Search form

Juan 7

Jesús ʉ́ʉdwã caandíh ĩ jepahcat

1Tʉ́ttimah, Jesús Galilea baácboó jwiítdih nʉmah jibidih ã bejep jĩ. Judea baácdih moón jwĩ maáta caandíh ĩ mao yohíhatdih jéihna, Judea baácboó ã bejíh jwʉhcap jĩ. 2Jwiít judíowã wãpchí dahna jwĩ chãjatjidih náhniat yeó jáapna, bahni ã jʉdhdʉp jĩ.* 3Pánihna, Jesúsdih ã ʉ́ʉdwã nin pah ĩ niijíp yʉh jĩ:

—Ninjĩh chãocánjeh, Judea baácna bejnit, meemdíh péeíhnitdih ma wẽpatjĩh ma chãj jʉ́ʉtʉ́. 4Ded ã wẽpatdih jʉ́ʉtíhna, bih jʉ́ʉtcat caá náahap. Pánihna, yoobópdih wẽpni jʉmna, jwĩ míic wáac jʉibíni tʉ́tchiboó ma wẽpatdih jwĩjeéh ma jʉ́ʉt jʉ̃ʉ́wʉ́, Jeñé, ĩ niijíp jĩ. 5Queét ã ʉ́ʉdwãjeh yʉhna, ‘Caán Dios wʉ̃ʉ́h caá’, Jesúsdih ĩ niíj jenah joicáp jĩ. Páant niíj jenah joicán, caandíh páant ĩ niijíp jĩ.

6Páant ĩ niijíchah joinít, Jesús queétdih nin pah ã niíj naáwáp jĩ:

—Wã wẽpatdih cã́acwãdih jʉ́ʉtat pínah ã jʉdh jwʉhʉchah, wã bejcan caá. Yeébboó fiestadih eníhna, caán tʉ́tchina ñi enbi jwʉhʉʉ́.7Cã́acwã yeebdíh ĩ íijcan caá. Obohjeéhtih, ĩ yéej chãjatdih wã naáwáchah joinít, weémboodíh ĩ íijna caá.8Pánihna, caán fiesta yeó jáapna ã jʉmʉchah, yeebjéh ñi enbi jwʉhʉʉ́. Weém caanná wã bejat pínah ã jʉdh jwʉhna caá, ã niijíp jĩ. 9Páant niijnít, Galilea baácboó jwiítdih ã nʉmah chãwáp jĩ.

Jesús fiestadih enedih ã bejat

10Obohjeéhtih, ã ʉ́ʉdwã ĩ bejat tʉ́ttimah, Jesúsbʉt Jerusalén tʉ́tchina jwiítdih ã nʉmah bejep jĩ. Pánih bejna, cã́acwã ĩ encapmantbit jwĩ bejep jĩ. 11Fiesta yeó jáapdih míic wáac jʉibínit, jwĩ maáta Jesúsdih bʉ́dí ĩt bidip wʉt yʉh jĩ.

—¿Dee tígaá ã jʉm? ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ.

12Pánihna, cã́acwãbʉt caandíh bʉ́dí jenah joinít, ĩt míic wéhenap wʉt jĩ. “Caán tʉ́ini caá”, biquína niíj, “Caán yeejép caá. Cã́acwãdih yee naóhni caá”, bitaboó ĩt niijíp wʉt jĩ.

13Páant niijná yʉhna, jwĩ maátadih ʉ́ʉmna, Jesús ded pah ã jʉmatdih queétjeh ĩt míic wéhenap wʉt jĩ.

14Ĩ weñat yeó jáapna tac yoób Jesús Dioíh mʉʉná waád jʉibínit, cã́acwãdih ã bohénap jĩ. 15Páant ã bohénachah, jwĩ maáta joí wʉ́hi bejnit, nin pah queétjeh ĩ míic niijíp jĩ:

—¿Nin bohécanni yʉhna, dépanih tigaá bohéátdih ã tʉ́i jéih? ĩ míic niijíp jĩ.

