Search form

Mateo 16

Fariseowã, saduceowãbʉt Dios ã wẽpatjĩh Jesúsdih ĩ chãjat tʉ́ʉtat

(Mr 8.11-13; Lc 12.54-56)

1Biíh láa fariseowã, saduceowã biícdih Jesús pebhna ĩ jʉibínap jĩ. Cã́acwã ĩ jéih chãjca naáhdih Jesúsdih ĩ chãjat tʉ́ʉtʉp yʉh jĩ, ã jepahcah, “Dios ã wahni nihcan caá”, niiját tʉ́ʉt niijná.* 2Páant ĩ wʉtʉchah joinít, Jesús queétdih nin pah ã niijíp jĩ: “Yeó ã bʉʉg yácna, jeá dʉʉni ã jʉmʉchah enna, ‘Cheibit tʉ́i jóbohni yeó jáap ã jʉmbipna caá’, ñipĩ́ niijná caá. 3Baáb jéenna, mah tólihna dʉʉni ã jʉmʉchah enna, ‘Mah yeó jáap ã jʉmbipna caá’, ñipĩ́ niijná caá. Ded pah jeá ã jʉmatdih tʉ́i beh enna yʉhna, Dios ã wẽpatjĩh wã chãj jʉ́ʉtatboodíh ñi beh encan caá. 4Bʉʉ láa moón yeejépwã, Diosdih náahcannit, Dios ã wẽpatjĩh wã chãjatdih ĩ eníhna yʉh caá.* Obohjeéhtih, Dios naáwátdih naóh yapani Jonás ded pah ã yapatjidih ñitát jéihjip taga.* Pánihna, Dios ã wẽpatjĩh caandíh ã chãjatji pahjeh mʉntih ã jwʉ́ʉb chãjbipna caá, weém ã wahni wã jʉmatdih ñi jéihyat pínah niijná”, ã niijíp jĩ.

Páant niíj péanit, jwiítdih ã jwʉ́ʉb nʉmah bejep jĩ.

Fariseowã, saduceowã yeejép ĩ bohéát

(Mr 8.14-21)

5Pánih bejnit, íimdih chʉ́ʉh bejna, jwĩ jeémát pínah pandih ʉbat jwĩt quíib bʉʉdʉ́p tajĩ. 6Páant jwĩ chʉ́ʉh bejechah, Jesús jwiítdih nin pah ã niijíp jĩ:

—¡Ñi tʉ́i chãja chaáh! Fariseowã, saduceowãbʉt ĩ bohéát pan paáát panihni caá. Páant ĩ bohéát yeebdíh ã tobohna caá, ã niijíp jĩ.*

7Páant ã niijíchah, joí wʉ́hi bejna, jwiítjeh nin pah jwĩ míic niijíp jĩ:

—Pandih jwĩ ʉb jʉ̃óhcah enna, jwiítdih páant ã niijná caá, jwĩ míic niijíp jĩ.

8Páant jwĩ míic niijátdih jéihna, Jesús jwiítdih nin pah ã niíj naáwáp jĩ:

—¿Dépanih tigaá pan ã wihcatdih ñi náhni dahwa? ¡Wã wẽpatdih bainíjeh caá ñi jenah joyóp!9¿Páantjeh ñi jéih jwʉhcan niít? ¿Cinco mil neoná yaádh biícdih cinco pandihjeh wã pãáátjidih ñi náhnican niít? ¿Ĩ jʉdh jeémpni doce wʉhna ñi ʉb yac yáwaatjidihbʉt ñi náhnican niít?*10¿Bʉʉ siete pandih dajnit, cuatro mil neoná yaádh biícdih wã wʉ̃hatdihbʉt ñi náhnican niít? ¿Débói wʉhnadih ñi yáwaatdih ñi náhnican niít?*11Pánihna, ‘pan paáát’, wã niijíchah, ¿dépanih tigaá ñi beh joicán? Páant niijná, pan yoobátdih niijná wã chãjcan caá. Fariseowã, saduceowãbʉt ĩ bohéát pan paáát panihni ã jʉmʉchah, ñi tʉ́i chãja chaáh. Ĩ bohéát yeebdíh ã tobohna caá, ã niijíp jĩ.

12Páant ã niíj naáwáchahna, jwiít jwĩ beh joyóp jĩ bʉca. “Pan paáát”, niijná, pan yoobátdih niijná ã chãjcap jĩ. Páant niijná, “fariseowã, saduceowãbʉt ĩ bohéátdih ñi joicá bojoó”, niijná ã chãjap jĩ.

“Meém Cristo, Dios ã wahni caá”, Pedro ã niiját

(Mr 8.27-30; Lc 9.18-21)

13Pánih chʉ́ʉh jʉibínit, Cesarea Filipo wʉ̃t jʉmni tʉ́tchina bejni namáboó bejnit, Jesús jwiít ã bohénitdih nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñédih ded pah tigaá bita ĩ niíj? ã niijíp jĩ.

