã booíhna yʉh caá. Obohjeéhtih, can jʉ́ána weemdíh ded ʉb báahni pínah ã wihcan caá. Pánihna, dawá láa ã dácohochah, wã bʉʉ́g báah bejíhichah yʉhna, bita wã jã́tih ĩpĩ́ jʉibí bʉʉ́g báahna caá, Jesúsdih ã niijíp jĩ.

8Páant ã niijíchah joinít,

—Ma ñah ñʉhʉʉ́. Ma ñajatdih ʉbnit, ma yáac chʉ̃i bejeé, Jesús caandíh ã niijíp jĩ.

9Páant ã niijíchahjeh, caán jéih bejcanniji ñah ñʉhnit, ã ñajatjidih ʉbnit, ã yáac chʉ̃i bejep jĩ, bʉca. 10Páant ã boonachah enna, jwĩ chooát yeó jáap ã jʉmʉchah, jwĩ maáta caandíh nin pah ĩt niíj jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ:

—¿Dépanihna, ma ñajatjidih beo bej tigaá ma chãj? Bʉʉ jwĩ chooát yeó jáap ã jʉmʉchah, ma ñajatjidih ma beo bejechah, ã tʉ́ican caá, ĩt niijíp wʉt jĩ.*

11—Obohjeéhtih, ‘Ma ñajatjidih ʉbnit, ma yáac chʉ̃i bejeé’, weemdíh booani ã niijíp be. Páant ã niijíchah joinít, nin wã ñajatjidih ʉb bejna caá wã chãjap, ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

12—¿Déhe tibeé meemdíh páant niíj, booani? queét ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ.

13Obohjeéhtih, Jesús dawá cã́acwã cãtíh ã bejechah, caandíh booanidih ãt beh encap wʉt jĩ. Pánihna, ã wʉ̃tdih jéihcan, ãt jéih jepahcap wʉt jĩ. 14Tʉ́ttimah, Dioíh mʉʉ́boó Jesús caandíh jwãáhnit, nin pah ã niijíp jĩ:

—Weemdíh ma joi jwʉ́hʉʉ́. Bʉʉ ma tʉ́i jʉmna caá. Pánihna, ma jwʉ́ʉb yéej chãjca bojoó, páant mʉntih. Jwʉ́ʉb yéej chãjna, chah yeejép wʉnat meemdíh ã jʉ̃óhbipna caá, Jesús ã niijíp jĩ.

15Caandíh páant ã niijíchah joinít, Jesúsdih ãt beh enep wʉt jĩ, bʉca. Pánih beh enniji jwĩ maátadih naáwádih ãt bejep jĩ.

—Jesús wʉ̃t jʉmni beé weemdíh ãt booanap tabe, queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

16Páant ã niijíchah joinít, Jesús chooát yeó jáapdih ã booaatjidih jéihnit, jwĩ maátaboó caandíh yeejép ĩ chãj jwíihip jĩ.

17Páant caandíh ĩ mawíhatdih jéihna, Jesús queétdih nin pah ã niijíp jĩ:

—Wã íip páantjeh teona caá ã chãjap. Pánihna, weembʉ́t wã teo jwʉhna caá, ã niijíp jĩ.

18Jesús páant ã niijíchah joinít, jwĩ maátaboó chah ĩ íijip jĩ. Jwĩ chooát yeó jáapdih caán tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́hnidih ã booanachah enna, queét ĩ íij jwíihip jĩ. Pánih íijna, “Wã íip”, Diosdih ã niijíchah joiná, chah ĩ yoób íijip jĩ. “‘Wã íip’, niijná, ‘Diosdih biíc yoobó wã jʉmna caá’, Jesús caán míicjeh ã niíj jenah joiná caá”, jwĩ maáta ĩt niíj jenah joyóp tajĩ. Páant niíj jenah joinít, chah íijna, Jesúsdih ĩ yoób mao yohíhip yʉh jĩ.*