16Páant ĩ niijíchah joinít, Jesús queétdih nin pah ã niíj naáwáp jĩ:

—Wã bohéát weemjéh wã naáwát nihcan caá. Obohjeéhtih, weemdíh wahni ã naáwát tʉ́ʉtat caá.17Ded Dios ã weñat pínahdih chãjíhni ‘Páant ã bohénachah, ã jéihyatjeh nihcan caá. Yoobópdih Dios naáwát caá’, ã niíj jéihbipna caá.18Ded ã jenah joyátjeh naóhna, cã́acwã caandíh ĩ weñat pínahdih bidna caá ã chãjap. Obohjeéhtih, weemdíh wahniboó weemdíh ã naóh yapaat tʉ́ʉtna caá. Pánih naóh yapana, caandíhjeh ñi weñat pínahdih yeebdíh wã náah yacna caá. Páant wã naóh yapanachah joiná, ‘Yeecanjeh, yoobópdih ã naóhna caá’, ñi niíj jéihbipna caá.

19“Moisésji ded pah Dios yeebdíh ã wʉtatdih ãt jwʉ́ʉb naóh yapanap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, biíc ñijeéh jʉmni caán ã wʉtatjidih jepahni wihcan caá. Pánihna, ¿dedé wã chãjatji jíib tigaá weemdíh ñi mao yohíh?” jwĩ maátadih ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ.

20—Meemdíh nemép ã jʉmna caá. ¿Déhe tigaá meemdíh mao yohíhnit ĩ jʉm, páant ma niijíchah? queét dawá caandíh ĩ niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ.

21—Biíc láa jwĩ chooát yeó jáapdih yeéb cã́acwã ñi jéih chãjca naáhdih weémboó yeebdíh wã chãj jʉ́ʉtʉp be. Páant wã chãj jʉ́ʉtʉchah ennit, bʉ́dí ñi en wʉ́hi bejep be.22Jon jã́tih Moisésji nihat neoná weépdih quehli nah yapat chóodih ãt bóodat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánihna, nihat neoná weép ñi weh jʉmna, ocho yeó jáap tʉ́ttimah chooát yeó jáapdih yʉhna, ã wʉtatji pahjeh ñipĩ́ bóodna caá.*Obohjeéhtih, Moisés ã wʉtatji pohba ãt nihcap wʉt jĩ. Jwĩ nʉo Abrahamjidih Dios páant bóodat pínahdih ãt jwíih wʉtʉp wʉt jĩ.*Pánihna, caán tʉ́ttimah, jwĩ nʉowã páant ĩpĩ́ chãjap wʉt jĩ.23Chooát yeó jáapdih yʉhna, Moisés ã wʉtatjidih yap yohíhcan, yeebbʉ́t ñi wehdih ñipĩ́ bóodat tʉ́ʉtna caá. Páant ñi chãjna yʉhna, ¿dépanihna, chooát yeó jáapdih weémboó wʉnnidih wã booanachah enna, ñipĩ́ íij?*24Ded pah wã chãjatdih tʉ́i jéihcan, ‘Caán yeejép ã chãjna caá’, ñi niijcá bojoó. Obohjeéhtih, ded pah wã chãjatdih jéihna, weemdíh yoobópdih ñi jenah joyoó, Jesús queétdih ã niijíp jĩ.

Jesús jeámant ã jʉ̃ʉ́wátjidih ã naáwát

25Páant ã niijíchah joinít, biquína Jerusalén tʉ́tchidih moón nin pah ĩ míic niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Nin jwĩ maáta ĩ mao yohíhni nihcanna niít? 26Wãát en tih. Páantjeh jwĩ cãtíh bohéna caá ã chãjap. Páant ã bohénachah yʉhna, jwĩ maáta ded pah ĩ niijcán caá. ‘Cristo, Dios ã wahni caá’, queét ĩ niijjéhna caá. 27Obohjeéhtih, Dios ã wahni Cristo dedmant ã jʉ̃ʉ́wátjidih ded ã jéihcan niít. Nin Jesús ã jʉmni tʉ́tchidih jwiít jwĩ jéihna caá. Pánihna, Dios ã wahni Cristo nihcanna caá, queét ĩ míic niijíp jĩ.

