Search form

Marcos 10

Ĩ weha mánadih ĩ yohcat

(Mt 19.1-12; Lc 16.18)

1Capernaum tʉ́tchimant bejnit, Judea baácna jʉibínit, Jordán mʉj conanaáboó Jesúswã ĩ chʉ́ʉh jʉibínachah, dawá Jesús pebh ĩt míic wáac jʉibínap wʉt jĩ, páant mʉntih. Páant ã pebh ĩ míic wáac jʉibínachah ennit, ãpĩ́ bohéátji pahjeh mʉntih ãt jwʉ́ʉb bohénap wʉt jĩ. 2Páant ã bohéát pónih, fariseowãbʉt ĩt jʉibínap wʉt jĩ. Pánih jʉibínit, Jesúsdih nin pah ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ, ded pah ã jepahatdih joinít, caandíh ĩ naóh yacat tʉ́ʉt niijná:

—¿Jwĩ weha mána yaádhdih jwĩ yohochah, ã tʉ́imi naniít? ¿Dios ã wʉtatboó páant niít ã chãjat tʉ́ʉtʉp, ma jenah joyóchah? ĩt niijíp wʉt jĩ.

3—¿Ded pah tigaá Moisés ãt niíj wʉtji? Jesús queétdih ãt niíj ʉʉ́bh joí jwʉ́ʉbanap wʉt jĩ.

4—‘Majeéh bólidih cádahíhna, “Meém ma tʉ́icat enna, meemdíh wã yohna caá”, niíj daácnit, caántdih ñi wʉ̃hʉʉ́. Páant niíj daác wʉ̃hnit, majeéh bólidih ma cádahachah, ã tʉ́ina caá’, Moisés ãt niíj daacáp tajĩ, fariseowã ĩt niíj jepahap wʉt jĩ.*

5—Diosdih ñi nʉowã ĩ jepahíhcah enna, páant Moisés ãt niíj daacáp tajĩ.6Páant ã niíj daacátji ã jʉmʉchah yʉhna, jon jã́tih nin baácdih chãjnit, newé yad biícdih Dios ãt chãjap wʉt jĩ.*7Pánih biícdih ã chãjachah, newé ã mánadih cádahnit, yad biícdih ãpĩ́ jʉmna caá.8Queét chénewã jʉmna yʉhna, biíc bácah panihnit caá ĩ jʉmʉp.*9Pánihna, Dios queétdih biíc bácah panihnit ã chãjachah, queétjeh míic cádahcat caá náahap, Jesús queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

10Páant ã niiját tʉ́ttimah, mʉʉ́boó jʉmna, páant ã naáwátjidih ã bohénit caandíh ĩt ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ. 11Páant ĩ ʉʉ́bh joyóchah, nin pah queétdih ãt niíj jepahap wʉt jĩ:

—Ded ãjeéh bólidih yohnit, biíh wilidih jwʉ́ʉb áa jʉmna, ã yohnihdih yeejép ã chãjna caá.12Yad wilibʉt newédih yohnit, biíhdih jwʉ́ʉb áa jʉmna, mi yohnidih yeejép mi chãjna caá, Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.*

Jesús wébítdih ã ʉʉ́bát

(Mt 19.13-15; Lc 18.15-17)

13Cã́acwã ĩ wehdih ã teo jã́ha ʉʉ́bát pínah niijná, Jesús pebhna ĩ mána ĩt ʉb jʉibínap wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, ã bohénitboó queétdih ennit, ĩt jípónih jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ. 14Páant ĩ jʉ̃ihñʉchah ennit, Jesús íijnit, ã bohénitboodíh nin pah ãt niíj jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ:

—Wébít wã pebh ĩ jʉ̃ʉ́wʉ́ naáh. ‘Ñi bejca bojoó’, queétbitdih ñi niijcá bojoó. ‘Dios wã maáh caá’, niijnít, queét wébít caá tʉ́i jenah joinít ĩ jʉmʉp.15Dios ã maáh jʉmʉpna waadnítboó nit wébít ĩ jenah joyát pah jenah joinít ĩ jʉmna caá. Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Nitbit Diosdih ĩ náahat pah yeéb ñi náahcan, Dios pebhna ñi jéih bejcan niít, ãt niijíp wʉt jĩ.*

16Páant niíj péanit, wébítdih ʉb tʉ́ʉh teo jã́hanit, nin pah Diosdih ãt niíj ʉʉ́bʉ́p wʉt jĩ: “Nitbitdih ma tʉ́i teo wáacá, Paá”, ãt niijíp wʉt jĩ.

