Search form

San Juan 12:39-40

39-40Isaías inescopola' iƚne lan xanuc' pe aimepenufyi Jesús. Ticua iƚniya aimi'iya mi'huaiyijnyacu, tuya'e':

I'e'empola' afohue, i'e'empola' ata liƚpicuejma'.

Toƚta'a tama tipa'a liƚ'u' aimixinyacu,

tama tipa'a liƚpicuejma' aimicuec'eyacu, aimipailiyacu, aimixhuej'meyacu.

Toƚta'a aimi'iya caxaƚ'meyacola'.

41Toƚta'a linespa Isaías mixina Jesús jiƚpe lema'a, ai'a ticuaihuo li'a ƚamats'. Iximpa te ts'i'ic' iƚque lixans. Lijou'ma ipalaico'ma.