Search form

Los Hechos 10:33

33’Aicaƚcoƚi. Nummepola' laixanuc' tiyeƚe pe lofpa'a. Ima' o'epa al c'a, ocuai'ma lainejut'ƚ. Itsiya, lu'itsonga' te quimipo' ȽanDios. Jahuay iƚe lixc'ai'ipo' lu'itsonga'. Toƚiya lafot'ƚeyoƚtsi, fa'a lahuelonginga' ȽanDios. Aƚquimf'e'mo'.