Search form

Los Hechos 13:22

22Lijou'ma ȽanDios iƚonc'e'ena'ma Saul lipenic', epi'i'ma David. Ti'iƚa' iƚque ƚiƚrey laƚxanuc'. Maƚque cal rey David ȽanDios inescopa ticua:

David i'hua Isaí, ainimetsaijma te ts'i'ic' li'ejma'.

Iƚque lipicuejma' ti'onƚcospa to iya' laipicuejma'.

Aƚinca ti'e'ma jahuay laifxpic'epa.