Search form

Marcos 9

1Páant niíj péanit, nin pah Jesús queétdih ãt jwʉ́ʉb niíj naáwáp wʉt jĩ:

—Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Biquína yeéb ninjĩh jʉmnit ñi wʉnat pínah jã́tih, Dios nihat maáh jʉmna, ã wẽpatdih ã jʉ́ʉtʉchah, ñi enbipna caá, ãt niijíp wʉt jĩ.

Dios ã yeh iigátjĩh Jesús ã ñʉhat

(Mt 17.1-13; Lc 9.28-36)

2Seis yeó jáap tʉ́ttimah Pedro, Santiago, Juan, queét biíc peihcannitdihjeh jap bóo jeená Jesús ãt nʉmah pʉ́ʉh laab béjep wʉt jĩ. Caanná ĩ pʉ́ʉh laáb jʉibíát tʉ́ttimah, ĩ enechah, ã jígohat ãt tʉ́ʉt nʉʉmʉ́p wʉt jĩ. 3Ã́ih yégueh chóo tʉ́i baáb yeh iigní ãt jígohop wʉt jĩ. Nin baácdih moón yégueh chocnit, pánih tʉ́i baabní ĩ jéih choccan caá. 4Páant ã yeh iiguíchah, Elías, Moisésji biícdih Jesús pebh jígohnit, caandíh ĩ míic wéhenachah, queét biíc peihcannit ã bohénit ĩt enep wʉt jĩ. 5-6Páant ĩ jígohochah ennit, queét tʉbit ĩt ʉ́ʉmʉp wʉt jĩ. Pánih ʉ́ʉmna, ded pah ã niiját pínahdih jéihcan, nin pah Pedro Jesúsdih ãt niijíp wʉt yʉh jĩ:

—¡Maá, jwiít ninjĩh jwĩ jʉmʉchah, ã tʉ́ina caá! Biíc peihcanni mʉʉ dáhna jwĩ chãjbipna caá. Míih pínah, Moiséíh pínah, Elíaíh pínahdihbʉt jwĩ chãjbipna caá, ãt niijíp wʉt yʉh jĩ.

7Páant ã niijíchahjeh, mah põh panihni queétdih ãt dei jʉyʉ́p wʉt jĩ. Páant ã dei jʉyʉ́chah, caanmánt Dios nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Nin wã wʉ̃ʉ́h, wã oini caá. Pánihna, ã naáwáchah, caandíh ñi tʉ́i joyoó”, ãt niijíp wʉt jĩ.* 8Páant ã niíj péanachah, Pedrowã jwʉ́ʉb enna, Jesúsdihjeh ĩt enep wʉt jĩ. Ĩ ennitjiboó ĩtát jwʉ́ʉb bʉʉdáh bejep wʉt jĩ.

9Pánihna, jeemánt jwʉ́ʉb dei bejnit, Jesús queétdih nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Bʉtéh páant ã yapatdih bitadih ñi naóh jwʉhca bojoó. Weém, nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé, wʉnniji wã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah, caandíh bitadih ñi naáwáp bʉca”, ãt niijíp wʉt jĩ.

10Pánihna, ã niijátji pahjeh queét ĩ enatjidih bitadih ĩt naóh jwʉhcap wʉt jĩ. Queétjeh nin pah ĩt míic niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ: “ ‘Wʉnniji wã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah’, niijná, ¿Ded pah niij tígaá páant ã niíj?” ĩt míic niijíp wʉt jĩ. 11Páant niíj míic wéhenit, Jesúsdih nin pah ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—‘Cristo, Dios ã wahni, ã jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih, Elías ã jwíih jʉ̃óhbipna caá’, Moisés ã wʉtatjidih bohénit ĩpĩ́ niijná caá. ¿Ded pah niij tígaá páant ĩ niíj? caandíh ĩt niijíp wʉt jĩ.*

