Search form

San Juan 1:14

14Iƚque ƚecui'impá Lataiqui' maƚque anDios, i'epoxi xans, icuaiyunni ma fa'a li'a ƚamats'. Ipajmpa pe laƚmana', aƚsimpá te ts'i'ic' lipicuejma' jiƚquiya, maƚque cal Nuli qui'Hua ȽanDios. Aƚsimpá ituca', ailopa'a xonca toƚquiya. Iƚque ma le'a ac'a lixpic'ejma'. Aimifelƚaique. Aƚtoc'inga'. Lu'inga' al ƚinca.