Search form

Los Hechos 10:37-38

37-38Ate'a Juan Bautista u'i'mola' lan xanuc' tepoliƚe. Lijou'ma Jesús i'hualeco'ma ƚalamats' illanc' ninc'ijudío. Jiƚpe al distrito Galilea ipango'ma uya'a'ma. ȽanDios joupa ipaxnepa, joupa epi'ipa cal Espíritu Santo, epi'ipa limane ti'eƚa' al cueca'. Ni petsi lo'huapa i'e'ma al c'a. Jahuay lan xanuc' loteƚ'mipola' Satanás, Jesús ixaƚ'me'mola'. Iƚque iƚejmale ȽanDios, toƚiya i'e'ma toƚta'a. 39Illanc' aƚsimpá li'e'ma mi'hualejma ƚamats' Judea, jouc'a mipa'a liƚya' Jerusalén. Maƚque Jesús epaƚts'ijmpá anuli al 'ec. Ima'a'me.