Search form

Marcos 9:30-31

Jesús ã wʉnat pínahdih ã jwʉ́ʉb naáwát

(Mt 17.22-23; Lc 9.43-45)

30-31Tʉ́ttimah, ĩ jʉmniji tʉ́tchimant Galilea baácna Jesúswã ĩt bejep wʉt jĩ. Capernaum tʉ́tchina bejni namádih bejna, Jesús ã bohénitdih ãt bohé bejep wʉt jĩ. Pánih queétdih bohé bejna, ã bohénitdihjeh ã tʉ́i bohéát tʉ́ʉt niijná, dedboó ĩ bejat pínahdih bita ĩ jéihyatdih ãt náahcap wʉt jĩ. Pánih bohé jib bejna, nin pah queétdih ãt niíj naáwáp wʉt jĩ:

—Weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñédih teonit, jwĩ déewã bitaboodíh ĩ wʉ̃hbipna caá. Páant ĩ wʉ̃hʉchah, weemdíh ĩ mao yohbipna yʉh caá. Obohjeéhtih, ĩ mawachah yʉhna, biíc peihcanni yeó jáap tʉ́ttimah, wã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhbipna caá, páant mʉntih, ãt niijíp wʉt jĩ.

32Páant ã niijíchah joiná yʉhna, queét ĩt tʉ́i beh joicáp wʉt jĩ. Pánih beh joicán, ʉ́ʉmna, ĩt jwʉ́ʉb ʉʉ́bh joicáp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index