12-13—Yoobópdih tigaá. Elías jwíih jʉ̃óhni, nihatdih ámohni ã jʉmna caá. Dios naáwátdih naóh yapanit ĩ naóh daacátji pahjeh, weém, nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé, dawá láa yeejép wã yapbipna caá. Bita weemdíh náahcan, yeejép ĩ chãjbipna caá. ¿Páant ĩ niíj daacátjidih yeéb ñi beh joicán niít? Pánihna, nindih yeebdíh wã naóhna caá: Elías panihni Juan Daabáni wãát jʉí péana beé. Páant ã jʉyʉ́chah, queét ĩ náahatji pahjeh caandíh yeejép ĩt chãjap wʉt jĩ. Páant jĩí caandíhbʉt ĩt niíj daacáp tajĩ, Jesús queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

Wãá wʉnat jʉmnidih Jesús ã booaat

(Mt 17.14-21; Lc 9.37-43)

14Páant ã niiját tʉ́ttimah, jeejíboó jʉmnitji jwʉ́ʉb dei bejna, dawá cã́acwã ã bohénit pebh ĩ jʉmʉchah, Jesúswã ĩt enep wʉt jĩ. Moisés ã wʉtatjidih bohénitboó ã bohénit biícdih míic jʉ̃ih ñaácna ĩt chãjap wʉt jĩ. 15Pánihna, Jesúswã ĩ dei jʉibínachah, nihat caandíh wẽi ennit, Jesúsdih jwãáádih ĩt ñáo ñah bejep wʉt jĩ. 16Ã pebh ĩ jʉibínachah, nin pah queétdih Jesús ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Dépanih yeéb míic jʉ̃ih ñaác tibeé ñi chãj? ãt niijíp wʉt jĩ.

17Páant ã niíj ʉʉ́bh joyóchah joinít, cã́acwã cãtíh ñʉhni nin pah ãt niíj jepahap wʉt jĩ:

—Bohéní, wã wʉ̃ʉ́h nemép jʉmnidih meemdíh wã ʉb jʉ̃ʉ́wʉ́p yʉh be. Nemépboó caandíh déheanit, ãpĩ́ wéheat tʉ́ʉtcan caá. 18Wã wʉ̃ʉ́hdih déheat ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, baácboó bʉʉgnít, maojĩ́h nah chãácnit, ãpĩ́ jwiwáh bejna caá. Pánih bejnit, jacmant moj chej tʉbit ãpĩ́ bacna caá. Páant ã jʉmʉchah, ma pej jʉmnitdih nemépdih wã bacaat tʉ́ʉtʉp yʉh be. Obohjeéhtih, queét ĩ jéih bacacap be, Jesúsdih ãt niijíp wʉt jĩ.

19—Maatápdih yeebdíh wã bohénachah yʉhna, páantjeh weemdíh ñi tʉ́i jenah joicán caá. ¿Débólih maatápdih tigaá weemdíh yeéb ñi jepahbi? Caán wébítdih ma ʉb jʉ̃ʉ́wʉ́, Jesús queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

20Páant ã niijíchah joinít, nemép jʉmnidih Jesús pebh ĩt ʉb bejep wʉt jĩ. Ĩ ʉb jʉibínachah, Jesúsdih ennit, nemépboó wébítdih baácboó nʉmah bʉʉgʉ́chah, ãt ñaj tʉ̃pʉ́nap wʉt jĩ. Páant ã ñaj tʉ̃pʉ́nachah, jacmant moj chej bʉ́dí ãt bacap wʉt jĩ.

21—¿Débólih maatápdih tigaá nin wébít páant ãpĩ́ jʉm? Jesús behedih ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ.

—Wébítjeh ã jʉmʉchah, ã jwíihip be. 22Nemépboó caandíh tʉʉ cʉ́ʉtboó nʉmah bʉʉ́g cáwíhnit, mʉjboobʉ́t nʉmah bʉʉ́g báahnit, dawá láa ã mao yohíhip jĩ. Ma jéihna, jwiítdih jĩ́gah ennit, ma teo wáacá, Jesúsdih ãt niijíp wʉt jĩ.

