Search form

Mateo 20

Iguíhadih teonit naáwát

1“Dios ã maáh jʉmat nin pah ã jʉmna caá: Iguíha mínah cheibitjeh ã́ih iguíhadih teo wʉ̃hnit pínahdih bididih ã bejep be.2Pánih bejnit, jwãáhna, queétdih nin pah ã niijíp be: ‘Wĩ́ih iguíhadih ñi teo wʉ̃hat jíib jwĩpĩ́ jíib chãjat pah yeebdíh wã wʉ̃hbipna caá’, ã niijíp be. Páant ã niijíchah joinít, tewedih ĩ bejep be.3Las nueve dée, jíib chãjat tólihna pebhboó ã bejep be. Pánih bejnit, bita caanjĩ́h ñʉhnitdih ã enep be.4Pánih ennit, queétdihbʉt nin pah ã niijíp be: ‘Yeebbʉ́t wĩ́ih iguíhaboó tewedih ñi bejeé. Teo cádahat horadih ñi tewat jíib wã wʉ̃hbipna caá’, queétdih ã niijíp be.5Páant ã niijíchah joinít, queétbʉt tewedih ĩ bejep be. Yeó jáap tac yoób bejna, bita ñʉhnitdih jwãáhnit, biíc yoobó queétdihbʉt ã niijíp be. Las tres dée bita ñʉhnitdih jwãáhnit, biíc yoobó queétdihbʉt ã niijíp be.6Las cinco dée bita ñʉhnitdih jwãáhnit, nin pah queétdih ã niíj ʉʉ́bh joyóp be: ‘¿Dépanihna nihat yeó jáap teocan, ñʉh tigaá ñi chãj?’ ã niijíp be.7‘Jwiítdih tewat wʉtni ã wihcan caá’, ĩ niíj jepahap be. Páant ĩ niijíchah joinít, iguíha mínah queétdih nin pah ã niijíp be: ‘Wĩ́ih iguíhana bejnit, ñi teobi jwʉhʉʉ́’, queétdih ã niijíp be.

8“Cheyeh caán iguíha mínah caandíh teo wʉ̃hni maáhdih nin pah ã niijíp be: ‘Queét teonitdih jʉ̃ʉ́wát tʉ́ʉtnit, ĩ tewat jíib ma wʉ̃hʉʉ́.*Pée jʉinítdih ĩ tewat jíib ma jwíih wʉ̃hʉʉ́. Páant queétdih ma wʉ̃hat tʉ́ttimah, ĩ jã́tih jʉinítdih ma wʉ̃hʉʉ́. Pánih queétdih jíib chãj péa, bita ĩ jã́tih jʉinítdih ma wʉ̃hʉʉ́. Queétdih wʉ̃h péa, bita ĩ jã́tih jʉinítdihbʉt ma wʉ̃hʉʉ́. Queétdih wʉ̃h péa, waóh jʉinítdih ma jíib wʉ̃hʉʉ́’, ã niijíp be. Pánihna, ã niiját pah queétdih ã jíib chãjap be.9Las cinco dée tewedih jʉinítdih nihat yeó jáap ĩ tewat jíib pah bóo ã wʉ̃hʉp be.10Queét nihat teonitdih biíc yoobó ã wʉ̃hʉp be. Queét waóh tewedih jʉinítboó ‘Jwiítdih chah ã jíib wʉ̃hbipna caá’, ĩ niíj jenah joyóp yʉh be. Obohjeéhtih, queétdihbʉt biíc yoobó ã wʉ̃hʉp be.11Queétdih biíc yoobó míic ã jíib chãjachah enna, caandíh bʉ́dí íijnit, nin pah ĩ niíj jʉ̃ihñʉp be:12‘Jwiítboó nihat yeó jáap, tʉbit ã chãhachah, bʉ́dí jwĩ tewechah, queét pée jʉinítboó biíc horabitjeh ĩ tewechah yʉhna, jwiít nihatdih biíc yoobó ma jíib wʉ̃hat, ã tʉ́ican caá’, caandíh ĩ niijíp be.13Páant ĩ niíj jʉ̃ihñʉchah joinít, nin pah biíc ĩjeéh jʉmnidih ã niijíp be: ‘Meemdíh wã niijátji pah tigaá wã jíib chãjap. Ñi tewat jíib wʉ̃hnit, meemdíh wã yeecan caá.14Ma tewat jíib ʉbnit, ma bejeé. Weém wã náahat pahjeh queét bainí teonitdihbʉt meemdíh wã wʉ̃hat biíc yoobó wã jíib wʉ̃hʉp be.15Ded pah wĩ́ih dinerojĩh chãjna, wĩ́ih pínahjeh caá. Weém queét moh yéejnitdih jĩ́gah ennit, bʉ́dí wã jíib wʉ̃hʉchah enna, ¿yeébboó íij niít, páant ñi niijíp?’ iguíha mínah queétdih ã niijíp be.

