Search form

Los Hechos 1:24

24Ijoc'i'me ƚaƚPoujna Jesús, timiyi:

―MaƚPoujna, ima' mimetsaicola' te ts'i'ic' liƚpicuejma' jahuay lan xanuc'. Oxina' te ts'i'ic' laƚpicuejma'. Jifa'a timana' oquexi' laƚejmalepá. Ima' joupa o'huijf'epa anuli. Aƚmuc'itsonga' naitsi iƚque.