Search form

San Juan 13:6

6Ti'hua tepac'e'ela' liƚ'mitsi' ts'ilihuequi, icuaitsi pe locutsuya Simón Pedro. Pedro timi Jesús:

―Mai'ailli', ima' a'i malapac'e'e'ma lai'mitsi'.