Search form

Lucas 23:5

5Obohjeéhtih, páant ã niijíchah joinít, queét chah ĩt naóh yacap wʉt jĩ.

—Caán nihat ã bohénitdih yeejép ã chãjat tʉ́ʉtna caá. Galilea baácdih moondíh jwíih bohénit, Judea baácdih moondíh, nin tʉ́tchidih moondíhbʉt yeejép ãpĩ́ bohéna caá, ĩt niijíp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index