Search form

Los Hechos 8:27

27Felipe itsahuenni, ipanni. I'hua'ma ma to limipa ƚapaluc quema'a. Maƚe lane ti'hua anuli cal xans ƚas Etiopía. Iƚque ts'ipenic', ticuxe jahuay ƚi'huexi ƚipoujna. Iƚque ƚipoujna ƚincuxepa aca'no' cuftine Candace, ticuxe ƚamats' Etiopía. Cal xans joupa itsehuo'ma al cueca' xoute' lopa'a Jerusalén, jiƚpe exc'onƚingaihuo'ma ȽanDios. Itsiya ipainamma cotsenapa, i'huanapa Etiopía.