Search form

Marcos 5:7-8

7-8Páant ã chãjachah enna,

—¡Nemépwãá, nin newémant ñi bac bejeé! Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.

Páant ã niijíchah joinít, caán newéíh jacmant nin pah nemépwã ĩt niíj ñaacáp wʉt jĩ:

—Jesús, Dios chah wẽpni wʉ̃ʉ́h ¿Dépanihat tʉ́ʉt tigaá jwiítdih páant ma chãj? Dios ã enechah, meemdíh jwĩ ʉʉ́bhna caá. Jwiítdih ma peéh chãjca bojoó, Jesúsdih ĩt niijíp wʉt jĩ.

9—¿Dedé tigaá ma wʉ̃t jʉm? Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.

—Dawá caá jwiít jwĩ jʉmʉp. Pánihna, Legión caá wã wʉ̃t, Jesúsdih ãt niijíp wʉt jĩ. “Legión” niijná, “Dawá” niijná ãt chãjap wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index