23—Weemdíh ma tʉ́i jenah joyóchah, Dios nihat tʉ́i jéihni meemdíh ã teo wáacbipna caá, Jesús caandíh ãt niijíp wʉt jĩ.

24—Meemdíh wã tʉ́i jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, chah wã tʉ́i jenah joyát pínah niijná, weemdíh ma teo wáacá, ãt niijíp wʉt jĩ.

25Dawá queét pebhna ñáo ñah bejnit, ĩ míic wáac jʉibínachah ennit, Jesús nemépdih nin pah ãt niíj jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ:

—Meém wéheat tʉ́ʉtcanni, joyát tʉ́ʉtcanni nemép nin wébítdih jʉmni ma bac bejeé. Pánih bac bejnit, caandíh ma jwʉ́ʉb tac bʉʉgáca bojoó, ãt niijíp wʉt jĩ.

26Páant ã niíj jʉ̃ihñʉchah joinít, ñaácnit, wébítdih baácboó jwʉ́ʉb nʉmah bʉʉgnít, ñaj tʉ̃pʉ́ánit, nemép ãt bac bejep wʉt jĩ. Páant ã chãjachah, wébítboó wʉnni pah ãt ñajap wʉt jĩ. “Caán ã wʉnah bejna caá”, dawá ĩt niijíp wʉt yʉh jĩ. 27Páant ĩ niijíchah yʉhna, Jesúsboó caandíh ã́ih mʉj nahdih ãt teo wái ñahanap wʉt jĩ. Páant ã teo wái ñahanachah, wébít ãt ñah ñʉhʉp wʉt jĩ.

28Tʉ́ttimah, Jesúswã mʉʉ́boó ĩ waád jʉibínachah, bita wihcah, ã bohénitjeh caandíh nin pah ĩt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Dépanih tigaá jwiítboó caán nemépdih jwĩ jéih bacacan? ĩt niijíp wʉt jĩ.

29—Pánihni nemépdih yohíhna, jeémp jwʉhcanjeh, Diosdih bʉ́dí ʉʉ́bát caá náahap, Jesús queétdih ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

Jesús ã wʉnat pínahdih ã jwʉ́ʉb naáwát

(Mt 17.22-23; Lc 9.43-45)

30-31Tʉ́ttimah, ĩ jʉmniji tʉ́tchimant Galilea baácna Jesúswã ĩt bejep wʉt jĩ. Capernaum tʉ́tchina bejni namádih bejna, Jesús ã bohénitdih ãt bohé bejep wʉt jĩ. Pánih queétdih bohé bejna, ã bohénitdihjeh ã tʉ́i bohéát tʉ́ʉt niijná, dedboó ĩ bejat pínahdih bita ĩ jéihyatdih ãt náahcap wʉt jĩ. Pánih bohé jib bejna, nin pah queétdih ãt niíj naáwáp wʉt jĩ:

—Weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñédih teonit, jwĩ déewã bitaboodíh ĩ wʉ̃hbipna caá. Páant ĩ wʉ̃hʉchah, weemdíh ĩ mao yohbipna yʉh caá. Obohjeéhtih, ĩ mawachah yʉhna, biíc peihcanni yeó jáap tʉ́ttimah, wã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhbipna caá, páant mʉntih, ãt niijíp wʉt jĩ.

32Páant ã niijíchah joiná yʉhna, queét ĩt tʉ́i beh joicáp wʉt jĩ. Pánih beh joicán, ʉ́ʉmna, ĩt jwʉ́ʉb ʉʉ́bh joicáp wʉt jĩ.

