Search form

Juan 6

Cinco mil cã́acwãdih Jesús jeémát ã wʉ̃hat

(Mt 14.13-21; Mr 6.30-44; Lc 9.10-17)

1Tʉ́ttimah, Galilea íimdih conanaáboó Jesús jwiítdih ã nʉmah chʉ́ʉh bejep jĩ. Caán íimjeh mʉntih Tiberias íim ã wʉ̃t jʉmʉp jĩ. 2Jesús ã booanachah ennitji dawá cã́acwã ĩt ñʉʉ́n péenap tajĩ. 3Pánih chʉ́ʉh jʉibínitji, aab béjnit, jeená pʉ́ʉh laab jʉibínit, jwiít ã bohénitdih ã nʉmah chʉ́ʉdʉp jĩ. 4Caán láa Pascua yeó jáapna pínah bahnijeh ã jʉdhdʉp jĩ. 5Caanná jʉibí chʉ́ʉdna, Jesús dawá cã́acwã jwĩ pebhna ĩ jʉ̃ʉ́wʉ́chah, ã enep jĩ. Pánih ennit, Felipedih nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—Dawá cã́acwã jwĩ pebhna ĩ jʉ̃óh jígohna caá. ¿Deh tigaá ĩ jeémát pínahdih jwĩ jíib chãjbi? ã niijíp jĩ.

6“Ded pah caá Felipe ã niíj jepahbi”, niijná, Jesús caanjéh ã chãjat pínahdih jéihna yʉhna, Felipedih páant ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ.

7Páant ã niíj ʉʉ́bh joyóchah joinít, Felipeboó nin pah ã niíj jepahap jĩ:

—Ocho widh tewat jíibjĩh jeémátdih jwĩ jíib chãjachah yʉhna, queétdih ãta jʉibícan tagaá, ã niijíp jĩ.

8Jwiít biícdih jʉmni Simón Pedro ʉ́ʉdboó, Andrés wʉ̃t jʉmni, Jesúsdih nin pah ã niijíp jĩ:

9—Cinco pan dah, chéne queejwã́dih nin wébít ã bíbohna caá. Obohjeéhtih, páant bóobitjeh ã jʉmʉchah, queét páant moón dawá cã́acwãdih ã jʉibícan niít, Andrés ã niijíp jĩ.

10—Queétdih ñi chʉ́ʉdat tʉ́ʉtʉ́, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.

Caanjĩ́h tʉ́ini yílip ã jʉmʉp jĩ. Pánihna, jwĩ chʉ́ʉdat tʉ́ʉtʉchah, yílip jʉmʉpdih cã́acwã ĩ tʉ́i chʉ́ʉd beedép jĩ. Cinco mil neonájeh ĩ jʉmʉp jĩ. Yaádh, ĩ weh biícdih chah ĩ jʉmʉp jĩ. 11Páant ĩ chʉ́ʉd beedéchah ennit, Jesús pan dahnadih ʉbnit, “Tʉ́ina caá, Paá”, Diosdih ã niijíp jĩ. Páant niíj péanit, jwiít ã bohénitdih queét chʉ́ʉdnitdih pan, queejdíhbʉt ã pãáát tʉ́ʉtʉp jĩ. 12Páant jwĩ pãááchah, jeémpnit, cã́acwãboó ĩ tʉ́i wʉd jʉmʉp jĩ. Páant ĩ wʉd jʉmʉchah ennit, Jesús jwiítdih nin pah ã niíj wʉtʉp jĩ:

—Ĩ jʉdh jeémpnidih ñi tʉ́i ʉbʉʉ́, ĩ yoh peétcat pínah niijná, ã niijíp jĩ.

13Páant ã niijíchah joinít, cinco pan dahnaji, chéne queejwã́jidihbʉt ĩ jʉdh jeémpnidih jwĩ ʉb yacachah, doce wʉhna pohba ã yáwap jĩ. 14Pánihna, jwiít cã́acwã jwĩ jéih chãjca naáhdih Jesús ã chãjachah enna, cã́acwã nin pah ĩ míic niijíp jĩ:

—Yoobópdih tigaá. Nin Dios naáwátdih naóh yapani, nin baácboó jʉ̃óhni pínahdih jwĩpĩ́ pã́ini caá, queét ĩ míic niijíp jĩ.