Dawá bií déedih bíbohni Jesúsdih ã ʉʉ́bh joyát

(Mt 19.16-30; Lc 18.18-30)

17Jesúswã namádih ĩ bejechah, biíc newé ñáo ñah bej, Jesús pebh bódicha caj yoh ñajnit, caandíh wẽina, nin pah ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Tʉ́i Bohéní, páantjeh Diosjeéh jʉmíhna, ded pah tigaá wã chãjbi? ãt niijíp wʉt jĩ.

18—¿Dépanih tigaá ‘Tʉ́ini’, weemdíh ma niíj? Diosjeh caá tʉ́ini.19Dios ã wʉtatdih ma jéihna caá. ‘Cã́acdih ma mao yohca bojoó.*Ma áa nihcannihjĩh ma yéej chãjca bojoó.*Ma nʉʉmcá bojoó.*Ma yeeca bojoó.*Bitadih yee naóhnit, ĩ́ih bií déedih ma ʉbca bojoó. Ma mánadih tʉ́inijeh ma chãjaáp’,*Dios ã niijíp jĩ. Caán ã wʉtatdih jepahat caá náahap, Jesús caandíh ãt niijíp wʉt jĩ.

20—Bohéní, wébít jʉmna, wã yap yohcatji pah, bʉʉbʉt biíc yoobó wã yap yohcan caá, Jesúsdih ãt niijíp wʉt jĩ.

21Páant ã niijíchah joí, en jã́hanit, Jesús caandíh ãt oyop wʉt jĩ.

—Diosjeéh ma tʉ́i jʉmat pínah, bainí caá meemdíh ã jʉdhdʉp. Nihat míih bií déedih jíib chãjadih ma bejeé. Pánih jíib chãjnit, caán jíibdih moh yéejnitdih ma wʉ̃hʉʉ́. Páant ma wʉ̃hʉchah, nin baácboó ma bíbohatji chah tʉ́ini míih pínah Dios pebhboó ã jʉmbipna caá. Wã niiját pah chãj péa, wãjeéh ma pée jʉ̃ʉ́wʉ́, Jesús ãt niijíp wʉt yʉh jĩ.

22Obohjeéhtih, páant ã niijíchah joiná yʉhna, caánboó dawá bií déedih bíbohni jʉmna, ã́ih bií déedih jíib chãj wʉ̃híhcan, bʉ́dí ãt jĩ́gahap wʉt jĩ. Pánih jĩ́gahnit, jepahcanjeh, ãt jwʉ́ʉb bejep wʉt jĩ.

23Páant ã jwʉ́ʉb bejechah, ã bohénitdih tac pʉ́ʉd ennit, nin pah Jesús queétdih ãt niijíp wʉt jĩ:

—¡Dawá bií dée bíbohnit Dios ã maáh jʉmʉpna ĩ waadát ã bʉona caá! ãt niijíp wʉt jĩ.

24Páant ã niijíchah joinít, queétboó ĩt joí wʉ́hi bejep wʉt jĩ. Páant ĩ wʉ́hi bejechah ennit, queétdih Jesús nin pah ãt jwʉ́ʉb niíj naáwáp wʉt jĩ:

—Némewãá, det Diosdih tʉ́i jenah joicán, ‘Nihat wĩ́ih bií déejĩh wã tʉ́i yapbipna caá’, niíj jenah joinít, Dios ã maáh jʉmʉpna ĩ jéih waadcán caá.25Camelloboó awí íitbitdih ã yabac bejíhichah nihna, ãta bʉo tagaá. Pánihat pah, dawá bií dée bíbohni Dios ã maáh jʉmʉpboó ã waádíhichah yʉhna, bʉ́dí ã bʉona caá, ãt niijíp wʉt jĩ.*

26Páant ã niijíchah joinít, chah wʉ́hi bejna, queétjeh nin pah ĩt míic niijíp wʉt jĩ:

—Páant ã niijíchah bácah, Dios ã jʉmʉpboó ded ã jéih waadcán niít, ĩt niijíp wʉt jĩ.

27—Cã́acwã ded pah ĩ jenah joyátjĩhjeh ĩ tʉ́i chãjíhna yʉhna, Dios pebhboó ĩ jéih bejcan niít. Diosjeh iiguípna bejnit déedih ã tʉ́i ʉbna caá. Caanjéh tigaá nihatdih jéih beedáni. Dedé jéihcat pínah caandíh ã wihcan caá, Jesús queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

28—Maá, weemdíh ma joi jwʉ́hʉʉ́. Majeéh péeat tʉ́ʉt niijná, jwiítboó nihatdih jwĩ cádahap jĩ, Pedroboó ãt niijíp wʉt jĩ.

