Search form

Lucas 16:27-28

27-28“Páant ã niijíchah joinít, dawá bií déedih bíbohniji nin pah ã jwʉ́ʉb niijíp be: ‘Nʉwah Abraham, wã íip pebhboó biícjĩh bóo téihya wã ʉ́ʉdwã páantjeh ĩ jʉmʉp be. Pánihna, wã ʉ́ʉdwãdih naáwát náahna, Lázarodih ma wahaá, queétbʉt nin iiguípna ĩ jʉ̃óhcat pínah niijná’, Abrahamdih ã niijíp yʉh be. 29Obohjeéhtih, Abraham caandíh nin pah ã niíj jepahap be: ‘Dios naáwátdih Moisésji, bita ã naáwátdih naóh yapanitji ĩ daácni nʉ́onadihbʉt ma ʉ́ʉdwã ĩ bíbohna caá. Caán naáwátdih ma ʉ́ʉdwãdih jepahat caá náahap’, Abraham ã niijíp be.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index