15Páant míic niijnít, queét Jesúsdih maáh pínah ĩ waadáíhip yʉh jĩ. Obohjeéhtih, queét páant ĩ niíj jenah joyátdih jéihnit, biícjeh jeená pʉ́ʉh laab béjnit, Jesús ã bejah bojop jĩ.

Jesús íimjih ã yáac chʉ̃i bejat

(Mt 14.22-27; Mr 6.45-52)

16Páant ã pʉ́ʉh laab béjat tʉ́ttimah, tõo ñáh jʉ̃ʉ́wʉ́chah ennit, jwiít ã bohénit íimboó jwĩ dei bejep jĩ. 17Caanná jʉibí, jãáj chóodih waadnít, Capernaum tʉ́tchina chʉ́ʉh bejat tʉ́ʉt jwĩ chãjap jĩ. Obohjeéhtih, Jesúsboó jwĩ pebhna ã jʉicáp jĩ. Páant ã jígohcah, caandíh pã́i chʉʉnít, jwĩ chʉ́ʉh bejep jĩ. Páant jwĩ chʉ́ʉh bejechah, ã tʉb tõoáh bejep jĩ. 18Páant ã tõoáh bejat tʉ́ttimah, johlit bʉ́dí ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, bʉ́dí nolihatbʉt ã ñahap jĩ. 19Pánihna, caán íim tac yoób jwĩ bejechah pohba, Jesús íimjih jwĩ pebhna ã yáac chʉ̃i jʉ̃ʉ́wʉ́chah, jwĩ enep jĩ. Páant ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah ennit, bʉ́dí jwĩ ʉ́ʉmʉp jĩ. 20Páant jwĩ ʉ́ʉmʉchah ennit, caán jwiítdih nin pah ã niijíp jĩ:

—¡Ñi en ʉ́ʉmca bojoó! ¡Weemjéh tigaá! ã niijíp jĩ.

21Páant ã niijíchah joinít, bʉ́dí wẽinit, caandíh jãáj chóona jwĩ waadát tʉ́ʉtʉp jĩ. Páant ã waadát tʉ́ttimah, waícanjeh jwĩ jenah joi béjepna jwĩ chʉ́ʉh jʉibínap jĩ.

Cã́acwã Jesúsdih ĩ bidat

22-23Cheibit bóo yeó jáapdih Jesús Diosdih “Tʉ́ina caá, Paá”, niijnít, queétdih jeémát ã wʉ̃hʉpjiboó dawá cã́acwã pã́ina ĩtih chãjap wʉt yʉh jĩ. Jwĩ jwʉ́ʉb chʉ́ʉh jʉ̃ʉ́wʉ́chah, Jesús jwĩjeéh ã waadcátdihbʉt ĩ enep jĩ. Caandíh páantjeh pã́i jwʉhna ĩt chãjap wʉt yʉh jĩ. Tiberias tʉ́tchiboó jʉmniji jãáj chóona ĩ jʉmʉpboó ãt jʉibínap wʉt jĩ. 24Pánihna, Jesús ã wihcatdih ennit, queét caandíh bidna, caán jãáj chóonadih waadnít, Capernaum tʉ́tchina chʉ́ʉh jʉ̃óhnit, jwiítdih ĩ ñʉʉ́n jʉyʉ́p jĩ.

Jesús pan panihni ã jʉmatdih ã naáwát

25Pánih ñʉʉ́n chʉ́ʉh jʉinítji, Jesúsdih jwãáhnit, caandíh nin pah ĩ niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Bohéní, débólih tibeé ninboó ma jʉ̃óh? ĩ niijíp jĩ.

26Páant ĩ niíj ʉʉ́bh joyóchah joinít, queétdih Jesús nin pah ã niíj jepahap jĩ:

—Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Dios bʉ́dí ã wẽpatjĩh yeebdíh wã teo wáacachah yʉhna, ‘Caán Dios ã wahni Cristo caá’, weemdíh ñi niíj jenah joicán beé. Páant niíj jenah joicán yʉhna, jwʉ́ʉb jeémp, wʉd jʉmatdihjeh ñit bid jʉ̃óh tagaá, páant mʉntih.27Obohjeéhtih, yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Nin baácdih bóo jeémát moopáh bejnijeh caá. Pánihna, caán déenadih jíib chãjíhcan, teocat caá náahap. Obohjeéhtih, Diosjeéh tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtni jeémát panihniboodíh bidat caá náahap. Weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé caán jeémát panihnidih wã wʉ̃hna caá. Wã íip weemdíh páant ã wʉ̃hat tʉ́ʉtʉp be. Páant wã jʉmatdih yeéb ñi jéihyat pínah niijná, Dios ã wẽpatjĩh weemdíh ã chãj jʉ́ʉtat tʉ́ʉtʉchah, yeéb ñi enep be, Jesús queétdih ã niijíp jĩ.