29-30—Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Det wĩ́ih tʉ́ini doonádih jepahnit, wã weñat pínahdih chãjat tʉ́ʉt niijná, nihat ĩ́ih bií déedih cádahnit, páant ĩ chãjat jíib bʉ́dí tʉ́inidih ĩ bíbohbipna caá. Ĩ́ih mʉʉnádih, ĩ ʉ́ʉdwãdih, ĩ mánadih, ĩ weha mána yaádhdih, ĩ wehdih, ĩ́ih wápchidih yʉh bʉca cádahnit jʉmna, nin baácboó jʉm jwʉhna, chah dawá ĩ bíbohbipna caá. Obohjeéhtih, pánih tʉ́ini jʉmna yʉhna, yeejépbʉt ĩ yapbipna caá. Tʉ́ttimah bóo láabʉt páantjeh Dios biícdih ĩ jʉmbipna caá.31Obohjeéhtih, nin baácboó jʉm jwʉhnit, dawá cã́acwã bʉ́dí bií dée bíbohnitji, Dios pebhboó moh yéejnit ĩ jʉmbipna caá. Pánihna, nin baácboó dawá moh yéejnitji jeáboó maáta ĩ jʉmbipna caá, Jesús queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.*

Jesús ã wʉnat pínahdih ã jwʉ́ʉb naáwát

(Mt 20.17-19; Lc 18.31-34)

32Tʉ́ttimah, Jesús Jerusalén tʉ́tchina ã bohénitdih ãt nʉmah aab béjep wʉt jĩ. Caán tʉ́tchina ã nʉmah bejechah ennit, ã bohénitboó ĩt wʉ́hi bejep wʉt jĩ. Bita ĩjeéh péenitbʉt bʉ́dí ĩt ʉ́ʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Jesús doce ã bohénitdihjeh bitadih yʉʉ́pbit nʉmah bejnit, ded pah cã́acwã caandíh ĩ chãjat pínahdih queétdih ãt jwʉ́ʉb naáwáp wʉt jĩ: 33“Jerusalén tʉ́tchina aab béjna caá jwĩ chãjap. Caanná jwĩ jʉibíát tʉ́ttimah, weém, nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñédih caanjĩ́h moón ĩ teobipna caá. Pánih teonit, sacerdotewã ĩ maáta, Moisés ã wʉtatjidih bohénit biícdih ĩ wʉ̃hbipna caá. Pánih wʉ̃hnit, judíowã nihcannitboodíh ĩ jwʉ́ʉb wʉ̃h yapabipna caá, weemdíh ĩ mao yohat pínah niijná. 34Páant ĩ mao yohat tʉ́ʉtʉchah, queétboó deoh naóh, mao mácjĩh coí jã́hanit, weemdíh ĩ pʉ̃ibipna caá. Páant ĩ chãjat tʉ́ttimah, weemdíh ĩ mao yohbipna yʉh caá. Obohjeéhtih, páant ĩ mao yohochah yʉhna, biíc peihcanni yeó jáap tʉ́ttimah, wã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhbipna caá, páant mʉntih”, ãt niijíp wʉt jĩ.

Santiago, Juanjĩh Jesúsdih ĩ ʉʉ́bh joyát

(Mt 20.20-28)

35Páant Jesús queétdih ã niíj naóh péanachah, Zebedeo weh Santiago, Juanjĩh Jesús pebhna jʉibínit, caandíh nin pah ĩt niijíp wʉt jĩ:

—Bohéní, jwĩ niiját pah jwiítdih ma chãj wʉ̃hʉʉ́, ĩt niijíp wʉt jĩ.

36—¿Ded pah wã chãjat tigaá yeéb ñi náah? Jesús queétdih ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ.

37—Nihat cã́acwã ĩ maáh waadná, meém biícdih jwiítdihbʉt ma chʉ́ʉdat tʉ́ʉtʉ́, majeéh maáta jwĩ jʉmat pínah niijná. Weemdíh ma jéihyepmant bóo bʉwámant chʉ́ʉdat tʉ́ʉt, wã ʉ́ʉdboodíh wáyámant bóo bʉwámant ma chʉ́ʉdat tʉ́ʉtʉ́, Jesúsdih ãt niijíp wʉt jĩ.

38—Ded pah yeéb yeejép ñi yapat pínahdih jéihcan yʉhna, páant weemdíh ñi niíj ʉʉ́bhna caá. ¿Bʉʉ weém yeejép wã yapat pínahdih biíc yoobó yeebbʉ́t yeejép yapnit, ñi jéih bʉʉjámi naniít? queétdih ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ.*

39—Biíc yoobó yapna yʉhna, jwiítboó jwĩ jéih bʉʉjámi nacaá, ĩt niíj jepahap wʉt jĩ.