“Déhe tigaá ñi maáh panihni”, Jesús ã niiját

(Mt 18.1-5; Lc 9.46-48)

33Galilea baácdih bejna, Jesúswã Capernaum tʉ́tchiboó ĩt jʉibínap wʉt jĩ. Pánih jʉibínit, ã chéenwãíh mʉʉdíh waadnít, Jesús ã bohénitdih nin pah ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—Namáboó jʉ̃óhnit, ¿Dedédih míic wéhe tibeé ñi chãj? ãt niijíp wʉt jĩ.

34Páant ã niijíchah joinít, ĩt jepahcap wʉt jĩ. Namádih bejna, nin pah queétjeh ĩt niíj míic wéhenap wʉt jĩ: “Chah jéihni jʉmna, weémboó maáh panihni wã jʉmna caá”, ĩt míic niijíp wʉt jĩ.* 35Páant ĩ míic niijátjidih tíicna, Jesúsdih ĩt jepahcap wʉt jĩ. Páant ĩ jepahcah ennit, jʉibí chʉ́ʉdnit, ã bohénitdih bid bojnit, nin pah queétdihjeh ãt niíj naáwáp wʉt jĩ:

—Ded waóhni jʉmíhna, péeni jʉmat caá náahap. Ded maáh jʉmíhna, nihatdih teo wʉ̃hni jʉmat caá náahap, ãt niijíp wʉt jĩ.*

36Páant niijnít, wébítdih bid bojnit, queét cãtíh ãt ñʉhat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Ñʉhat tʉ́ʉtnit, caandíh pin teonit, Jesús nin pah queétdih ãt niijíp wʉt jĩ:

37—Ded wã náah yacatdih chãjat tʉ́ʉt niijná, biíc nin panihni wébítdih wẽi jwãáhna, weemdíhbʉt ã wẽi jwãáhna caá. Pánih weemdíh wẽi jwãáhna, wã íip, weemdíh wahnidihbʉt ã wẽi jwãáhna caá, ãt niijíp wʉt jĩ.*

“Ded jwiítdih en jʉ̃ihcanni jwiítdih teo wáacni caá”, Jesús ã niiját

(Lc 9.49-50)

38Tʉ́ttimah, Juan Jesúsdih nin pah ãt niijíp wʉt jĩ:

—Bohéní, jwĩ enechah, biíc newé ma wẽpatjĩh nemépwãdih ã bacat tʉ́ʉtʉp be. Obohjeéhtih, jwĩjeéh jʉmni ã nihcah, caandíh páant jwĩ chãjat tʉ́ʉtcap be, ãt niijíp wʉt jĩ.

39Páant ã niijíchah joinít, Jesús ã bohénitdih nin pah ãt niíj jepahap wʉt jĩ:

—Páant caandíh ñi niijcá bojoó. Ded wã náah yacatdih chãjat tʉ́ʉt niijná, wã wẽpatjĩh chãj jʉ́ʉtna, tʉ́ttimah weemdíh yeejép ã jéih niijcán niít.40Ded jwiítdih en jʉ̃ihcanni jʉmna, jwĩjeéh ã jʉmna caá.*41Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Wĩ́ihwã ñi jʉmat jíib, ded yeebdíh ã tʉ́i teo wáacachah enna, Dios caandíhbʉt ã tʉ́i chãjbipna caá. Ñi babhbat pínah mahbitdihjeh yeebdíh ã wʉ̃hʉchah, páant ã chãjat jíib caandíhbʉt Dios ã tʉ́i chãjbipna caá, Jesús ãt niijíp wʉt jĩ.*

Bitadih jwĩ yéej chãjat tʉ́ʉtʉchah, jwiítdih bʉ́dí peéh chãjat ã jʉmat

(Mt 18.6-9; Lc 17.1-2)