28Páant ã niijíchah joiná yʉhna, queét caandíh nin pah ĩ jwʉ́ʉb niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Ded pah tigaá jwĩ chãjbi, Dios ã náahatdih chãjat tʉ́ʉt niijná? ĩ niijíp jĩ.

29—Nindih Dios yeebdíh ã chãjat tʉ́ʉtna caá: ‘Wã wahnidih tʉ́i jenah joinít, ñi jepahaá’, yeebdíh ã niíj wʉtʉp be, Jesús queétdih ã niijíp jĩ.

30—Meém Dios ã wahni yoobát jʉmna, ã wẽpatjĩh ma chãj jʉ́ʉt en tigaá bácah, meemdíh jwĩ jepahat pínah niijná. 31Jwĩ nʉowãji jon jã́tih tʉ́tchi wihcapboó maná ĩ niijníjidih ĩt jeémép wʉt jĩ.* Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: ‘Jeámant queétdih jeémátdih ãt wʉ̃hʉp wʉt jĩ, ĩ tʉ́i jeémát pínah niijná’, ãt niíj daacáp tajĩ.* ¿Páant ã chãjatji chah meémboó mata jéih chãj taniít? caandíh ĩ niijíp jĩ.

32—Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Moisésjeh pohba queétdih japmant jʉ̃óhni jeémátdih ã wʉ̃hcap jĩ. Wã íip jeémát yoobát panihnidih jeámant cã́acwãdih ãpĩ́ wʉ̃hna caá.33Pánihna, Dios ã wʉ̃hni jeémát panihni japmant dei jʉ̃óhnit, nihat baácdih moondíh ã báadhdat tʉ́ʉtna caá, Jesús queétdih ã niijíp jĩ.

34—Maá, yeó jáap jʉmat pah ma niijní jeémátdih jwiítdih ma wʉ̃hʉʉ́, queét ĩ niijíp jĩ.

35—Weem tígaá báadhdat tʉ́ʉtni jeémát panihni caá. Det weemdíh tʉ́i péenitboodíh jwʉ́ʉb nʉʉgʉ́p wʉnat panihat ã wihcan niít. Det weemdíh náhninit, wẽi jenah joinítboodíh taca jootát panihatbʉt ã wihcan niít.36Obohjeéhtih, yeebdíh jã́tih naóhna, yoobópdih naóhna beé wã chãjap be. Yeébboó weemdíh enna yʉhna, ‘Caán Dios ã wahni Cristo caá’, ñi niíj jenah joicán caá.37Nihat wã íip ã jepahat tʉ́ʉtnitjeh weemdíh ĩ péebipna caá. Weemdíh pánih péenitdih wã yohcan niít.38Japmant jʉ̃óhna, wã náahatdihjeh chãjcan, weemdíh wahni ded pah ã weñat pínahboodíh chãjadih wã jʉ̃ʉ́wʉ́p be.39Nin caá weemdíh wahni ã weñat pínah yoobát: Nihat weemdíh ã jepahat tʉ́ʉtnitdih bʉʉdácan, weemdíh caán péeni yeó jáapdih queétdih wã jwʉ́ʉb booaat pínahdih ã náah yacna caá.40Nihat weém ã wʉ̃ʉ́hdih jepahnit, páantjeh ãjeéh ĩ jʉmat pínahdih wã íip, weemdíh wahni, ã náah yacna caá. Pánihna, péeni yeó jáapdih queétdih wã jwʉ́ʉb booabipna caá, Jesús ã niijíp jĩ.

41“Weém japmant jʉ̃óhni jeémát panihni tigaá wã jʉmʉp”, Jesús ã niijíchah joinít, jwĩ maátaboó caandíh íijnit, tʉbit ĩ míic niijíp jĩ.