14—Biquína ‘Juan Daabáni nacaá’, niíj, bita ‘Elías nacaá’, niíj, bita ‘Jeremías, Dios naáwátdih biíh naóh yapani nacaá’, ĩpĩ́ niijná caá, caandíh jwĩ niíj jepahap jĩ.*

15—Queét páant ĩ niijíchah, ¿yeébboó ded pah tigaá ñi niíj jenah joí? jwiítdih ã niijíp jĩ.

16—Meém Cristo, Dios ã wahni caá. Dios báadhni wʉ̃ʉ́h yoobát caá, Pedroboó ã niíj jepahap jĩ.*

17—Simón, Jonás wʉ̃ʉ́h, meemdíh wã wẽina caá. Cã́acwã meemdíh ĩt naóhcap taga. Dios wã íip, jeáboó jʉmnijeh ãt jéihyanap taga.18Pánihna, meemdíh nin pah wã niíj naóhna caá: Meém Pedro wʉ̃t jʉmni caá. (Pedro niijná, jee dáh niijná ã chãjap jĩ.) Nin jeejíh bʉ́dí mʉʉ́ wã chãjat panihni dawá wĩ́ihwã pínahdih wã chãjbipna caá. Queét dawá ĩ jʉmʉchah, nemépwã queétdih jéih yap yohcan, queét iiguípna ĩ bejcan niít. 19Dios ã maáh jʉmʉpdih bóo llave panihnidih meemdíh wã wʉ̃hbipna caá. Páant wã wʉ̃hni panihnijĩh, cã́acwãdih wĩ́ih tʉ́ini doonádih naóhnit, weemdíh jepahnitdih Dios ã maáh jʉmʉpna wãt waadáát pah ma chãjbipna caá. Obohjeéhtih, weemdíh jepahcannitdih nemat pah ma chãjbipna caá,* Jesús Pedrodih ã niijíp jĩ.

20Páant niíj péanit, jwiítboodíh nin pah ã niijíp jĩ: “ ‘Nin Jesús Dios ã wahni Cristo caá’, bitadih ñi niíj naóh jwʉhca bojoó”, ã niijíp jĩ.

à wʉnat pínahdih Jesús ã naáwát

(Mr 8.31–9.1; Lc 9.22-27)

21Páant ã niiját tʉ́ttimah, Jesús jwiít ã bohénitdih nin pah ã niíj naóh bohé jwíihip jĩ:

—Bʉʉ, Jerusalén tʉ́tchiboó weemdíh bejat caá náahap. Caanná jwĩ jʉibínachah, jwĩ maáta, sacerdotewã ĩ maáta, Moisés ã wʉtatjidih bohénitbʉt weemdíh yeejép ĩ chãjbipna caá. Pánih chãjnit, weemdíh ĩ mao yohat tʉ́ʉtbipna caá. Páant tigaá weemdíh yeejép yapat náahap. Obohjeéhtih, páant ĩ mawachah yʉhna, biíc peihcanni yeó jáap tʉ́ttimah wã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhbipna caá, jwiítdih ã niijíp jĩ.

22Páant ã niijíchah joinít, Pedroboó Jesúsdih chibít yʉʉ́pbit nʉmah bejnit,

—¡Maá, ma niiját pah yapcan, meemdíh queét ĩ mao yohca bojo naáh! ãt niijíp wʉt yʉh jĩ.

23Páant ã niijíchah joinít, Jesús tac pʉ́ʉd ñʉhnit,

—Pánih naóhna, Satanás ã náahat pah naóhna caá ma chãjap. Cã́acwã ĩ jenah joyátjeh caá ma jenah joyóp. Dios ã jenah joyát nihcan caá. Pánihna, Dios ã náah yacat pah wã chãjat pínahdih ma jãhíhna caá, ãt niijíp wʉt jĩ.

24Páant niíj péanit, jwiítboodíh nin pah ã niíj naáwáp jĩ:

—Ded wĩ́ih jʉmíhna, ã weñat pínahdih chãjcan, wã náahatboodíh chãjat caá náahap. Wĩ́ih ã jʉmat jíib yeejép yapna yʉhna, weemdíh páantjeh cádahcat caá náahap.*25Ded weemdíh jepahcanni, ã weñat pínahdihjeh chãjni, iiguípna ã bejbipna caá. Obohjeéhtih, ded weemdíh cádahcanniboó bita caandíh yeejép ĩ chãjachah yʉhna, páantjeh wãjeéh ã jʉmbipna caá.*26Cã́ac nin baácboó jʉm jwʉhna, dawá bií déedih bíbohna yʉhna, Diosdih náahcan, iiguípna bejna, nihat ã bíbohat dedé pínah nihcan caá. Iiguípboó jʉmna, ded pah ã jéih jíib chãj baccan niít.27Weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé wã íip ã yeh iigátjĩh ã́ih ángelwã biícdih nin baácboó jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhnit,*nihat cã́acwã ded pah ĩ chãjatji jíib wã jíib wʉ̃hbipna caá. Tʉ́i chãjnitjidih wã tʉ́i chãjbipna caá. Obohjeéhtih, tʉ́i chãjcannitjiboodíh wã peéh chãjbipna caá.*28Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Biquína ninjĩh ñʉhnit ñi wʉnat pínah jã́tih, weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñé chah maáh wã jʉmatdih ñi enbipna caá, Jesús ã niijíp jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index