Search form

Marcos 8

Cuatro mil cã́acwãdih Jesús jeémát ã wʉ̃hat

(Mt 15.32-39)

1Biíh yeó jáap dawá cã́acwã Jesús pebh ĩt míic wáac jʉibínap wʉt jĩ, páant mʉntih. Páant ãjeéh jʉmna, jeémát beednít ĩ jʉmʉchah enna, Jesús ã bohénitdih bid bojnit, nin pah queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

2—Queét jwĩjeéh biíc peihcanni yeó jáap ĩ jʉmʉchah, ĩ́ih jeémát ã beedná nacaá. Pánih jeémát wihcannit ĩ jʉmʉchah, queétdih bʉ́dí wã jĩ́gah enna caá.3Bita ĩjeéh jʉmnit yʉʉ́p jʉ̃óhnitji ‘Queét nʉʉgʉ́p wʉn bʉʉgná’, niijná, ĩ́ih mʉʉnáboó wã jwʉ́ʉb bejat tʉ́ʉtcan niít, ãt niijíp wʉt jĩ.

4—Obohjeéhtih, ninjĩh tʉ́tchi wihcapboó jʉmna, queét dawá ĩ jʉmʉchah, ¿dedboo tígaá ĩ jeémát pínahdih jwĩ jíib chãjbi? Jesúsdih ĩt niijíp wʉt jĩ.

5—¿Débói pan dah tigaá ñi bíboh? queétdih ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ.

—Siete dah caá, ĩt niíj jepahap wʉt jĩ.

6Cã́acwãdih baácboó chʉ́ʉdat tʉ́ʉtnit, siete pan dahdih ʉbnit, “Tʉ́ina caá, Paá”, Diosdih Jesús ãt niijíp wʉt jĩ. Páant niíj péanit, caan dáhnadih dajnit, ã bohénitdih wʉ̃hnit, cã́acwãdih ãt pãáát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Páant ã wʉtʉchah, ã bohénitboó cã́acwãdih pandih ĩt pãááp wʉt jĩ. 7Biquína queejwã́dihbʉt ĩt bíbohop wʉt jĩ. Pánihna, “Tʉ́ina caá, Paá”, Diosdih niijnít, queejwã́dihbʉt ãt pãáát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. 8Ĩ pãáh péanachah, jeémpna, queét ĩt tʉ́i wʉd jʉmʉp wʉt jĩ, bʉca. Ĩ jʉdh jeémpnidih siete wʉhna ĩt ʉb yac yáwanap wʉt jĩ. 9Queét jeémpnit neonádihjeh ĩ jenah enechah, cuatro mil ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. 10Páant ĩ jeémp péanachah, Jesús cã́acwãdih ãt wah jwʉ́ʉbanap wʉt jĩ. Pánih wah jwʉ́ʉba péanit, ã bohénit biícdih jãáj chóodih ãt waadáp wʉt jĩ. Waadnít, Dalmanuta wʉ̃t jʉmni baácna ĩt chʉ́ʉh bejep wʉt jĩ.

Fariseowã Dios ã wẽpatjĩh Jesúsdih ĩ chãj jʉ́ʉtat tʉ́ʉtat

(Mt 6.1-4; Lc 12.54-56)

11Páant ĩ chʉ́ʉh jʉibínachah, fariseowã Jesúsdih jwãáhnit, caanjĩ́h ĩt míic wéhenap wʉt jĩ. Dios ã wẽpatjĩh Jesúsdih ĩt chãj jʉ́ʉtat tʉ́ʉtʉp wʉt yʉh jĩ, ã jepahcah, “Dios ã wahni nihcan caá”, niiját tʉ́ʉt niijná.* 12Páant ĩ wʉtʉchah joinít, Jesús íijnit, caolih jʉí jéena bojnit, nin pah ãt niijíp wʉt jĩ:

—¿Dépanih tigaá yeéb bʉʉ láa moón Dios ã wẽpatjĩh chãj jʉ́ʉtatdih ñi eníh? Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Bʉʉ jʉmnitdih Dios ã wẽpatjĩh weém wã chãj jʉ́ʉtcan niít, ãt niijíp wʉt jĩ.*

13Páant niíj péanit, ã bohénitdih jãáj chóona nʉmah jwʉ́ʉb waadnít, bitadih ĩt yoh chʉ́ʉh bejep wʉt jĩ.

