Search form

Juan 9

Jesús jéih encannidih ã booaat

1Tʉ́ttimah, jwiítdih Jesús namáboó nʉmah bejna, jéih encannidih jwĩ jwãááp jĩ. 2Caandíh enna, Jesúsdih nin pah jwĩ niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Bohéní, dépanih tigaá nin jáap cã́ac jʉmnajeh jéih encanni ãtát jʉmji? ¿Caanjéh yeejép ãt chãjji taniít? ¿Ã mánaboó ĩt yéej chãjji taniít? jwĩ niijíp jĩ.

3—Nin ã yéej chãjatji jíib nihcan caá. Ã mánabʉt ĩ yéej chãjatji jíib nihcan caá. Obohjeéhtih, pánihni ã jʉmʉchah, wã íip ã wẽpatjĩh caandíh wã teo wáacbipna caá. Páant wã booanachah ennit, wã íip ã wẽpatdih cã́acwã ĩ tʉ́i jéihbipna caá.4Yeó jáap cã́acwã ĩ́ih tewatdih ĩ jéih teona caá. Obohjeéhtih, chei ĩ jéih teocan caá. Pánihna, bʉʉ caá ã baab jwʉ́hat panihichah, weemdíh wahni ã wʉtatdih jwiítdih chãjat ã náahna caá. Tʉ́ttimah, chei jwĩ teocat pah, caandíh jwĩ jéih chãjcan niít.5Pánihna, nin baácboó wã jʉm jwʉhʉchah, baabát panihni cã́acwãdih ded pah Dios ã jʉmatdih wã jéihyabipna caá, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.*

6Páant niíj péanajeh, baácboó mao mác ã coí jéenanap jĩ. Pánih coí jéenanit, baácdih wid teo, jéih encanniíh quíibnadih ã ñáñap jĩ. 7Pánih ñái péa, Jesús caandíh nin pah ã niijíp jĩ:

—Siloé wʉ̃t jʉmni jẽ́ehat jʉ́ána quíib táñadih ma bejeé, ã niijíp jĩ. Siloé niijná, jwĩ́ih wéheatjĩh “Wahni”, niijná ã chãjap jĩ.

Jesús páant ã niijíchah joinít, jéih encanni quíib táñadih ã bejep jĩ. Pánih quíib tã́iniji ennit, ã́ih mʉʉná ãt jwʉ́ʉb bejjip taga. 8Páant ã jwʉ́ʉb jʉibínachah, ã chéenwã, caán dinero ʉʉ́bhniji ã jʉmatdih jéihnitbʉt, ennijeh ã́ih mʉʉná ã jwʉ́ʉb jʉibínachah ĩt enep wʉt jĩ. Pánih ennit, queétjeh nin pah ĩt míic niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Nin dinero ãpĩ́ ʉʉ́bhniji nihcan niít? ĩt niijíp wʉt jĩ.

9—Caanjéh tigaá, biquína ĩt niijíp wʉt jĩ.

—Obohjeéhtih, caán yoobát pohba nihcan caá. Caan páh jígohna caá ã chãjap, bitaboó ĩt niijíp wʉt jĩ.

—Caanjéh tigaá, weém, encanniji ãt niijíp wʉt jĩ.

10—Jéih encanniji jʉmna yʉhna, ¿ded pah tibeé ma nih? bʉʉ ma jéih enat pínahdih, ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ.

11—Jesús wʉ̃t jʉmni ã́ih mao mácjĩh baácdih wid teonit, wĩ́ih quíibnadih ãí ñáñap be. Weemdíh ñái péanit, ‘Siloé wʉ̃t jʉmni jẽ́ehat jʉ́ána quíib táñadih ma bejeé’, ã niijíchah joinít, caanná wã bejep be. Pánih quíib tã́inajeh, wã jéih enep be bʉca, queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

12—¿Meemdíh pánih chãjni deyoob tígaá an jʉm? ĩt niijíp wʉt jĩ.

—Jaóh jʉ̃h. Deh caá an jʉmʉpna caá, queétdih ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

Jéih encannijidih fariseowã ĩ ʉʉ́bh joyát

13Páant niíj ʉʉ́bh joí péanit, jéih encannijidih fariseowã maáta pebhboó ĩt ʉb bejep wʉt jĩ. 14Jwiít judíowã jwĩ chooát yeó jáapdih caán encannijidih Jesús ã booanap jĩ. 15Páant chooát yeó jáapdih ã booanachah jéihnit, caán newédih fariseowã jwʉh ĩt jwʉ́ʉb ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Ded pah tibeé meém ma nih en? ĩt niijíp wʉt jĩ.