Jesús ã íip ã wʉtʉchahjeh, jepahni ã jʉmat

19Páant ĩ niíj jenah joyátdih jéihnit, Jesús queétdih nin pah ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp jĩ: “Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Weém, Dios wʉ̃ʉ́h, wã jenah joyátjeh wã chãjcan caá. Wã íip weemdíh ded pah ã wʉtʉchah, caandíhjeh wã jepahna caá. Wã íip ded pah ã chãjachah ennit, weém ã wʉ̃ʉ́hbʉt biíc yoobó wãpĩ́ chãjna caá. 20Wã íip weém ã wʉ̃ʉ́hdih oina, ded pah ã chãjatdih weemdíh ãpĩ́ jéihyana caá. Bʉʉ wã chãjatji chah, biíh wã chãjat pínahdih weemdíh ã jéihyabipna caá. Páant weemdíh ã wʉtatdih joinít, ã wẽpatjĩh yeebdíh wã chãj jʉ́ʉtʉchah, ñi en wʉ́hi bejbipna caá. 21Wã íip ded pah wʉnah bejnitdih ã booaat pah, weembʉ́t ã booaat tʉ́ʉtnitdih biíc yoobó wã booana caá. 22-23Wã íip cã́acwã ĩ yéej chãjatdih peéh chãjni nihcan caá. Obohjeéhtih, ĩ yéejat jíib wã peéh chãjat pínah niijná, weémboodíh ã wʉtʉp be, nihat cã́acwã caandíh ĩ weñat pah, weemdíhbʉt biíc yoobó ĩ weñat pínah niijná. Wã íip caá weemdíh wahni. Pánihna, ded weém ã wʉ̃ʉ́hdih wẽicanni, wã íipdihbʉt ã wẽican caá.

24“Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Det wã naáwátdih joinít, weemdíh wahnidih jepahna, páantjeh ãjeéh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá. Páant ãjeéh ĩ jʉmʉchah, queétdih wã peéh chãjcan niít. Queét iiguípna bejnit déejidih tʉ́i ʉbnit ĩ jʉmbipna caá.25Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Iiguípna bejnit déeji weém Dios wʉ̃ʉ́hdih bʉʉ jepah jwíihna caá ĩ chãjap. Wã naáwátdih joí jepahnitboó Dios biícdih páantjeh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá.26Wã íip Dios páantjeh jʉmniboó cã́acwãdih páantjeh ã jʉmat tʉ́ʉtna caá. Pánihna, weém ã wʉ̃ʉ́hdihbʉt páantjeh jʉmat tʉ́ʉtni pínah ã chãjap jĩ.27Weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé wã jʉmʉchah, cã́acwãdih wã peéh chãjat pínah niijná weémboodíh ã wʉtʉp jĩ.28Páant wã naáwáchah joiná, ñi joí wʉ́hi bejca bojoó. Cʉbʉcah nihat wʉnnit ĩ́ih bácah ĩ yohopjiboó jʉmna yʉhna, wã ejechah, ĩ joibípna caá.29Pánih joiná, nihat tʉ́i chãjnitji boo pʉd jʉ̃óhnit Dios pebhboó ĩ pʉ́ʉh laab béjbipna caá. Obohjeéhtih, yeejép chãjnitjiboó, ĩ yéej chãjatji jíib iiguípna ĩ bejbipna caá.*

