Search form

Juan 5:22-23

22-23Wã íip cã́acwã ĩ yéej chãjatdih peéh chãjni nihcan caá. Obohjeéhtih, ĩ yéejat jíib wã peéh chãjat pínah niijná, weémboodíh ã wʉtʉp be, nihat cã́acwã caandíh ĩ weñat pah, weemdíhbʉt biíc yoobó ĩ weñat pínah niijná. Wã íip caá weemdíh wahni. Pánihna, ded weém ã wʉ̃ʉ́hdih wẽicanni, wã íipdihbʉt ã wẽican caá.

24“Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Det wã naáwátdih joinít, weemdíh wahnidih jepahna, páantjeh ãjeéh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá. Páant ãjeéh ĩ jʉmʉchah, queétdih wã peéh chãjcan niít. Queét iiguípna bejnit déejidih tʉ́i ʉbnit ĩ jʉmbipna caá.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index