42—¿Nin Jesús José wʉ̃ʉ́h nihcan niít? Ã íip, ã íindihbʉt jwiít jwĩ jéihna caá. Pánihna, jwiít panihnijeh mʉn tigaá. Pánihni jʉmna yʉhna, ¿dépanihna “Japmant jʉ̃óhni wã jʉmna caá”, ã niíj? ĩ míic niijíp jĩ.

43Queét páant ĩ míic niijíchah joinít, Jesús queétdih nin pah ã jwʉ́ʉb niíj jepahap jĩ:

—Weemdíh yeejép ñi niijcá bojoó.44Det ĩ jenah joyátjĩhjeh weemdíh ĩ jéih jepahcan niít. Obohjeéhtih, wã íip, weemdíh wahniboó, ‘Caán Dios ã wahni Cristo yoobát caá’, queétdih ã niíj jenah joyát tʉ́ʉtna caá, wãjeéh ĩ péeat pínah niijná. Páant ã chãjcah, det wĩ́ihwã pínah ĩta jéih jʉmcan tagaá. Pánihna, péeni yeó jáapdih weemdíh jepahnitjidih wã jwʉ́ʉb booabipna caá.45Dios naáwátdih naóh yapanitboó nin pah ĩt niíj daacáp tajĩ. ‘Dios queét nihatdih ã bohébipna caá’, ĩt niíj daacáp tajĩ.*Pánihna, nihat wã íip ã bohéátdih joinít, weemdíhbʉt ĩ jepahbipna caá. Pánih jepahnit wĩ́ihwã ĩ jʉmbipna caá.

46“Wã íipdih ded ã encan caá. Weém ã wahnijeh caandíh wã enep jĩ.47Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Det weemdíh jepahnit páantjeh wã íipjeéh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá.48Weém báadhdani jeémát panihni wã jʉmna caá.49Ñi nʉowãji tʉ́tchi wihcapboó manádih jeémpna yʉhna, ĩt wʉnʉp wʉt jĩ.50Obohjeéhtih, japmant jʉ̃óhni wã niijní jeémát panihnidih ded jeémpna, iiguípna ã bejcan niít.51Weém japmant jʉ̃óhni báadhdani jeémát panihni wã jʉmna caá. Caán jeémát panihnidih jeémpnitjeh wã íipjeéh páantjeh ĩ jʉmbipna caá. Caán báadhdani jeémát panihni wĩ́ih bácah ã jʉmna caá. Pánihna, wĩ́ih bácahdih wã wʉ̃hbipna caá, nihat baácdih moón wã íipjeéh ĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. Pánih wʉ̃hna, nihat cã́acwãdih wã wʉn wʉ̃hbipna caá”, Jesús ã niijíp jĩ.

52Páant ã niijíchah joinít, jwĩ maátaboó, queétjeh nin pah ĩ niíj míic wéhenap jĩ:

—¿Nin dépanih tigaá ã́ih bácahdih jeémát pínah panihni ã wʉ̃hbi? ĩ míic niijíp jĩ.

53Páant ĩ niijíchah joinít, Jesús nin pah queétdih ã niijíp jĩ:

—Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé wã jʉmʉchah, ded wĩ́ih bácah panihnidih jeémpcanni, wĩ́ih meép panihnidih babhcanni wã íip pebhboó ã bejcan niít.54Ded wĩ́ih bácah panihnidih jeémpni, wĩ́ih meép panihnidih babhnidih péeni yeó jáapdih wã jwʉ́ʉb booabipna caá. Caánboó wã íipjeéh páantjeh ã jʉmbipna caá.55Wĩ́ih bácah ñi jeémát yoobát panihni, wĩ́ih meépbʉt ñi babhbat yoobát panihni ã jʉmna caá.56Det wĩ́ih bácah panihnidih jeémpnit, wĩ́ih meép panihnidihbʉt babhnit, weém biícdih ĩ tʉ́i jʉmbipna caá. Weembʉ́t queét biícdih wã jʉmbipna caá.57Wã íip páantjeh jʉmni weemdíh wahna, weemdíhbʉt páantjeh jʉmni ã jʉmat tʉ́ʉtna caá. Páant ã chãjat dée, jeémátdih ñi bidat pah, ded weém páantjeh jʉmnidih bʉ́dí bidna, caandíh wã íipjeéh páantjeh jʉmni wã jʉmat tʉ́ʉtbipna caá.58Bʉtéh yeebdíh wã naóhni jeémát panihni Dios pebhmant dei jʉ̃óhni caá. Caán jeémát panihni jwĩ nʉowãji ĩ jeémpni maná panihni nihcan caá. Queétboó caán jeémátdih jeémpnitji ĩt wʉnʉp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, bʉtéh wã naóhni jeémát panihniboodíh ded jeémpni wã íipjeéh páantjeh ã jʉmbipna caá, Jesús ã niijíp jĩ.