Fariseowã, Herodesbʉt yeejép ĩ bohéátdih Jesús ã naáwát

(Mt 16.5-12)

14Pánih jwʉ́ʉb chʉ́ʉh bejnit, ã bohénit ĩ jeémát pínah pandih ĩt quíib bʉʉdʉ́p wʉt jĩ. Biíc pan dahjeh caán jãáj chóoboó ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 15Ĩ jeémát pínahdih tʉbit ĩ jenah joyóchah jéihnit, Jesús queétdih nin pah ãt niíj naáwáp wʉt jĩ:

—¡Ñi tʉ́i chãja chaáh! Fariseowã, Herodesbʉt ĩ yee bohéát yeebdíh ã tobohna caá. Ĩ yee bohéát pan paáát panihni caá. Caán paáát nihat pan pínahdih ã chʉ̃ʉ́hna caá. Páant ã chʉ̃ʉ́át pah, det ĩ yee bohéátdih joinít ĩ yéej bejna caá. Pánihna, ĩ yee bohéátdih ñi tʉ́i chãja chaáh, ãt niijíp wʉt jĩ.*

16Páant ã niijíchah joinít, “Pandih jwĩ ʉb jʉ̃óhcah enna, páant niijná caá ã chãjap”, ĩt míic niijíp wʉt yʉh jĩ.

17Páant ĩ míic niijíchah jéihnit, Jesús queétdih nin pah ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Dépanih tigaá yeéb pandih tʉbit ñi jenah joí? Caandíh tʉbit jenah joinít, ded pah wã naáwátdih ñi beh joi jwʉ́hcan caá.18Pánih tʉbit jenah joiná, quíib ñi bíbohna yʉhna, molít jʉmna yʉhna, páantjeh ñi beh joicán caá.*19¿Cinco pan dahbitjĩh cinco mil neonádih wã wʉ̃hatjidih ñi náhnican niít? ¿Ĩ jʉdh jeémpnidih débói wʉh tijĩí ñi ʉb yac yáwa? ãt niijíp wʉt jĩ.

—Doce wʉh jĩí, ĩt niíj jepahap wʉt jĩ.

20—Weém siete pan dahdih cuatro mil cã́acwãdih wã wʉ̃hat tʉ́ttimah, ¿débói wʉh tijĩí ĩ jʉdh jeémpnidih ñi ʉb? Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.

—Siete wʉh jĩí, ĩt niíj jepahap wʉt jĩ.

21—¿Pánih enna yʉhna, páantjeh wã wẽpatdih ñi tʉ́i jenah joicán niít? Jesús queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

Jéih encannidih Jesús ã booaat

22Queét Betsaida tʉ́tchina ĩ chʉ́ʉh jʉibínachah ennit, cã́acwã jéih encannidih Jesús pebh ĩt ʉb jʉibínap wʉt jĩ.

—Caandíh teo jã́hanit, ma booanaá, Jesúsdih tʉbit ĩt niíj ʉʉ́bʉ́p wʉt jĩ.

23Jéih encannidih ã́ih mʉjmant teonit, tʉ́tchi jwẽ́ejboó caandíh Jesús ãt wái bejep wʉt jĩ. Caanná nʉmah jʉibínit, ã́ih téih tíibnadih coí cáagnit, caán newéíh quíibnadih ãt teo jã́hanap wʉt jĩ.

—¿Ma enechah, jígoh niít? Jesús caandíh ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ.

24—Cã́acwãdih wã enna yʉh caá. Obohjeéhtih, wã enechah, queét máa nahna bejni pah caá ĩ jígohop, ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

25Páant ã niijíchah joinít, Jesús ã́ih quíibnadih ãt jwʉ́ʉb teo jã́hanap wʉt jĩ, páant mʉntih. Páant ã jwʉ́ʉb teo jã́hanachah, nihatdih ãt tʉ́i enep wʉt jĩ, bʉca. 26Pánihna, Jesús caandíh ã́ih mʉʉná wah bojnit, nin pah ãt niijíp wʉt jĩ:

—Tʉ́tchiboó jwʉ́ʉb bejcanjeh, bʉtéh meemdíh wã chãjatjidih bitadih ma naóh peétca bojoó, ãt niijíp wʉt jĩ.

