Search form

San Juan 15:20

20’Aƚ'nujuaisla' iya' laitaiqui'. Joupa aimipolhuo': “Notoc'iyalepa aimi'iya mulijya ƚipoujna. Iƚque ƚipoujna ƚinca xonca acueca'.” Ma to li'e'empa ƚipoujna, toƚta'a lo'e'enyacu cal mozo. Iya' joupa lihuetsoquimpa jouc'a tihuetsoquim'molhuo'. Iƚniya ja'ni coƚa' ihuej'me laitaiqui', jouc'a tihuej'me loƚtaiqui'.