28Jesús Dioíh mʉʉ́ diítboó queétdih bohénajeh, páant ĩ míic niijíchah jéihnit, nin pah ã jwʉ́ʉb niíj ñaacáp jĩ:

—Yeebjéh pohba ‘Caandíh jéihna, ã jʉmni tʉ́tchidihbʉt jwĩ tʉ́i jéihna caá’, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, wã jenah joyátjĩhjeh ninboó jʉ̃óhna wã chãjcan jĩí. Wã íip jĩí weemdíh ã wahap jĩ. Pánih wahni yeecanni, yoobópdih chãjni caá ã jʉmʉp. Caandíh ñi jéihcan caá.29Obohjeéhtih, weémboó ã pebhmant jʉ̃óhniji caandíh wã tʉ́i jéihna caá, ã niijíp jĩ.

30Páant ã niijíchah joinít, jwĩ maáta caandíh ĩ tewíhip yʉh jĩ. Obohjeéhtih, caandíh ĩ mao yohat pínahdih Dios ã jenah joyát ã jʉdh jwʉhʉchah, caandíh ĩ jéih teo jwʉhcap jĩ. 31Pánihna, dawá Jesúsdih tʉ́i jenah joiná, nin pah ĩ míic niijíp jĩ:

—Nin Jesús jwiít cã́acwã jwĩ jéih chãjca naáhdih dawá láa ã chãj jʉ́ʉtʉp be. Dios ã wahni pínah Cristoboó ¿caan cháh ãta chãj taniít? ¿Páant tih jʉ̃ʉ́h? ¿Pánih chãjna, caanjéh Dios ã wahni Cristo nihcan niít? ĩ niijíp jĩ.

Jesúsdih fariseowã ĩ tewat tʉ́ʉtíhat

32Páant ĩ niíj wéhenachah joinít, fariseowã, sacerdotewã ĩ maáta biícdih Dioíh mʉʉdíh wapnit soldadowãdih Jesúsdih ĩ tewat pínah niijná, ĩt wahap wʉt yʉh jĩ.

33Jesús queét cã́acwãdih nin pah ã jwʉ́ʉb niijíp jĩ:

—Daocánni yeó jáap ñijeéh wã jʉm jwʉhbipna caá. Weemdíh wahni pebhboó wã jwʉ́ʉb bejat pínah bahnijeh ã jʉdhna caá.34Wã jʉmat pínah pebhboó yeéb ñi jéih bejcan niít. Weemdíh bidna yʉhna, ñi jéih bid jʉibícan nacaá, ã niijíp jĩ.

35Páant ã niijíchah joinít, queétjeh nin pah ĩ míic niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—Nin páant niijná, ¿dedboó bejat tʉ́ʉt tigaá ã chãj? yeéb ñi jenah joyóchah. ¿Jwĩ déewã ĩ bej peétni baácnaboó bejnit, jwĩ déewã nihcannitdih ã bohémi naniít? 36‘Yeéb weemdíh bidna yʉhna, ñi jéih jwãáhcan niít’, niijná, ‘Wã bejat pínah pebhboó ñi jéih bejcan niít’, niijná, ¿ded pah niij tígaá páant ã niíj? ĩ míic niijíp jĩ.

Báadhdani mah panihnidih Jesús ã naáwát

37Fiesta péeni yeó jáap, chah jwĩ weñat yeó jáap yoobát ã jʉmʉchah,* Jesús caanjĩ́h ñʉhnit, tʉbit ã ñaác niíj naáwáp jĩ:

—Ded taca joótni wã pebh ã jʉ̃ʉ́wʉ́ naáh. Ã jʉyʉ́chah, tʉ́i báadhdani mahdih caandíh wã wʉ̃hbipna caá. Wã wʉ̃hni pínah mah panihnidih babhna, Diosjeéh ã tʉ́i jʉmbipna caá.*38Ded weemdíh jepahni pínahdih Dios naáwátdih naóh yapanit nin pah ĩt niíj daacáp tajĩ: ‘Ded weemdíh jepahna, ã́ih caolihmant mʉj nooj bácat panihni ã jʉmʉchah, wẽinit wĩ́ih tʉ́ini doonádih bitadih ã wẽp naóhbipna caá’, ĩt niíj daacáp tajĩ,* ã niijíp jĩ.

39Páant niijná, Jesúsdih jepahnitdih Tʉ́ini Espíritu jʉmna, ded pah ã teo wáacat pínahdih naóhna ã chãjap jĩ. Obohjeéhtih, Jesús jeáboó ã jwʉ́ʉb aab béj jwʉhcah, Tʉ́ini Espíritu ã dei jʉ̃óh jwʉhcap jĩ.