—Weém yeejép wã yapat pahjeh yeebbʉ́t yeejép ñi yapbipna caá.40Obohjeéhtih, pánih yapnit pínah ñi jʉmʉchah yʉhna, wãjeéh chʉ́ʉdnit pínahdih wã jéih ñíocan caá. Caandíh wã íipboó ãtát ámoh jwej péa tagaá. Pánihna, caán ã ñíonitjeh wã jéihyepmant bóo bʉwámant, wáyámant bóo bʉwámantbʉt ĩ chʉ́ʉdbipna caá, Jesús queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

41Santiago Juanjĩh ĩ ʉʉ́bátjidih joinít, bita ã bohénitboó queétdih ĩt íijip wʉt jĩ. 42Páant ĩ íijichah ennit, nihat queétdih bid bojnit, Jesús nin pah ãt niíj naáwáp wʉt jĩ:

—Diosdih jéihcannit maátaboó ĩ́ih cã́acwãdih wʉtna, nihat jéihnit dée pah queétdih ĩpĩ́ wẽp wʉtna caá.43Yeébboó páant ñi jʉmca bojoó. Obohjeéhtih, ñijeéh jʉmni ded maáh jʉmíhna, nihat ãjeéh moondíh teo wʉ̃hni panihni jʉmat caá náahap.*44Ded nihatdih wʉtíhna, bitadih teo wʉ̃hni ã jʉmʉ naáh.*45Weembʉ́t oboh jʉmni panihni wã jʉmna caá. Pánih jʉmna, weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé jʉmna yʉhna, nin baácboó jʉ̃óhna, cã́acwã weemdíh ĩ teo wʉ̃hatdih wã bidcan caá. Pánih bidcan, queétdih teo wáacadih wã jʉ̃ʉ́wʉ́p be. Dawá ĩ yéejat jíib iiguípna bejnit déejidih tʉ́i ʉbat tʉ́ʉt niijná, queétdih wʉn wʉ̃hʉdih wã jʉ̃ʉ́wʉ́p be, Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.*

Jéih encanni Bartimeodih Jesús ã booaat

(Mt 20.29-34; Lc 18.35-43)

46Tʉ́ttimah, Jesús ã bohénit biícdih Jericó tʉ́tchiboó ĩt jʉibínap wʉt jĩ. Jʉibínit, ĩ waad yábac bejechah, queétdih dawá ĩt péenap wʉt jĩ. Páant ĩ yabac bejechah, jéih encanni, Bartimeo wʉ̃t jʉmni, namá jwẽ́ejdih dinero ʉʉ́bh chʉ́ʉdna ãt chãjap wʉt jĩ. Caán Timeo ã wʉ̃ʉ́h wʉt jĩ.

47Pánih chʉ́ʉdnit, Jesúswã ĩ yap bejechah joinít, Bartimeo nin pah ãt niíj ej jwíihip wʉt jĩ:

—¡Jesús, David jʉima, Dios ã wahni, weemdíh ma jĩ́gah en teo wáacá! ãt niíj ejep wʉt jĩ.

48Obohjeéhtih, páant ã niíj ejechah joinít, cã́acwã caandíh ĩt jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ:

—Pánih ejcan, ma laihca bojoó, ĩt niijíp wʉt yʉh jĩ.

Obohjeéhtih, páant ĩ niíj jʉ̃ihñʉchah yʉhna, Bartimeoboó chah wẽpép ãt ejep wʉt jĩ.

—¡David jʉima, Dios ã wahni, weemdíh ma jĩ́gah en teo wáacá! ãt niijíp wʉt jĩ.

49Bartimeo páant ã niíj ejechah joinít, bejna yʉhna, chãonít, nin pah Jesús ãt niijíp wʉt jĩ:

—Caán ã jʉ̃ʉ́wʉ́ naáh, ãt niijíp wʉt jĩ.

—Ma weñeé. Ma ñah ñʉhʉʉ́. Meemdíh ‘Jʉ̃ʉ́wʉ́’, ã niijná caá, caandíh ĩt niijíp wʉt jĩ.

50Páant ĩ niijíchah joinít, ã́ih jih bóo yégueh chóodih ʉb yoh jéena, ñah ñʉhnit, Bartimeo Jesús pebhna ãt bejep wʉt jĩ.

51Páant ã pebhna jʉibínachah, Jesús caandíh nin pah ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Dedé dée tigaá meemdíh wã chãjbi? ãt niijíp wʉt jĩ.

—Bohéní, bʉ́dí wã eníhna caá, ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

52—Ma bejeé. Weemdíh ma tʉ́i jenah joyát jíib enni ma jʉmna caá, Bartimeodih ãt niijíp wʉt jĩ.

Jesús páant ã niijíchahjeh, Bartimeo ãt jéih enep wʉt jĩ, bʉca. Pánih ennit, Jesús ã bejechah, Bartimeobʉt ãjeéh ãt bejep wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index