30“Weém wĩ́ih jenah joyátjeh, wã weñat pínahdih wã chãjcan caá. Obohjeéhtih, weemdíh wahni ã wʉtatdihjeh wã chãjna caá. Ã niiját pahjeh cã́acwãdih wã peéh chãjbipna caá. Páant wã peéh chãjachah, yoobópdih ã jʉmbipna caá.31‘Weém Dios wʉ̃ʉ́h, ã wahni caá’, weemjéh wã niijíchah, ‘Ma nih yáana caá’, weemdíh ñita niij tágaá.32Obohjeéhtih, biíh caá weemdíh naóhni pohba. Caán naóhni Juan Daabáni caá. Pánihna, ‘Ã niijátji yoobópdih ã jʉmna caá’, wã niíj jéihna caá.33Yeéb weemdíh jéihíhna, bitaboodíh Juan pebhna ĩ ʉʉ́bh joyát pínah niijná, ñit wahap tabe. Caán yoobópdih yeebdíh ãt naáwáp jĩ.*34‘Nin Dios wʉ̃ʉ́h caá’, weemdíh niijnítdih wã bidcan caá. Pánih bidcan yʉhna, ‘Dios wʉ̃ʉ́h caá’, Juanboó weemdíh ã niiját yoobópdih caá. Pánihna, weemdíh jepahnit, iiguípna ñi bejcat pínah niijná, Juan ã niijátjidih yeebdíh wã náhniana caá.35Tʉ́i enat tʉ́ʉt niijná, jiiát dahdih jwĩ jií cáagat pah, Juan ded pah wã jʉmatdih ñi jéihyat pínah niijná, yeebdíh ãt naáwáp tajĩ. Páant ã naáwáchah joiná, daocánni yeó jáap ñi tʉ́i wẽi joi jwʉ́hʉp jĩ.36Obohjeéhtih, wã íip weemdíh ã wʉtʉchah, ã wẽpatjĩh wã chãjachah ennit, yoobópdih Dios ã wahni wã jʉmatdih ñita tʉ́i jéih tagaá.37Juan weemdíh ã daabánachah, wã íipjehbʉt weemdíh wahni ‘Caán wã wʉ̃ʉ́h caá’, ã niijíp jĩ. Páant ã niijíchah yʉhna, yeébboó caandíh encan, joicánnitbʉt ñi jʉmna caá.*38Weém Dios ã wahnidih jepahcan, wã íip ã naáwátdihbʉt ñi náahcan caá.39‘Dios naáwát tólihdih bohéna, yeó jáap jʉmat pah Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmbipna caá’, ñi niíj jenah joiná caá.*Obohjeéhtih, caán tólihjeh tigaá weém ded pah wã jʉmatdih ã naáwáp.40Caán tólih weemdíh ã naáwáchah yʉhna, yeébboó weemdíh ñi náahcan caá. Yeó jáap jʉmat pah Diosjeéh jʉmíhna yʉhna, weemdíh páant ñi ʉʉ́bhcan caá.

41“Weemdíh wẽi naóhnitdih wã bidcan caá.42Obohjeéhtih, yeébboó mácah ñi jenah joyátdih wã tʉ́i jéihna caá. Pánih jenah joinít, Diosdih ñi oicatdihbʉt wã jéihna caá.43Wã íip weemdíh ã wʉtat pah wã chãjachah yʉhna, weemdíh ñi náahcan caá. Obohjeéhtih, ã wahcanniboó ã weñat pínahdihjeh ã chãj jʉ́ʉtʉchah ennit, caánboodíh ñi náahbipna caá.44Bita yeebdíh ĩ wẽi naáwátdihjeh bidna yʉhna, Diosboó yeebdíh ã wẽi naáwátdih ñi náahcan caá. Pánih náahcan, ‘Caán Dios ã wahni Cristo nihcan caá’, niíj jenah joiná, weemdíhbʉt ñi joííhcan caá.45Páant weemdíh ñi joííhcatji jíib ‘Jwĩ íipdih Jesús jwiítdih ã naóh yacbipna caá’, ñi niíj jenah joicá bojoó. ‘Moisés ã wʉtatjidih jwĩ jepahna, Dios pebhboó jwĩ bejbipna caá’, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, ded pah Moisés weemdíh ã naáwátjidih ñi joyáh bojat jíib, Dios yeebdíh ã peéh chãjbipna caá.46Moisés weemdíhjeh ãt naóh daacáp tajĩ. Pánihna, caán ã daacátjidih ‘Yoobópdih tigaá’, niijná, wã naáwátdihbʉt ‘Yoobópdih tigaá’, ñita niíj jenah joi tágaá.47Obohjeéhtih, Moisés ã daacátjidih ‘Yoobópdih tigaá’, niijcán, wã naáwátdihbʉt ‘Yoobópdih tigaá’, ñi niijcán niít”, Jesús queétdih ã niijíp jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index