Search form

Los Hechos 3:22

22Moisés inesco'ma cal Cristo locuaicoya fa'a li'a ƚamats'. U'ipola' laƚtatahueló lo'iya, timila':

ȽanDios ƚoƚPoujna tepi'i'molhuo' anuli cal profeta.

Iƚque aƚ'onƚcota to iya', ti'i'ma anuli ƚoƚpiƚya' xans.

Iƚque toƚquimf'e'me, tolihuejco'me jahuay lomiyacolhuo'.