Search form

Los Hechos 2:30-31

30-31Iƚque David aprofeta. ȽanDios u'i'ma lo'iya. Joupa epi'ipa cataiqui' imipa:

Ima' lofcuxeya aimijouya.

Ima' ti'i'ma itatahuelo cal Cristo iƚque ƚaifnummeya ticuxeƚa'.

David aiquimenc'ejma iƚe litaiqui' ȽanDios limipa. Ixina' lo'eya ȽanDios, ipalaico'ma lo'iya cal Cristo, ticua timaf'ina'ma. Toƚta'a li'ipa. Iƚque cal Cristo ƚi'alma ȽanDios aiquipo'nohuo nulemma pe lomana' lamizhua, licuerpo aiquihuet'ƚqui. 32Iƚque cal Cristo maƚque Jesús, ȽanDios imaf'i'ina'ma, itsahue'enanni. Jahuay illanc' aƚsimpá imaf'inapa.