Jesúsdih judíowã biíc yoobó ĩ jenah joicát

40Páant Jesús ã niijíchah joinít, dawá cã́acwã nin pah ĩt míic niíj wéhenap wʉt jĩ:

—Nin yoobópdih Dios naáwátdih naóh yapani jwĩpĩ́ pã́ini caá, ĩt niijíp wʉt jĩ.

41—Nin Cristo jwiítdih tʉ́i ʉbni nacaá, bita ĩt niijíp wʉt jĩ.

Obohjeéhtih, bitaboó nin pah ĩt míic niijíp wʉt jĩ:

—Cristo jʉ̃óhna, Galilea baácboó ãta jʉmcan tagaá. Nin Jesús caanjĩ́h bóo tigaá. 42Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ. ‘Cristo David jʉima yoobát ã jʉmbipna caá.* Pánihna, David ã cã́ac jʉmni Belén tʉ́tchiboó ã cã́ac jʉmbipna caá’, ãt niíj daacáp tajĩ.* Pánihna, Jesús Belén tʉ́tchidih bóo nihcan, Dios ã wahni yoobát nihcan caá, queétjeh ĩt míic niijíp wʉt yʉh jĩ.

43Pánihna, queét Jesúsdih biíc yoobó ĩt jenah joicáp wʉt jĩ. 44Biquína Jesúsdih ĩt teo nemíhip wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, ĩ jéih teocap jĩ.

Jesúsdih jwĩ maáta ĩ jepahcat

45Sacerdotewã ĩ maáta, fariseowã biícdih Jesúsdih ĩ tewat tʉ́ʉtnit soldadowã Jesús pebh jʉinítji, queétdih wahnit pebhboó ĩt jwʉ́ʉb bejep wʉt jĩ. Ĩ pebhna ĩ jwʉ́ʉb jʉibínachah, soldadowãdih queét nin pah ĩt niijíp wʉt jĩ:

—¿Dépanih tibeé Jesúsdih ñi teocan? ĩt niijíp wʉt jĩ.

46—Caán yoobópdih naóhni beé. Biíh caan pánih wẽp naóhni ã wihcan caá, queét soldadowã ĩt niíj jepahap wʉt jĩ.

47Páant ĩ niíj jepahachah joinít, fariseowãboó nin pah ĩt niijíp wʉt jĩ:

—¿Yeebdíh caán ã yeenachah, ‘Yoobópdih tigaá’, ñi niijnít beé? 48Det jwĩ maáta Jesúsdih jepahcan, caandíh ĩ náahcan caá. Pánihna, jwiítbʉt caandíh jwĩ náahcan caá. 49Obohjeéhtih, queét caandíh jepahnitboó Moisés ã wʉtatjidih ĩ jéihcan caá. Caandíh ĩ jéihcat jíib jwĩ íip queétdih peéh chãjna, iiguípna ã yohbipna caá, fariseowã ĩt niijíp wʉt jĩ.

50Obohjeéhtih, biíc fariseo, Nicodemo wʉ̃t jʉmni, chei Jesúsdih wéhenadih jʉibíniji,* páant ĩ niijíchah joiná, bita caanjĩ́h jʉmnitdih nin pah ãt niijíp wʉt jĩ:

51—Jesús yeejép ã chãjachah, jwĩ jéihcan caá. Pánih jéihcannit jʉmna, ded pah ã chãjatdih caanjéh ã naóhcah, jwĩ jéih peéh chãjcan caá. Pánih jéihcan yʉhna, caandíh jwĩ peéh chãjachah, jwĩ wʉtatdihjeh jwĩta yap yoh tagaá, ãt niijíp wʉt jĩ.

52Páant ã niijíchah joinít, queét nin pah caandíh ĩt niíj jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ:

—¿Meembʉ́t Galilea baácdih bóo niít, jwiítdih páant ma niíj naóhna? Dios naáwátdih meemdíh tʉ́i bohéát caá náahap. Pánih bohéna, ‘Galilea baácmant ded Dios naáwátdih naóh yapani ãtát wihcap tajĩ’, ma niíj jéihbipna caá, Nicodemodih ĩt niijíp wʉt jĩ.

53Páant niíj péanit, ĩ́ih mʉʉnáboó ĩt jwʉ́ʉb bejep wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index