16“Pánihat pah tigaá det waóhnitji péenit ĩ jʉmbipna caá. Péenitjiboó waóhnit ĩ jʉmbipna caá”, Jesús jwiítdih ã niijíp jĩ.*

Jesús ã wʉnat pínahdih ã jwʉ́ʉb naáwát

(Mr 10.32-34; Lc 18.31-34)

17Páant niíj péanit, dawá cã́acwã jwĩjeéh ĩ péenachah, Jerusalén tʉ́tchina bejni namádih jwĩ bejep jĩ. Pánih bejna, chibít yʉʉ́p jwiítdih nʉmah waóh bejnit, jwiítdihjeh nin pah Jesús ã niíj naáwáp jĩ:

18—Jerusalén tʉ́tchina bejna caá jwĩ chãjap. Caanná jwĩ jʉibíát tʉ́ttimah, weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñédih eníhcanniboó sacerdotewã ĩ maátadih, Moisés ã wʉtatjidih bohénitdihbʉt ã dʉó wáibipna caá. Páant ã dʉó wáyachah, weemdíh teonit, ĩ mawat tʉ́ʉtbipna caá.19Pánih mawat tʉ́ʉtnit, judíowã nihcannitdih ĩ jwʉ́ʉb wʉ̃h yapabipna caá. Queétboó weemdíh deohnit, ĩ pʉñat tʉ́ttimah, cruzboó ĩ péoh dodh mao yohbipna yʉh caá. Obohjeéhtih, biíc peihcanni yeó jáap tʉ́ttimah, wã íip weemdíh ã jwʉ́ʉb booabipna caá, ã niijíp jĩ.

Santiagowã íin Jesúsdih mi ʉʉ́bát

(Mr 10.35-45)

20Pánihat tʉ́ttimah, Zebedeo ã weh íinboó mi weh biícdih Jesús pebh jʉinít, caandíh ʉʉ́bát tʉ́ʉt niijná, mi bódicha caj yoh ñajap jĩ. 21Páant mi bódicha caj yoh ñajachah ennit, Jesús nin pah ã niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ:

—¿Ded pah wã chãjatdih tigaá ma náah? ã niijíp jĩ.

—Maáh waadná, nit chénat pah wã weh meém biícdih ĩ wʉtat pínah niijná, biíc ma jéihyepmant bóo bʉwámant, biíhdih wáyámant bóo bʉwámant ma chʉ́ʉdat tʉ́ʉtʉ́, mi niijíp jĩ.

22—Ded pah ñi ʉʉ́bátdih ñi jéihcan caá. Ded wã maáh jʉmʉpboó jʉmíhni, weemdíh yeejép ã yapat pínah, biíc yoobó caandíhbʉt ã yapachah yʉhna, weemdíh cádahcat caá náahap. Pánih cádahcan, wã maáh jʉmʉpboó wãjeéh ã wʉtbipna caá. ¿Yeebdíhbʉt páant yeejép ã yapachah yʉhna, ñi cádahbican naniít? mi wehdih Jesús ã niijíp jĩ.