—Mao mácjĩh baácdih wid teonit, wĩ́ih quíibnadih ãí ñáñap be. Pánih ñái péanit, ã quíib táñat tʉ́ʉtʉchah joinít, wã bejep be. Pánih quíib tã́inajeh, wã yoób enep be, queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

16Páant ã niijíchah joinít, biquína queét fariseowã nin pah ĩt niijíp wʉt jĩ:

—Caán jwĩ chooát yeó jáapdih ãt tewep taga. Páant chooát tʉ́ʉtatdih yap yohna, Dioíh yoobát nihcan caá, ĩt niijíp wʉt yʉh jĩ.

Obohjeéhtih, bitaboó

—Yeejép chãjni nihna, páant ãta jéih booacan tagaá. Pánihna, caán tʉ́ini nacaá, ĩt niijíp wʉt jĩ. Páant niijná, queét chénat pah poómp biíc yoobó ĩt jenah joicáp wʉt jĩ. 17Caán encannijidih queét nin pah ĩt jwʉ́ʉb niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ, páant mʉntih:

—Meemdíh míih quíibdih booani Jesúsdih meémboó ¿ded pah ma niíj jenah joí? ĩt niijíp wʉt jĩ.

—Caán yoobópdih Dios naáwátdih naóh yapani nacaá an jʉmʉp, queétdih ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

18Pánihna, jwĩ maáta nin pah ĩt niíj jenah joyóp wʉt yʉh jĩ: “Nin jéih encanni ãt nihjican tagaá”, ĩt niijíp wʉt jĩ. Páant niíj jenah joinít, jéih encanniji mánadih ĩt bid bojop wʉt jĩ. 19Pánih bid bojnit, ã mánadih jwʉh nin pah ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Nin yoobópdih ñi wʉ̃ʉ́h niít ã jʉmʉp? ¿Biícmantjeh caán jwíih cã́ac jʉmna, jéih encanni nitjĩí wãát jʉmʉp? ĩt niijíp wʉt jĩ.

20—Nin jwĩ wʉ̃ʉ́h tigaá. Biícmant jéih encannijeh ã cã́ac jʉmʉp jĩ. 21Caandíh jéihna yʉhna, ded pah bʉʉ ã enatdih, caandíh booanidihbʉt jwĩ jéihcan caá. Jwĩ wʉ̃ʉ́h wébít nihcan caá. Caandíhjeh ñi ʉʉ́bh joyoó. Caanjéh ã jéih naóhna caá, ã mána ĩt niíj jepahap wʉt jĩ.

22Ded “Jesús Dios ã wahni Cristo caá”, niijnídih jwĩ maátaboó jwĩ míic wáacat mʉʉdíh ĩta waadát tʉ́ʉtcan tagaá. Páant ĩ chãjat pínahdih jéihna, encanniji mána jwĩ maátadih ĩt ʉ́ʉmji tagaá. 23Pánih ʉ́ʉmna, “Caán wébít nihcan caá. Caandíhjeh ñi ʉʉ́bh joyoó”, ĩt niíj jepahap wʉt jĩ.

24Páant ĩ niíj jepahachah joinít, jwĩ maáta jéih encannijidih ĩt jwʉ́ʉb niijíp wʉt jĩ:

—Jesús yéejni ã jʉmatdih jwiítboó jwĩ jéihna caá. Pánihna, Diosdih wẽinit, jwiítdih yoobópdih ma naáwá, caandíh ĩt niijíp wʉt jĩ.

25—Jesús yéej chãjni ã jʉmatdih wã jéihcan caá. Nindihjeh wã jéihna caá. Jéih encanni wã jʉmʉp jĩ. Obohjeéhtih, bʉʉ wã enna caá, queétdih ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

26—¿Ded pah tií meém ma enat pínahdih caán ãí chãj? ĩt jwʉ́ʉb niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ.