42“Nin wébít panihni weemdíh tʉ́i jenah joinídih ded yeejép ã chãjat tʉ́ʉtatji jíib, Dios caandíh yeejép pohba ã peéh chãjbipna caá. Caán ã yéej chãjat tʉ́ʉtat pínah jã́tih, ã́ih bʉtdih bʉ́dí jeé jʉ́dʉjĩh chéo bʉ́ʉdhnit, bʉ́dí mʉjna caandíh ĩ yohochah, ãta tʉ́i tagaá. Páant ĩ chãjachah, caán wébít panihnidih ã yéejacah nihna, Dios páant bóo pohba caandíh ãta peéh chãjcan tagaá.43-44Ñíih téihyajĩh yeejép chãjna, caán téihyadih bóod yohat pahjeh caán ñi yéej chãjatdih ñi cádahaá. Caandíh cádahcan, iiguípna ñi bejbipna caá. Caanná iigát dʉbcan, coyíwãbʉt wʉncannit ĩ jʉmbipna caá. Ñíih téihyadih ñi bóod yohochah nihna, caan dáhjeh ãta bʉʉd tágaá. Yeébboó pánihni cóloh jʉmna yʉhna, tʉ́ttimah Diosjeéh ñi tʉ́i jʉmbipna caá. Obohjeéhtih, chénat pah téihyajĩh iiguípna ñi bejechah, bʉ́dí yeejép ñita yap tagaá. Pánihna, ñi yéej chãjatdih cádahat caá náahap.*45-46Biíc yoobó ñíih jítchajĩh yeejép chãjadih bejna, caán jítchadihbʉt bóod yohat pahjeh caán ñi yéej chãjatdih ñi cádahaá. Caandíh cádahcan, iiguípna ñi bejbipna caá. Caanná iigát dʉbcan, coyíwãbʉt wʉncannit ĩ jʉmbipna caá. Ñíih jítchadih ñi bóod yohochah nihna, caan dáhjeh ãta bʉʉd tágaá. Yeébboó pánihni cólohjeh jʉmna yʉhna, tʉ́ttimah Diosjeéh ñi tʉ́i jʉmbipna caá. Obohjeéhtih, chénat pah jítchajĩh iiguípna ñi bejechah, bʉ́dí yeejép ñita yap tagaá.47-48Biíc yoobó ñíih quíibjĩh ennit, yeejép chãjna, caan dáhdih ñi wã́at yohat pah caán ñi yéej chãjatdih ñi cádahaá. Caandíh cádahcan, iiguípna ñi bejbipna caá.*Caanná iigát dʉbcan, coyíwãbʉt wʉncannit ĩ jʉmbipna caá.*Caán quíibdih ma yohochah nihna, caan dáhjeh ãta bʉʉd tágaá. Pánihna, biíc bʉwá quíib wihcanni yʉhna, tʉ́ttimah Diosjeéh ñi tʉ́i jʉmbipna caá. Obohjeéhtih, chénat pah quíibjĩh iiguípna ñi bejechah, yeejép pohba ñita yap tagaá.

49“Nin baácdih jʉm jwʉhna, nihat cã́acwã yeejép yapat caá náahap, ĩ yéej chãjatdih cádahnit, tʉ́inijeh ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná. Jwĩ jeémátdih nʉ́ʉmni ãpĩ́ náahna caá, ã tʉ́i nʉñat pínah niijná. Pánihat pah, cã́acwãdihbʉt yeejép yapat ã náahna caá, tʉ́ʉt nʉʉmnít, ĩ tʉ́i chãjat pínah niijná.50Nʉ́ʉmni bʉiná, jeémátdih ã tʉ́i nʉñana caá. Obohjeéhtih, nʉ́ʉmni ã bʉyát beedéchah, ñi jéih jwʉ́ʉb bʉyácan caá. Pánihna, ñi jeémátdih nʉ́ʉmnijĩh ñi tʉ́i bʉyát pah, yeéb bitajeéh biícdih ñi tʉ́i jʉmat tʉ́ʉt niijná, tʉ́inijeh ñi chãjaá”, Jesús queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.*

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index