59Capernaum tʉ́tchidih moón ĩ míic wáacat mʉʉ́boó Jesús queétdih páant ã niíj naóh bohénap jĩ.

Jesúsdih jepahna, páantjeh ãjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat

60Dawá jwĩjeéh péenit Jesús ã bohéátdih joinít, nin pah ĩ niíj wéhenap jĩ:

—Jesús nin ã bohéát bʉoni yoobát ã jʉmʉchah, caandíh jwĩ joííhcan caá, queétjeh ĩt míic niijíp tajĩ.

61Páant ĩ míic wéheatdih jéihnit, Jesúsboó queétdih nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Nin wã bohéátdih joiná, ñi íij niít?62Weém, nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé, jã́tih wã jʉmʉpjiboó wã jwʉ́ʉb pʉ́ʉh laab béjechah enna, ¿ded pah ñita niíj jenah joí? ¿Caandíhbʉt ñita íij taniít?63Dios ã wahni Tʉ́ini Espíritu cã́acwãíh caolihdih ã booana caá. Cã́acwãjeh ĩ́ih caolihdih ĩ jéih booacan caá. Pánihna, wã naáwátdih ñi tʉ́i jenah joyóchah, Tʉ́ini Espírituboó ñíih caolihdih ã booabipna caá.64Obohjeéhtih, páant ã jʉmʉchah yʉhna, ‘Caán Dios ã wahni Cristo nihcan caá’, biquína ñi niíj jenah joiná caá, Jesús ã niijíp jĩ.

Jesús páant niíj jenah joinítdih jã́tih ãtát jéihyep tajĩ. Pánihna, caandíh eníhcannitdih dʉó wáini pínahdihbʉt ãtát jéihyep tajĩ.

65Páant niíj naóh péanit, nin pah ã jwʉ́ʉb niíj naáwáp jĩ:

—Nin pah yeebdíh wã niíj naáwáp yʉh be: ‘Wã íipboó cã́acwãdih weemdíh ã jepahat tʉ́ʉtcah, det wĩ́ihwã pínah ĩta jéih jʉmcan tagaá’, wã niijíp be, Jesús queétdih ã niijíp jĩ.

66Páant ã niijíchah joiná, dawá jwĩjeéh péenitji Jesúsdih wẽican, ĩ cádahap jĩ. 67Páant ĩ cádahachah ennit, Jesús jwiít docewã ã bohénitboodíh nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Yeebbʉ́t weemdíh ñi cádahmi naniít? ã niijíp jĩ.

68Páant ã niíj ʉʉ́bh joyóchah joinít, Simón Pedro nin pah ã niíj jepahap jĩ:

—Obohjeéhtih, Maá, jwiítdih biíh bohéni ã wihcan caá. Diosjeéh páantjeh jwĩ jʉmat pínah niijná, ma naáwátjeh jwiítdih ã tʉ́i jéihyana caá. 69Pánihna, jwiítboó meemdíh jepahnit, ‘Meém tʉ́ini, Dios wʉ̃ʉ́h, ã wahni caá’, jwĩ niíj jéihna caá. Pánih jéihnit, meemdíh jwĩ cádahcan niít, ã niijíp jĩ.*

70Páant ã niijíchah joinít, Jesús jwiítdih nin pah ã niijíp jĩ:

—Weém yeéb docewãdih wã ñíwip yʉh jĩ. Obohjeéhtih, biíc ñijeéh jʉmni nemépíh pínah ã jʉmna caá, ã niijíp jĩ.

71Páant niijná, Judas, Simón Iscariote wʉ̃ʉ́hdih niijná ãt chãjap tajĩ. Judas jwiít Jesús ã bohénitjeéh jʉmna yʉhna, Jesúsdih eníhcannitdih dʉó wáini pínah ã jʉmʉp jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index