—Jwĩ cádahcan niít, ĩ niíj jepahap jĩ.

23—Yoobópdih yeebdíh wã naóhna caá. Yeejép wã yapat pah yeebbʉ́t biíc yoobó ñi yapbipna caá. Obohjeéhtih, wãjeéh wʉtnit pínahdih weémboó wã jéih ñíocan caá. Wã íipboó queétdih ãtát ñíwip taga, Jesús queétdih ã niijíp jĩ.

24Páant ĩ niíj ʉʉ́bʉ́chah joinít, jwiít diezboó queétdih jwĩ íijip jĩ. 25Páant jwĩ íijatdih ennit, Jesús jwiít nihatdih ã míic wáacat tʉ́ʉtʉp jĩ. Páant jwĩ míic wáacachah, nin pah jwiítdih ã niíj naáwáp jĩ:

—Judíowã nihcannit ĩ maátaboó ĩ́ih cã́acwãdih tʉbit wʉtnit ĩ jʉmatdih ñi tʉ́i jéihna caá.26Obohjeéhtih, queét wʉtnit ĩ jʉmat pah yeéb ñi jʉmca bojoó. Yeébboó maáta jʉmíhna, bitadih tʉ́i teo wáacnit ñi jʉmʉʉ́.*27Waóhnit jʉmíhna, teo wʉ̃hnit pah jʉmat caá náahap.*28Weém nihat cã́acwã ʉ́ʉd jeñéboó cã́acwã weemdíh ĩ teo wáacat pínah niijná, nin baácboó wã jʉ̃óhcap jĩ. Obohjeéhtih, cã́acwãdih teo wáacat tʉ́ʉt niijná, queét iiguípna ĩ bejat déedih wʉn wʉ̃hʉdih wã jʉ̃ʉ́wʉ́p be, Jesús ã niijíp jĩ.*

Jesús chénewã jéih encannitdih ã booaat

(Mr 10.46-52; Lc 18.35-43)

29Jwiít Jerusalén tʉ́tchina bejna, Jericó tʉ́tchidih jwĩ chóop yap bejep jĩ. Páant jwĩ chóop yap bejechah, dawá cã́acwãbʉt jwiítdih ĩ péenap jĩ. 30Jericó wáihyat jʉ́dʉ jẽcdih bac bejnit, chénewã jéih encannit namá jwẽ́ejdih ĩ chʉ́ʉdʉchah, jwĩ enep jĩ. “Jesús, Nazaret tʉ́tchidih bóo caá ã yap bejep”, bita ĩ niijíchah joinít, nin pah ĩ niíj ñaác ejep jĩ:

—¡Maá, David jʉima, Dios ã wahni jwiítdih ma jĩ́gah en teo wáacá! ĩ niijíp jĩ.

31Páant ĩ niíj ñaacáchah joinít, cã́acwãboó queétdih jʉ̃ihnit,

—¡Páant bóojeh! Ñi ñaác cádahaá, ĩ niijíp yʉh jĩ.

Obohjeéhtih, páant ĩ niíj jʉ̃ihñʉchah yʉhna, queétboó joicánjeh, chah ĩ ñaacáp jĩ:

—¡Maá, David jʉima, Dios ã wahni, jwiítdih ma jĩ́gah en teo wáacá! ĩ niijíp jĩ.

32Páant ĩ niíj ñaacáchah joinít, Jesús chão ñʉ́h, ã pebhna jʉ̃ʉ́wát tʉ́ʉtnit, queétdih nin pah ã niijíp jĩ:

—¿Ded pah wã chãjatdih tigaá ñi náah? ã niijíp jĩ.

33—Maá, jéih enatdih caá jwĩ náahap, ĩ niijíp jĩ.

34Páant ĩ niijíchah joinít, Jesús queétdih jĩ́gah ennit, ĩ́ih quíibdih ã teo jã́hanap jĩ. Páant ã teo jã́hanachahjeh, ĩ yoób enep jĩ, bʉca. Pánih ennit, caandíh ĩ péenap jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index