Search form

Mateo 23:35

35Pánih chãjna, jon jã́tih jʉmnit tʉ́i chãjnitjidih ĩ mawatji jíib yeébboodíhbʉt Dios ã peéh chãjbipna caá. Pánihna, tʉ́i chãjni Abeljidih Caín ã mawatji jíib pʉ́ʉ́ʉ́ʉ́ Zacaríasjidih ñi nʉowã ĩ mawatji jíib tigaá yeébboodíh Dios ã peéh chãjbipna caá. Caán Zacarías Berequíasji wʉ̃ʉ́h ãt jʉmʉp tajĩ. Dioíh mʉʉ́ jʉʉ́hboó jʉmni nʉñʉ́pdih mao cáo wʉ̃hat naa pébh ã jʉmʉchah yʉhna, caandíh ĩt mawap tajĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index