27—Caandíhjeh tibeé yeebdíh wãát naáwáp be. Páant wã naáwáchah yʉhna, weemdíh ñi joííhcan beé. ¿Dedé chãjat tʉ́ʉt tigaá wã jwʉ́ʉb naáwáchah, ñi joííh, páant mʉntih? ¿Yeebbʉ́t ã́ihwã ñi jʉmíh niít? queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

28—Meém Jesús ã bohéni caá. Obohjeéhtih, jwiítboó Moisésji ã bohénit caá. 29Dios Moisésdih ã naáwátjidih jwĩ jéihna caá. Obohjeéhtih, caán Jesúsboó dedmant ã jʉ̃ʉ́wátjidih jwĩ jéihcan caá, queét caandíh ĩt niíj jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ.

30—¡Páant! Dedmant ã jʉ̃ʉ́wátjidih ñi jéihcah yʉhna, ¿caán weemdíh enani Dios ã wahni ãta nihcan taniít? 31Yéejnit ĩ ʉʉ́bʉ́chah, Dios ã joicán caá. Caandíh bácah jwiít nihat jwĩ jéihna caá. Obohjeéhtih, Diosdih wẽini, ã wʉtatdih jepahniboó ã ʉʉ́bʉ́chah, Dios ã joiná caá.* 32Jon jã́tih nin baác ã jwíih jʉmʉchah, jwíih cã́ac jʉmnajeh, jéih encannidih ded ã enaat doonádih jwĩ joicán jĩ. 33Pánihna, Jesús Dios ã wahni nihcan, weemdíh ãta jéih enacan tagaá, queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

34—Biícmantjeh yéejni mat jʉmʉp wʉt jĩ. ¿Pánih yéejni jʉmna yʉhna, jwiítdih meém ma bohéíh niít? jwĩ maáta caandíh ĩt niíj jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ. Páant niíj péanitjeh, Dioíh mʉʉmánt caandíh ĩt bacanap wʉt jĩ.

Jéih encannit panihnit ded pah ĩ jʉmat

35Jéih encannijidih ĩ bacaat doonádih Jesús ã joyóp jĩ. Pánih joinít, jéih encannijidih jwãáhnit, caandíh nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Meém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñédih jepahni niít? ã niijíp jĩ.

36—¿Maá, déhena tigaá caán? Caandíh jéihna, wã jepahbipna caá, Jesúsdih ã niíj jepahap jĩ.

37—Caandíh ma enna caá. Weém meemdíh wéheni caanjéh tigaá, Jesús ã niijíp jĩ.

38—Maá, meemdíh wã jepahna caá, ã niíj jepahap jĩ. Páant niijnájeh, Jesús pebh bódicha caj yoh ñajnit, caandíh ã weñep jĩ.

39Páant ã weñechah ennit, Jesús cã́acwãboodíh nin pah ã niijíp jĩ:

—Ded pah tʉ́i chãjat, ded pah tʉ́i chãjcatdihbʉt cã́acwã ĩ jéihyat pínah niijná, nin baácboó wã jʉ̃ʉ́wʉ́p jĩ. Wã íip ded pah ã wʉtatdih jéihcan, jéih encannit panihnit ĩ jʉmna caá. Det páant ĩ jʉmatdih jéihnitdih wã íip ded pah ã jʉmatdih wã bohébipna caá, jéih ennit panihnit ĩ jʉmat pínah niijná. Obohjeéhtih, bita jéih encannit panihnit jʉmna yʉhna, ‘Jwiít tʉ́i jéihnit caá’, niíj jenah joinítdih wã bohécan niít, páantjeh jéih encannit panihnit ĩ jʉmat pínah niijná, Jesús ã niijíp jĩ.

40Páant ã niijíchah joinít, biquína caan pébh jʉmnit fariseowã caandíh nin pah ĩ jwʉ́ʉb niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—‘Jéih encannit panihnit’, niijná, ¿jwiítdih niíj niít ma chãjap? Jesúsdih ĩ niijíp jĩ.

41—Jéih encannit panihnit ñi jʉmatdih ñi jéihyechah, yeebdíh peéh chãjat ãta wihcan tagaá. Obohjeéhtih, jéih encannit panihnit jʉmna yʉhna, ‘Diosdih jwĩ tʉ́i jéihna caá’, ñi niíj jenah joyát jíib, yeebdíh peéh chãjat ã jʉmbipna caá, Jesús queétdih ã niijíp jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index