Search form

Los Hechos 9:15

15ȽaƚPoujna timi:

―To'huaƚa'. Iya' ai'huijf'epa iƚque cal xans. Joupa aixpic'epa lo'eya. Tu'itola' lan xanuc' naitsi iya', iya' ninJesús. Tu'itola' lan xanuc' pe aimimetsaicoyi ȽanDios, tu'itola' iƚniya liƚrey. Jouc'a tu'itola' lopimaye, iƚne ixanuc' Israel.