“Meém Cristo, Dios ã wahni caá”, Pedro Jesúsdih ã niiját

(Mt 16.13-20; Lc 9.18-21)

27Jesús ã bohénit biícdih Cesarea Filipo wʉ̃t jʉmni tʉ́tchi pebh jʉmni tʉ́tchinaboó ĩt bejep wʉt jĩ. Pánih namádih bejnit, Jesús ã bohénitdih nin pah ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Weemdíh ded pah tigaá cã́acwã ĩ niíj? ãt niijíp wʉt jĩ.

28—Biquína ‘Juan Daabáni nacaá’, niíj, bita ‘Elías nacaá’, niíj, bita ‘Dios naáwátdih naóh yapanit biícdih bóo nacaá’, ĩ niijná beé, ã bohénit caandíh ĩt niíj jepahap wʉt jĩ.*

29—Queét páant ĩ niijíchah, ¿yeébboó ded pah tigaá ñi niíj jenah joí? queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

—Meém Cristo, Dios ã wahni caá, Pedroboó ãt niíj jepahap wʉt jĩ.*

30—Weemdíh ‘Caán Cristo caá’, bitadih ñi niíj naóh peét jwʉhca bojoó, Jesús queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

à wʉnat pínahdih Jesús ã naáwát

(Mt 16.21-28; Lc 9.22-27)

31Jesús queétdih nin pah ãt niíj naóh bohé jwíihip wʉt jĩ: “Weém, nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñédih tʉbit yeejép yapat caá náahap. Weemdíh náahcan, jwĩ nʉowã, sacerdotewã ĩ maáta, Moisés ã wʉtatjidih bohénitbʉt weemdíh ĩ mawat tʉ́ʉtbipna yʉh caá. Obohjeéhtih, páant ĩ mawachah yʉhna, biíc peihcanni yeó jáap tʉ́ttimah, wã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ.

32Páant niíj naóhna, ĩ tʉ́i beh joyátjeh queétdih ã naáwáchah, Pedroboó chibít yʉʉ́pbit caandíh nʉmah jʉibí ñʉhnit, páant ãt niiját tʉ́ʉtcap wʉt jĩ. 33Páant ã niiját tʉ́ʉtcah joinít, Jesús ã bohénitdih tac pʉ́ʉd ennit, Pedrodih nin pah ãt niíj jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ:

—Satanás ã náah yacat pah wéhena caá ma chãjap. Ma jenah joyát cã́acwã ĩ jenah joyátjeh caá. Dios ã jenah joyát nihcan caá, Pedrodih ãt niijíp wʉt jĩ.

34Páant niíj péanit, cã́acwãdih, ã bohénit biícdih ã pebhna bid bojnit, nin pah Jesús queétdih ãt niíj naóh bohénap wʉt jĩ:

—Ded wãjeéh péeíhna, ded pah caanjéh ã wẽi chãjíhatdih cádahnit, weém wã weñat pínahboodíh caá chãjat náahap.*35Ded ã weñat pínahdihjeh chãjni, iiguípna ã bejbipna caá. Obohjeéhtih, wã weñat pínahboodíh chãjni, wã bohéátdih tʉ́i jenah joiní, yeó jáap jʉmat pah wãjeéh ã tʉ́i jʉmbipna caá.*36Nin baácdih jʉmni dawá bií déedih bíbohna yʉhna, iiguípna ã bejechah, ã bíbohatji caandíh dedé pínah nihcan niít.37Ã́ih caolih iiguípna ã bejechah, ded pah tigaá ã́ih caolihjidih ãta jwʉ́ʉb jíib chãj baca.38Bʉʉ yeejépwã, Diosdih náahcannit, ĩ weñat pínahdihjeh chãjnit ĩ jʉmna caá. Páant queét yeejépwã ĩ joyóchah, biquína weemdíh, wã bohéátdihbʉt tíic jenah joinít, ‘Weém caandíh wã jéihcan caá’, ĩ niijbípna caá. Pánihna, weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé, tʉ́init ángelwã biícdih, wã íip ã yeh iigátjĩh jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhna, queét weemdíh ĩ tíic jenah joyátjidih náhninit, ‘Queétdih wã jéihcan caá’, weembʉ́t wã niijbípna caá, Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index